När någon går bort

När någon går bort, övertas dennes egendom av någon annan. Det är möjligt att själv bestämma vad som ska hända med ens ägodelar efter ens bortgång. Detta gör man genom att skriva testamente. Den som upprättar testamente kallas testator. Om inget testamente finns, delas egendomen upp inom släkten enligt lagens arvsordning

Arvsordningen passar inte för alla. Kanske vill man hellre att en nära vän ska få ärva istället för en släkting. Eller så har någon släkting ett behov av att få ärva mer än andra släktingar. Genom att skriva testamente kan du själv bestämma vilka som ska få ärva och vem som ska få vad!

Det finns inte någon möjlighet att göra sina barn, som juridiskt kallas
bröstarvingar, helt arvlösa. Enligt arvsordningen är det i första hand bröstarvingarna som delar på hela arvet. Den del av arvet som varje bröstarvinge har rätt till är dennes s.k. arvslott. Av arvslotten har bröstarvingen alltid rätt att få ut hälften, som kallas laglott. För att få ut laglotten måste bröstarvingen klandra testamentet i en domstol senast sex månader efter att han delgivits det.

Tjocka släkten, vilka ärver?

Finns inga bröstarvingar (inga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn), och är den bortgångne inte är gift, ärver den bortgångnes föräldrar all egendom om det inte finns något testamente. Finns inte föräldrarna i livet så är det den avlidnes syskon som ärver. Finns inga syskon ärver far- och morföräldrar. Är de inte i livet träder deras barn in i deras ställe, d.v.s. den bortgångnes fastrar, mostrar, far- och morbröder. Deras barn, d.v.s. den bortgångnes kusiner, har dock ingen arvsrätt. Om det inte finns något testamente som säger annat går hela arvet till Allmänna Arvsfonden.

Genom att skriva testamente kan arvlåtaren t.ex. ge mer till en arvinge än en annan eller låta en eller flera personer utan arvsrätt enligt lag få ärva. Detta kan göras på två sätt:

- Legat - en viss sak eller specifikt belopp tillfaller en viss person.
- Universellt testamente - en specifik person får ärva en viss andel.

För att kunna upprätta ett testamente måste man vara 18 år. Den som ska ta emot egendom enligt ett testamente ska vara född eller avlad (finnas i sin mammas mage) vid den tidpunkt då testatorn avled.

Gemensamt testamente

Makar, sambor, syskon och även vänner kan upprätta ett så kallat gemensamt testamente, vilket innebär att den efterlevande ska få den bortgångnes tillgångar. Det är en stor fördel för sambor att upprätta ett gemensamt testamente då sambor inte ärver varandra enligt lag. Detta betyder att om en av två sambor går bort har den överlevande ingen som helst arvsrätt om det inte finns ett testamente där den först bortgångne sambon förklarar sin vilja.

Efterlevande make får ärva med s.k. fri förfoganderätt. Det innebär att den arvet kan användas hur som helst, förutom att testamenteras bort eller till för stor del ges bort som gåva. Detta beror på att egendomen som härrör från den först bortgångne ska återgå till dennes övriga arvingar efter den efterlevandes makens död. Detta kallas efterarv. Läs mer om inbördes testamente under Att gifta sig och Att bli sambo.

Hur ska ett testamente se ut?

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen. De måste vara minst 15 år gamla och ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till dess innehåll. Vittnena får heller inte ges arvsrätt genom testamentet de bevittnar.

Förutom ovan nämnda krav, kan ett testamente se ut hur som helst bara det är tillräckligt tydligt. 

När ett nytt testamente upprättas bör det gamla rivas eller återkallas. Om testamentets innehåll prövas i domstol, kommer det att tolkas utifrån testatorns hypotetiska vilja. Vid ett sådan prövning kan arvingarna inkomma med bevis för vad testatorn har velat. Finns det exempelvis brev från testatorn eller annat som ger anledning att tolka testamentet på ett visst sätt kan dessa inges till domstolen som då beaktar dessa som bevismedel. För att undvika en sådan prövning, är det viktigt att testamentet är korrekt skrivet.

1 695 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att testamentet måste bevittnas för att vara giltigt.