Bouppteckning

Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Från 7 990 kr
Låt oss ta hand om hela processen.
Tryggt, enkelt och prisvärt.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.
När en anhörig gått bort kan det vara skönt att få hjälp med det praktiska. Låt våra jurister ta hand om hela bouppteckningsprocessen, de är specialiserade inom familjejuridik och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar.

Vi upprättar bouppteckningshandlingen, skickar ut kallelsen till förrättningsmötet och ser till att förrättningsmötet genomförs.

När du upprättar en bouppteckning hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
En registrerad bouppteckning krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken, för att arvtagarna ska få tillgång till kontona och för att dödsbodelägarna i ett senare skede ska kunna göra ett arvskifte.

Dödsbo kallas den kvarlåtenskap som en avliden person lämnat efter sig, där ingår tillgångar (exempelvis pengar, bostad och föremål) samt skulder. När någon avlidit ska den avlidnes arvingar skriva en bouppteckning.

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av dödsboets tillgångar och skulder, samt vilka som har rätt att ta del av tillgångarna.
Bouppteckningen ska upprättas senast 3 månader från dödsfallet och registreras senast inom 4 månader från dödsfallet hos Skatteverket. Deras handläggningstid brukar normalt vara 4-5 veckor.


Klicka på boka-knappen och skriv in dina kontaktuppgifter, så kontaktar en av våra jurister dig och bokar in ett första telefonmöte. Du kan även ringa direkt till oss på telefon 0771- 24 00 24.

Under telefonmötet går du tillsammans med en av våra jurister igenom ditt specifika ärende. När vi fått den information vi behöver skapar vi bouppteckningshandlingen och kallar dig och de personer som ingår i dödsboet till ett förrättningsmöte via telefon- eller videosamtal.

Efter förrättningsmötet registrerar vi bouppteckningen hos Skatteverket.

Frågor och svar om bouppteckning
Ska man göra en bouppteckning även om det inte finns några tillgångar?

Ibland finns det så få tillgångar i dödsboet att det inte räcker till mer än begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden som lämnar in den till Skatteverket

Vad används den registrerade bouppteckningen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda det. Bouppteckningen krävs bland annat för att avsluta den avlidnes konto på banken och för att arvtagarna ska ha möjlighet att göra uttag från kontot. Dessutom krävs bouppteckningen för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckning är ett dokument där den avlidnes tillgångar och skulder sammanställs. Bouppteckningen är en offentlig handling där det även framgår vilka den avlidnes arvingar är. 


Vad händer om jag missar något i bouppteckningen?

Ibland framkommer det uppgifter som vid tidpunkten för bouppteckningens upprättande varken var kända eller tillgängliga för bouppgivaren. Det kan vara fråga om en tillgång eller skuld, eller att ett okänt testamente dykt upp. Om bouppteckningen redan skickats in till Skatteverket för registrering ska en så kallad tilläggsbouppteckning upprättas. Kontakta oss för mer information. 

Vem ansvarar för uppgifterna om dödsboet?

Det är bouppgivaren som ansvarar för att de uppgifter som lämnas om dödsboet är korrekta. 

Vad innebär ett förrättningsmöte?

På förrättningsmötet går dödsbodelägarna och efterarvingarna tillsammans med förrättningsmännen igenom dödsboets tillgångar och skulder. När ni gör bouppteckningen hos oss kallar vi till ett telefon- eller videomöte. Vår videofunktion gör det möjligt att ha förrättningsmötet på distans - ett bra alternativ om dödsbodelägarna bor på olika orter. 

Vilka ska kallas till förrättningsmötet?

• make, maka, sambo eller registrerad partner 

• föräldrar, syskon, syskonbarn (legala arvingar)

• person som har rätt till arv enligt den avlidnes testamente

• barn och barnbarn

• eventuella arvingar som genom testamentet får en del som en annan testamentstagare tidigare haft

• efterarvingar till en eventuell tidigare avliden maka eller make (till exempel särkullbarn, föräldrar eller syskon)

Hur lång tid tar det att få bouppteckningen registrerad?

Skatteverkets handläggningstid är för närvarande mellan fyra och fem veckor. 

Vad händer efter bouppteckningen?

När skatteverket registrerat bouppteckningen fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet och kan användas för att avsluta konton eller ändra lagfart. Bouppteckningen ligger även till grund för bodelning och arvskifte. Efter registreringen ska ett arvskifte förrättas i de fall där det finns fler än en dödsbodelägare i boet. Ett arvskifte är en överenskommelse mellan arvingarna om hur arvet ska fördelas.Vad innebär det att en make begär jämkning?

När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning. Den efterlevande maken kan välja att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, dvs. det sker ingen fördelning av makarnas giftorättsgods utan var och en behåller sitt.

Det kommer räkningar till dödsboet trots att personen är avliden. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med den bank som den avlidne hade för att höra hur deras rutiner går till eftersom det kan skilja sig. Räkningar som inkommer ska betalas med dödsboets pengar. Oftast kräver banken att du ska intyga att du är dödsbodelägare. Beställ ett dödsfallsintyg från Skatteverket som intygar att du har rätt att företräda dödsboet.  Se till att avsluta samtliga abonnemang och andra förbindelser så fort som möjligt. 


Hur hanterar vi allt praktiskt med räkningar och bostad?

Det är mycket praktiskt som ska skötas från det att en person avlider till att ett slutligt arvskifte genomförs. Bostaden ska tas om hand och kanske säljas, räkningar ska betalas mm.Det är dödsboet som äger allt innan arvet har skiftats och arvingar och testamentstagare blir dödsbodelägare. Dödsboet representeras av delägarna gemensamt och måste i princip vara överens om vad som ska göras.

Det vanliga i praktiken är att en delägare eller någon utomstående får de andras fullmakt att förvalta dödsboet.Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan någon av dem begära att en boutredningsman utses. Det innebär att tingsrätten beslutar att boet ska förvaltas av en särskild person. Ofta är det en familjerättsjurist eller en advokat som får uppdraget. Bäst är naturligtvis om man kan komma överens.Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och efterarvinge?

Dödsbodelägare kallas de som har omedelbar rätt till dödsboets arv eller bodelning. Dödsbodelägaren kan vara arvinge enligt lag eller genom den avlidnes testamente. Efterarvinge kallas man om man har rätt till arv först efter att en dödsbodelägare avlidit.

Vad gör vi om vi inte kommer att hinna få bouppteckningen klar i tid?

Inom 3 månader från dödsfallet kan ni ansöka om anstånd hos Skatteverket för att få längre tid på er att upprätta bouppteckningen. Ansök om anstånd genom att ringa eller skriva till skatteverket och förklara varför bouppteckningen behöver få mer tid.