Företagsöverlåtelse

Avtal vid överlåtelse av onoterade företag
9 990 kr
exklusive moms

Skriv företagsöverlåtelse online

BOKA HÄR >>

Upprätta företagsöverlåtelse

Undvik överraskningar och oklarheter kring företagsöverlåtelsen.
Klargör vad som ingår och vilka garantier som ska gälla.
Juridiskt korrekt företagsöverlåtelseavtal anpassat efter företagets unika situation.

Ett företagsöverlåtelseavtal innehåller viktiga frågor för både köpare och säljare när ett bolag ska överlåtas.

Köpesumman, när och hur betalning och tillträde ska ske, samt de skyldigheter säljare och köpare har är viktiga att ha med för att säkerställa att båda parter är överens om innehållet i affären. Rätten att använda företagsnamnet är en annan viktigt punkt som avtalet kan innehålla.

Innan avtalet utformas ska köparen få  möjlighet att granska företaget som ska förvärvas. En sådan bolagsbesiktning, en sk due dilligence, kan omfatta både finansiella och juridiska frågeställningar samt analyser av personal, produkter och tjänster.

Det är även vanligt att reglera vad som ska hända om säljaren inte uppfyller sina garantiåtaganden, till exempel att det ska bli prisavdrag eller om köpet till och med kan gå tillbaka. 

Gäller det överlåtelse av en del av bolaget skriver du ett aktieöverlåtelseavtal.

När ett aktiebolag förvärvas, är det viktigt att granska bolagets redovisning och alla förpliktelser som bolaget eventuellt har. Det kan finnas skatteskulder, lämnade garantier, pensionsåtaganden, civila- eller skatterättsliga processer med mera. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att tidigare ägare lämnar garantier gällande bolagets förpliktelser. Köparen riskerar annars att få stå för kostnader som uppstått innan transaktionen genomfördes.

Vid en företagsöverlåtelse övertar köparen automatiskt samtliga bolagets avtal såvida inte parterna avtalat om annat.

Vid en fusion tar ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Vid en företagsöverlåtelse brukar ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas, vilket är att rekommendera för att säkerställa att bägge parter förstår omfattningen och innebörden av överlåtelsen. Efter en överlåtelse ska även de nya ägarförhållandena anmälas till Skatteverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.

En överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag innebär att bolaget i sin helhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, övergår till köparen. Detta innebär att det vid förvärv av hela företaget blir viktigt för köparen att genomföra en noggrann så kallad företagsbesiktning och säkerställa att säljaren lämnar garantier avseende företagets förpliktelser.

Vidare är det viktigt att klargöra hur de finansiella flödena från respektive tillgång ska delas mellan köpare och säljare, exempelvis utestående fordringar.

Frågor och svar om företagsöverlåtelse
Vad bör man som köpare av ett bolag tänka på?

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet. Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Vad ingår i en företagsöverlåtelse?

Om inte annat anges följer alla tillgångar, skulder och ingångna avtal med. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde innan nya ägaren tar över och personalens anställningsavtal brukar fortsätta gälla.

Vem kan överta ett företag genom köp av aktier?

Företag av alla former som aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag kan köpa aktier i ett bolag men även privatpersoner