Bodelningsavtal - Äktenskap

Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
1 495 kr

Skriv bodelningsavtal online

BÖRJA HÄR >>


På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bodelningsavtal
Dela upp egendomen mellan er, enkelt och tryggt.
Vårt verktyg hjälper er att räkna ut vem som ska ha vad.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

En skilsmässa är aldrig lätt och även juridiken kring den kan verka snårig. En viktig del är att värdera och dela upp tillgångarna mellan er, det gör ni i ett bodelningsavtal. Genom vårt webb-verktyg får ni hjälp att räkna ut vem som har rätt till vad och vilken egendom som ska ingå i bodelningen.

När ni skriver ett bodelningsavtal hos oss vet ni att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett bodelningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Bodelning innebär kortfattat att makarna delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en skilsmässa, eftersom man vid skilsmässan måste dela upp egendomen och reda ut vem som ska få vad. Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Enskild egendom är egendom som ena maken får behålla vid en eventuell skilsmässa utan att behöva dela den med sin make eller maka. Egendom kan bli enskild genom villkor i testamente, gåvobrev eller genom ett äktenskapsförord. Om makarna inte kommer överens om annat ska enskild egendom inte ingå i bodelningen. All övrig egendom, som inte är enskild, är giftorättsgods som efter avdrag för skulder ska delas lika mellan makarna vid en bodelning.

Det innebär bland annat att ni inte avslutat era ekonomiska mellanhavanden och att det finns risk att banken inte godkänner att ni var för sig upptar nya lån för att t.ex. skaffa en ny bostad. Dessutom kvarstår rätten att begära bodelning lång tid efter separationen. Det är med andra ord mycket viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!

Frågor och svar om bodelningsavtal
Bodelningsavtal vid skilsmässa

Bodelning betyder att makarna efter en skilsmässa delar upp sin egendom mellan sig. Ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till skilsmässa eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år efter skilsmässan. 

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska tas upp i ett bodelningsavtal. 

Vad är en bodelning?

Bodelning innebär kortfattat att makarna delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en skilsmässa, eftersom man vid skilsmässan måste dela upp egendomen och reda ut vem som ska få vad.  

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas. 

Det går även att bodela utan att skilja sig. Det är till exempel vanligt att makar inte äger sin bostad eller sitt fritidshus till lika delar och vill ändra så de står lika på allt. Detta går att åstadkomma med hjälp av ett bodelningsavtal under pågående äktenskap. 

Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket, därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering. 


Måste man skriva ett bodelningsavtal vid skilsmässa?

Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig, men det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras. Det är dock möjligt att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket (äktenskapsregistret) om man vill. Om parterna struntar i att genomföra en formell bodelning kvarstår rätten att begära bodelning lång tid framöver. Det innebär att om någon av parterna skulle vilja bodela vid ett senare tillfälle är det möjligt att kräva det trots att flera år kan ha passerat efter skilsmässan. Därför är det viktigt att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan.

Måste man bodela om man har äktenskapsförord?

Om allt man har är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor vid gåva eller i testamente krävs ingen bodelning. Men det krävs då att allt är enskild egendom, annars ska bodelning göras. Vissa banker kräver dock att man kan uppvisa ett bodelningsavtal, för att de ska bevilja nya bolån efter skilsmässa, även om det finns äktenskapsförord som stadgar att allt ska vara enskild egendom.

Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?

Möjlighet att begära att bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa, för att undvika att få krav från den andra i efterhand är det därför viktigt att få bodelningsavtalet gjort. Väntar man alltför länge kan dock makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.

Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?

Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, det vill säga vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är. Ibland kan dock vissa saker ha ett högre affektionsvärde eller bruksvärde än marknadsvärde. Observera att det är makarna själva som väljer vilken värderingsmetod som ska användas. Man bör välja samma metod för alla tillgångar.

Exempel: Makarna har fått en servis i bröllopspresent. Den kanske inte skulle vara värd så mycket vid en eventuell försäljning men den betyder mycket för dem båda. Detta kan då tas med i beräkningen och höja dess värde vid värderingen.

Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?

Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna. Denna regel gäller inte skulder som hänger ihop med egendom som är enskild utan endast skulder som hänför sig till sådan egendom som ska tas med i bodelningen (giftorättsgods). Skulle den ena maken hamna på ett minusbelopp på grund av att skuldernas värde är större än värdet av tillgångarna blir det han/hon tillför till sammanslagningen noll. Det blir alltså aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andre maken/makan har tillfört bodelningen.

Exempel: En make/maka kan ha ärvt en sommarstuga till ett värde av 400 000, med föreskrift från den som avlidit om att denna ska vara enskild egendom. Om sommarstugan är belånad med 100 000 ska den skulden inte avräknas från giftorättsgodset utan istället dras från värdet av den enskilda egendomen. Skulden ska alltså, liksom den enskilda egendomen, hållas utanför bodelningen.

Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?

Vid försäljning av en bostad kan den som säljer bostaden ha rätt att göra avdrag för uppskovsbelopp om säljaren köper en ersättningsbostad som hen flyttar in i. Uppskovet är en skatteskuld som säljaren får vänta med att betala skatt för.

Avdraget får inte understiga 50 000 kr. Uppskovsbeloppet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 1 450 000 kr multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden. Överskjutande del ska tas upp till beskattning.

Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Avyttring anses dock inte ha skett vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller upphörande av samboförhållande, vilket innebär att återföring av uppskovsbeloppet till beskattning inte behöver ske.


Återföring behöver dock göras om bodelning sker under pågående äktenskap, det vill säga utan kommande äktenskapsskillnad mellan makarna. Samma sak gäller om bostaden överlåts genom gåva.


När en bostad övergår till en ny ägare genom arv, testamente eller bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, och alltså inte återförs till beskattning ska uppskovsbeloppet istället överföras till den nya ägaren.

Den make som bodelas ut blir alltså fri från sitt uppskov, vilket som tidigare nämnts, är en skatteskuld. Därför brukar uppskovet delas mellan makarna och den överlåtande maken kompenserar således den övertagande maken med halva uppskovsbeloppet.

Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet

Vad som anges nedan är det vanligaste. Om det är olämpligt med hänsyn till makarnas ekonomi kan undantag ske från detta.

Ersättning för upphovsrätt
Ersättning för upphovsrätt som make fått innan bodelningstillfället ska tas med i bodelning, men inte kommande ersättningar eller arvoden för upphovsrätten.

Privat pensionsförsäkring / individuellt pensionssparande
Ska som regel tas upp i bodelningen.

Pensionsförsäkring genom arbetsgivare
Ska som regel inte tas upp, då försäkringen är företagets. Om försäkringen är tecknad av makens egna bolag så ska den tas upp. Om däremot pensionsförsäkringen är tecknad i enskild firma eller handelsbolag ska den också tas upp – då ses den som privat pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring
Privatägd kapitalförsäkring är likställt med sparande och ska tas upp i bodelningen.

Pension
Är att jämställa med lön. Den pension som make fått vid bodelningstillfället ska tas upp.

Underhållsbidrag
Ska inte tas upp i bodelningen

Tjänstepensioner ITP, STP, avtalspensioner, ATP

Ska inte tas upp i bodelningen

Egendom som innehas med fri förfoganderätt

Ska inte tas upp i bodelningen – eftersom sådan egendom inte är ägd ”helt”, utan är något innehavaren får förfoga över ”på lån” från kommande arvingar, tills innehavaren avlidit.

CSN-skulder

Ska som regel tas upp i bodelningen

Latent skatteskuld
Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex. fastigheter och aktier. Om makarna delar lika på egendomen med den latenta skulden ska skulden inte tas upp, men om t.ex. ena maken får en fastighet med latent skatteskuld, ska skulden kompenseras.

Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur bodelningsavtal kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vårt avtalsverktyg besvarar du frågor, tar ställning till olika villkor och fyller själv i vilka alternativ som du ska ha med i ditt bodelningsavtal. Bodelningsavtal skapas utifrån dina förhållanden och du får ett bodelningsavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.