Anställningsguiden del 2 – Detta behöver du veta om du vill säga upp personal

Ibland måste man säga upp en anställd. Företaget går kanske dåligt, men det kan även hända att en anställd inte sköter jobbet eller inte kommer överens med kollegorna. Men vad gäller uppsägning för olika anställningsformer? Vilka rättigheter och skyldigheter har du när du behöver säga upp någon och vad gäller när en anställd vill säga upp sig? 

Läs mer om anställningsavtal
Tillsvidareanställd – fast anställning

En tillsvidareanställning löper tills dess att du eller din anställde bestämmer sig för att anställningen ska upphöra. Den anställde har rätt att när som helst, och utan skäl, säga upp sin anställning. 

– Som arbetsgivare kan du aldrig begära att den anställde ska stanna längre än en månad, om inget annat är överenskommet i ett anställningsavtal, berättar Louise Dufwa som är affärsjurist på avtal24.

Om däremot du som arbetsgivare vill säga upp den anställde gäller hårdare regler. Den mest grundläggande är att du måste ha en saklig grund för att kunna säga upp avtalet, och det vanligaste är att säga upp någon på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. 

– Personliga skäl kan exempelvis vara att den anställde inte sköter sitt arbete eller inte följer regler, förklarar Louise Dufwa.

Uppsägning på grund av arbetsbrist måste i de flesta fall följa en viss turordning, där utgångspunkten är att den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har längre anställningstid. 

– Konsekvenserna av detta är att en anställd med längre anställningstid kan behöva ta över arbetsuppgifter från någon annan förutsatt att den anställde med längre anställningstid har kompetens för dessa arbetsuppgifter, säger Louise Dufwa.

Uppsägningstiden när du vill säga upp den anställde beror på hur länge anställningen varat samt hur kollektivavtalet ser ut. Om inget annat är avtalat gäller följande.

  • upp till 2 år berättigar den anställde till 1 månads uppsägningstid
  • 2 år upp till 4 år berättigar den anställde till 2 månaders uppsägningstid
  • 4 år upp till 6 år berättigar den anställde till 3 månaders uppsägningstid
  • 6 år upp till 8 år berättigar den anställde till 4 månaders uppsägningstid
  • 8 år upp till 10 år berättigar den anställde till 5 månaders uppsägningstid
  • längre anställning än 10 år berättigar den anställde till 6 månaders uppsägningstid

Om en anställd säger upp sig själv kan du som arbetsgivare aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte annat avtalats. I vissa fall har du även rätt att avsluta anställningen genom avskedande, exempelvis om den anställde har begått ett brott som skadar företaget. 

Visstidsanställd – säsongsarbete, vikariat eller om du jobbar extra

Har du anställt en vikarie, säsongsarbetare, sommarjobbare eller en extra resurs vid tillfälliga arbetsbelastningar är det vanligtvis en visstidsanställning man pratar om.

– Denna anställningsform är tidsbegränsad och får löpa i högst två år. Om den anställde varit på företaget i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning, förklarar Louise Dufwa.

Det är viktigt att veta att om det inte finns någon uppsägningstid i anställningsavtalet kan du inte säga upp den anställde i förtid. Anställningen kommer fortsätta till det slutdatum som är sagt.

För att du som arbetsgivare ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste du ha förbehållit dig denna rätt och ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid är det enda alternativet att avskeda den anställde, och det kan bara göras vid allvarliga fall av felaktigt agerande. För arbetstagaren del så kan denna själv säga upp sig utan särskilda skäl och då gäller en månads uppsägningstid.  

Provanställning

Det är vanligt med en provanställning innan en anställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Under provanställningen kan du som arbetsgivare säga upp den anställde utan någon särskild anledning. Att avbryta provanställningen på grund av att arbetstagaren är gravid, tillhör ett fackförbund eller har viss sexuell läggning är dock inte tillåtet enligt diskrimineringslagstiftningen. 

– En provanställning får inte vara mer än sex månader och om du vill säga upp den anställde under denna tid gäller har denne rätt till en uppsägningstid på två veckor. Den anställde kan däremot själv välja att gå på dagen. Du måste säga upp den anställde minst två veckor innan provanställningen övergår i en tillsvidareanställning, i annat fall blir du skyldig att betala skadestånd, förklarar Louise Dufwa.

Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste även fackorganisationen underrättas. Om ett kollektivavtal är tillämpligt kan dock andra tider gälla. Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid. 

Konsult

En konsult är en person som hyrs in för att fylla ett behov under en begränsad tid. Antingen är det en egen företagare eller någon som är anställd på ett bemannings- eller konsultföretag. En konsult har inte har samma anställningsskydd som de anställda på företaget.

– Uppsägningstiden bör ni komma överens om innan uppdraget startar och det bör regleras i ett konsultavtal. Uppsägningstiden kan variera men ju längre uppdragets längd är, desto längre brukar uppsägningstiden vara, berättar Louise Dufwa.

Viktigt att veta

Finns det kollektivavtal kan detta innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS). Detta måste tas hänsyn till när anställningsavtal skrivs.

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. 
Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 
Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.


Läs mer och skriv anställningsavtal

1995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.