Aktieägaravtal

Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
2 495 kr
exklusive moms

Skriv aktieägaravtal online

BÖRJA HÄR >>


På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal
Juridiskt korrekt aktieägaravtal anpassat efter ert företags unika situation.
Kvalitetssäkrat av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Ett aktieägaravtal ger kontroll över bolaget och innebär en stor trygghet för er som delägare. Aktieägaravtalet är bra och viktigt att ha vid sidan om bolagets bolagsordning, aktieägaravtalet kan nämligen innehålla bestämmelser som inte kan tas in i bolagsordningen.

I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses. I aktieägaravtalet kommer ni som delägare helt enkelt överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett aktieägaravtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

En delägare kan utan ett aktieägaravtal ha rätt att sälja till vem han eller hon vill, alltså kanske någon som de övriga delägarna inte alls önskar ha med i sitt bolag.

Hälften av den delägarens del i bolaget kan då komma att blir den före detta maken eller makans. Alla sådana frågor är det viktigt att bestämma i ett aktieägaravtal, man kan till exempel ha ett krav på att varje delägare ska skriva ett äktenskapsförord så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.

Frågor och svar om aktieägaravtal
Måste man ha aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal är inget måste, men det ger en större kontroll över bolaget och är en stor trygghet för delägarna. Ett aktieägaravtal är inte samma sak som en bolagsordning. Ett aktieägaravtal är bra och viktigt att ha vid sidan om bolagets bolagsordning. En bolagsordning är, till skillnad från ett aktieägaravtal, ett offentligt dokument och det går inte att registrera alla typer av bestämmelser i en bolagsordning. Ett aktieägaravtal kan med andra ord innehålla både känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning. Ett aktieägaravtal skrivs av olika anledningar men främst för att reglera hur vinst ska fördelas, styrelsen ska utses samt hur och när värdering av bolaget ska göras i samband med inlösensituationer. 

Vad är skillnaden på bolagsordningen och ett aktieägaravtal?

Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Det som står i bolagsordningen om t.ex. hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget.
 
Ett aktieägaravtal däremot är en intern överenskommelse mellan aktieägarna och binder enbart dessa. I ett aktieägaravtal kommer delägarna överens om hur bolaget ska skötas. Bolagsordningen registreras och är offentlig medan aktieägaravtalets innehåll ofta hålls hemligt mellan parterna.

Innebär inte aktieägaravtalet dubbla regleringar?

När man skriver ett aktieägaravtal finns en risk för s.k. dubbelreglering – d.v.s. att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller hela bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa (eller alla) delägare i bolaget. Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är då ett bra komplement. I vår tjänst tas frågor upp som är viktiga för att skapa ett fulltäckande aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Vad blir konsekvensen av att inte ha ett aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal är inget måste men det skapar en större säkerhet för delägarna. Aktieägaravtalet är internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet går det med andra ord att skriva in fler och känsligare överenskommelser mellan aktieägarna. Finns inget aktieägaravtal kan det resultera i onödiga tvister om exempelvis värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. 

Vilka kan skriva ett aktieägaravtal?

Både privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer) kan vara delägare i ett aktiebolag och därmed skriva aktieägaravtal.

Vad händer om någon part bryter mot avtalet?

Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett s.k. vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, vilket betyder att man får betala lika mycket pengar som den skada man orsakat kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mer effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader en skada har orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som orsakats skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren har brutit mot avtalet.

En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans aktier?

I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord. Om delägarna har missat att skriva in detta krav eller om aktieägaravtal överhuvudtaget inte skrivits kan det få stora konsekvenser. Om en av delägarna skiljer sig, utan att ha skrivit ett äktenskapsförord, räknas bolagsandelen som giftorättsgods och ingår därmed i bodelningen mellan makarna. Detta innebär att det då finns risk för att delägarens maka/make kommer över andelar i bolaget i och med skilsmässan.

Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag som måste göras och som ska registreras. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas. Aktieägaravtalet däremot, är ett frivilligt avtal som sluts mellan två eller flera aktieägare för att bestämma deras inbördes relationer i förhållandet till aktiebolaget. En bolagsordning gäller aktiebolaget, ett aktieägaravtal gäller för delägarna. Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och behöver inte registreras. Mer känslig information kan därför tas upp i aktieägaravtalet.

Varför ska man inte använda mallar om aktieägaravtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur aktieägaravtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din eller övriga delägares situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar inte heller för eventuella fel och brister i mallarna. I vårt avtalsverktyg kommer du att besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i sådant som du behöver ha med i ert aktieägaravtal. Aktieägaravtalet skapas på så sätt utifrån förhållandena i er situation och ert företag.