Bolags­stämmo­protokoll

Att föra protokoll vid bolagsstämman är ett krav enligt aktiebolagslagen. Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Med hjälp av vårt webbverktyg informeras och guidas du fram till vilka punkter som ska tas upp på den stämma som är aktuell för ert bolag.

1 195kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför bolags­stämmo­protokoll?

I bolagsstämmoprotokollet dokumenteras vilka beslut som fattats vid bolagsstämman, vilket är ett krav enligt aktiebolagslagen.

Beroende på typ av stämma finns det olika formkrav kring vad som måste behandlas.

Så här fungerar det

Svara på frågor som rör din situation. blablablablabla

Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. blablablablabla

Betala via kort, swish eller faktura.

Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Bolags­stämmo­protokoll

Ett protokoll måste föras vid bolagsstämman och ska bland annat innehålla företagsnamnet, ort och datum för stämman och gärna organisationsnumret.

Protokollet förs av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Skriv online

Frågor och svar

Vem ska föra protokollet vid bolagsstämman?

Protokollet ska föras av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Behöver protokollet justeras?

Protokollet ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justerare som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justerare.

Vad innebär att bifoga en röstlängd?

I bolagsstämmoprotokollet (eller i en bilaga) ska det finnas en röstlängd. Röstlängden är en lista med namn på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster dessa personer företrädde.

Om en aktieägare är ett företag eller någon annan organisation ska det skrivas ut vilken fysisk person som företrädde den ägaren

Skriv bolagsstämmoprotokoll online

Vilka ändringar av bolagsordningen kräver beslut av bolagsstämma?

Bolagsstämman måste besluta om en ändring av bolagsordningen om något av följande ska ändras:  

 • företagsnamnet
 • verksamheten 
 • styrelsens säte
 • gränserna för aktiekapitalet 
 • gränserna för antalet aktier 
 • gränserna för antalet ledamöter och suppleanter 
 • gränserna för antalet revisorer eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor 
 • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman 
 • räkenskapsåret 
 • bolagskategori, från privat aktiebolag till publikt, eller tvärtom
 • redovisningsvaluta 
 • eller om företaget ska bli ett avstämningsbolag.
Det finns två undantag från kravet på registrering innan en ny bestämmelse får tillämpas:

En bolagsstämma kan besluta om att höja gränsen för det högsta tillåtna aktiekapitalet och, på samma bolagsstämma, besluta om en nyemission som gör att det gamla högsta aktiekapitalet överskrids.

Man får också besluta om att ändra antalet styrelseledamöter som ska finnas och på samma bolagsstämma, välja så många som sägs i den nya bestämmelsen. Detta för att dessa besluten ska kunna anmälas och registreras samtidigt.

För att ett beslut om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs oftast, om aktierna har lika röstvärde, att minst två tredjedelar av aktierna som företräds på stämman säger ja. För vissa ändringar av bolagsordningen krävs en högre majoritet. Regler om högre majoritet för vissa frågor kan regleras i bolagsordningen.

Skriv bolagsstämmoprotokoll online

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 150.000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

1 195kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bolags­stämmo­protokoll

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt.