Anställningsavtal

När du ska anställa någon
995 kr
exklusive moms

Skriv anställningsavtal online

BÖRJA HÄR >>


På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt anställningsavtal
Minska riskerna med ett bra anställningsavtal.
Klargör vilka villkor som ska gälla för anställningen.
Juridiskt korrekt anställningsavtal anpassat för din situation.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.

I anställningsavtalet reglerar man både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och andra villkor som kopplas till anställningen.


Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett anställningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal så får arbetsgivaren inte skriva ett anställningsavtal inte stämmer överens med dessa bestämmelser.
Det finns också arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning eller tider för uppsägning. 

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan dock komma att förklaras ogiltiga av domstol om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om anställningsavtal
Vad gäller för uppsägning?

En arbetstagare har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal och behöver inte ange några skäl för uppsägningen. När arbetsgivaren vill säga upp anställningsavtalet måste vissa regler iakttas. Den mest grundläggande regeln är att arbetsgivaren måste ha en saklig grund för att kunna säga upp avtalet. Sådan grund är främst arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren kan också avsluta anställningen genom avskedande.

Vad är saklig grund vid uppsägning?

Saklig grund innebär att varje uppsägning måste ha väsentliga skäl. Det finns två olika kategorier av vad som kan vara saklig grund: arbetsbrist eller skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det är svårt att generellt säga vad som är saklig grund. Något som inte är saklig grund för uppsägning är att arbetstagaren går med i en fackförening eller att dennes politiska åsikter skiljer sig från arbetsgivarens. Vidare får man inte säga upp ett anställningsavtal på grund av att arbetstagaren ska få barn eller tillhör en annan religion. Det krävs att det finns skäl som hänför sig till anställningen och att det är rimligt att arbetsgivaren på grund av dessa skäl avslutar anställningen. Generellt kan sägas att ordentliga anledningar krävs.

Vilka uppsägningstider gäller för en tillsvidareanställning?

Den kortaste uppsägningstiden är en månad och denna gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Är det så att arbetstagaren varit anställd i åtminstone två år men ännu inte fyra år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på två månader. När arbetstagaren har arbetat minst fyra år men inte sex år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på tre månader. Fyra månaders uppsägningstid gäller om anställningstiden är kortare än åtta år men längre än sex år. Är anställningstiden längre än åtta år men ännu inte uppgått till tio år har arbetstagaren rätt till fem månaders uppsägningstid. Slutligen har arbetstagaren rätt till sex månaders uppsägningstid om anställningen varat längre än tio år. Dessa regler kan endast göras gällande av arbetstagaren. Arbetsgivaren kan aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte annat avtalats. Givetvis kan parterna avtala om en annan uppsägningstid, så länge denna är längre än vad lagen stadgar.

Kan anställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?

Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal så får arbetsgivaren inte skriva ett anställningsavtal inte stämmer överens med dessa bestämmelser. Det finns också arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning eller tider för uppsägning. Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan dock komma att förklaras ogiltiga av domstol om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.