Bodelning under äktenskap

Dela upp era tillgångar och klargör vem som äger vad

Skriv ett bodelningsavtal online

BÖRJA HÄR >>


På 20 min skriver ni ett juridiskt korrekt bodelningsavtal
Dela upp egendomen mellan er, enkelt och tryggt
Juridiskt korrekt bodelningsavtal anpassat efter er unika situation
Över 90 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder

I ett bodelningsavtal kan ni dela upp era tillgångar och klargöra vem som äger vad. Kanske äger ni inte er bostad eller ert fritidshus till lika delar och vill ändra så att ni istället står lika på allt.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett ett bodelningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Det kan finnas flera skäl till att bodela under äktenskapet. En anledning kan vara att ni av rättviseskäl vill överföra egendom mellan er.

Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning.

Ni kan om ni vill frångå hälftendelningsprincipen när ni för över egendom mellan varandra. Ni kan också komma överens om att ta med enskild egendom som annars inte ska ingå i bodelningen.

För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder som belastar bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket, därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering.

Om du vill överlåta egendom eller del av egendom till din make eller maka, kan överlåtelsen ske genom antingen ett bodelningsavtal eller gåvobrev.

Generellt sett är förfarandet enklare om det görs genom ett gåvobrev. Är det så att det finns lån som också ska övertas överstigande 85 % av tidigare års taxeringsvärde kan dock stämpelskatt utgå, varför det är bättre att göra en bodelning under pågående äktenskap. Stämpelskattesatsen för fysiska personer är 1,5 % av köpeskillingen.

Vill ni överlåta flera tillgångar, dela upp lån eller på annat sätt omfördela äganderätt och ekonomi kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. Men är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast med ett gåvobrev.

Är ni osäkra på vilket avtal det är ni behöver är ni alltid välkomna att prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24.

Till skillnad från vad som gäller vid skilsmässa, måste makarna vid bodelning under äktenskapet vara överens, inte bara om att bodelning ska ske, utan också om hur egendomen ska fördelas. Ena maken kan inte tvinga fram bodelning under äktenskapet.

Om makarna har bodelat under äktenskapet och senare skiljer sig, får de bodela en gång till i samband med äktenskapsskillnaden. Formellt behövs det inte om all egendom är enskild genom äktenskapsförord, men ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att bevilja lån.

Det vanligaste är att makar vill ändra på ägandet till bostaden eller fritidshuset, där det ofta är en make som står som ensam ägare.

Det kan också vara fråga om att en av makarna har ägodelar som är enskild egendom som man vill ska ingå i giftorätten.