Bolags­stämmo­protokoll

Juridiskt heltäckande protokoll för er stämma
995 kr

Skriv bolagsstämmoprotokoll online

BÖRJA HÄR >>


På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll
Juridiskt korrekt bolagsstämmoprotokoll anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Att föra protokoll vid bolagsstämman är ett krav enligt aktiebolagslagen. Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Med hjälp av vår digitala jurist informeras och guidas ni fram till vilka punkter som ska tas upp på den stämma som är aktuellt för ert bolag.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett bolagsstämmoprotokoll hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt avtal, i lugn och ro när det passar dig bäst.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om bolagsstämmoprotokoll
Vad måste tas upp på en ordinarie stämma?

Balans- och resultaträkning som finns i årsredovisningen ska läggas fram av styrelsen. Resultatdisposition, d.v.s. vad som ska göras med eventuell vinst. Beslut om huruvida styrelsen och VD ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning föregående räkenskapsår eller inte. Om bolagsordningen innehåller bestämmelser om vad som ska tas upp på bolagsstämman så ska även dessa följas.

Vad gör en justeringsman?

Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar.

Vem ansvarar för protokollet?

Det är ordföranden som ska se till att protokoll förs under stämman.

Vad gäller när man röstar i stämman?

Det finns många regler som rör beslutsfattande på bolagsstämman. Här följer ett utdrag ur de huvudregler som gäller för privata aktiebolag. Listan är inte på något sätt uttömmande och är inte någon som helst garanti att beslut fattats på korrekt sätt. Är du osäker bör du inhämta mer information om vad som gäller, annars riskerar beslut som fattas på stämman komma att ogiltigförklaras. 

• Omröstning ska ske om någon av aktieägarna begär det. 
• Omröstning ska ske öppet, om bolagsstämman inte beslutar om sluten omröstning. Vid val ska omröstning vara sluten om någon röstberättigad begär det. 
• Om det blir lika röstetal vid omröstning av beslut har stämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottdragning. 
• Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämman är en viss typ av sammankomst mellan aktieägare, där aktieägarna har rätt att besluta om bolagets affärer.

Vad krävs för att protokollet ska vara giltigt?

För att bolagsstämmoprotokollet ska vara giltigt måste det vara upprättat i den ordning som lagen kräver. Det innebär att rätt information skall ingå i protokollet samt att det blir undertecknat på rätt sätt för att det ska bli giltigt. När du skriver ditt bolagsstämmoprotokoll hos avtal24 guidar vi dig till att få med alla viktiga uppgifter.