Gåvobrev

När du ger bort någonting värdefullt
995 kr

BÖRJA HÄR >>

Skriv gåvobrev online


På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt gåvobrev
Skapar trygghet för både givare och mottagare.
Du svarar på de frågor som behövs för att du ska få det som du vill med ett juridiskt korrekt avtal.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en större summa pengar till ditt barnbarn. Med ett gåvobrev kan du bland annat skriva in villkor som skapar trygghet för mottagaren eller bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv för det fall gåva ges till bröstarvinge. Bra att veta är att du i vissa lägen enligt lag måste skriva gåvobrev.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett gåvobrev hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Med ett gåvobrev kan du skapa trygghet för mottagaren genom att göra gåvan till mottagarens enskilda egendom - det betyder att han eller hon får behålla gåvan vid en eventuell framtida skilsmässa.

Du kan även bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv. Skrivs inget gåvobrev ska gåvans värde nämligen som huvudregel räknas av från arvet i framtiden. 

Andra villkor du kan lägga in är t ex att ditt barn eller barnbarn ska få disponera sin gåva först vid 20 års ålder, eller att du ska kunna fortsätta vistas några veckor om året i fritidshuset som du skänker bort. 

Ibland kan även mottagaren vilja ha ett bevis på att gåvan är hans eller hennes - då är det bra med ett korrekt gåvobrev.
I vissa fall krävs det att du skriver ett gåvobrev för att gåvan ska vara juridiskt giltig, exempelvis när det gäller gåva av fastighet eller bostadsrätt.


Gåva av fastighet, t ex hus, tomt eller fritidshus
Om du ska ge bort en fastighet eller del av en fastighet måste du skriva ett gåvobrev. Gåvobrevet behövs för att söka ny lagfart och för inskrivning hos lantmäteriet. Är du gift och gåvan ingår i giftorätten måste din make eller maka ge sitt samtycke. 

I gåvobrevet ska det finnas en tydlig beskrivning av gåvan, dina och mottagarens personuppgifter, eventuella särskilda villkor samt underskrifter av givare och mottagare. Gåvobrevet ska också bevittnas av två utomstående personer.

Det är möjligt att skriva in att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Om lånesumman överstiger 85 % av föregående års taxeringsvärde medför dock detta att mottagaren kommer behöva betala stämpelskatt (1,5 % år 2018). Om lånesumman överstiger 100 % av årets taxeringsvärdet kommer dock hela överlåtelsen att betraktas som ett köp.

Gåva av bostadsrätt

Mottagaren av en bostadsrätt måste ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig. Gåvobrevet ska då vara utformat i enlighet med bostadsrättslagen, t ex ska det naturligtvis framgå vilken BRF det gäller och vilket lägenhetsnummer. Om mottagaren inte beviljas inträde i bostadsrättsföreningen blir gåvan inte giltig.

Gåvoskatt finns inte längre i Sverige men om lägenheten ökat i värde eller om köparen tar över en del av lånen blir det skatteeffekter. När det gäller bostadsrätter blir det i stort sett alltid någon form av reavinstbeskattning.


För gåvor mellan makar gäller vanliga gåvoregler. Det som är viktigt att tänka på är att registrera gåvan så att ni till exempel skyddar er mot varandras eventuella långivare. Rent praktiskt skriver ni då ett gåvobrev som skickas till skatteverket för registrering och publicering.

Bra att veta om du vill ge egendom eller del av egendom till din make eller maka, är att det antingen kan ske genom ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal. 

Är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast (och enklast) med ett gåvobrev. Om ni däremot ska överlåta flera tillgångar, dela upp lån eller omfördela äganderätt, kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. 

Viktigt att veta är dock att om det finns lån, som ska övertas av din partner, som överstiger 85 procent av tidigare års taxeringsvärde kan stämpelskatt behöva betalas. Ett bodelningsavtal under pågående äktenskap utlöser som huvudregel ingen skatt (undantaget är om det finns uppskovsbelopp). 

Är du osäker på vad som gäller angående beskattning i just din situation rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket.

Observera att det inte genom ett gåvobrev mellan makar går att bestämma att en gåva skall utgöra enskild egendom, utan detta måste regleras i ett äktenskapsförord. Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska även registreras hos Skatteverket

Något som är bra att tänka på när du ska ge en gåva till ditt barn eller barnbarn, är att den som huvudregel ses som ett förskott på ditt arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv, måste du skriva in det i gåvobrevet.
Speciella regler för gåvor till barn

Om en mor- eller farförälder ger bort pengar men behåller rätten att själv disponera pengarna anses gåvan inte fullbordad, och pengarna är alltså inte barnets.

Om barnet är under 18 år disponeras kontot av föräldrarna ensamma såsom förmyndare. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 kronor år 2016) finns vissa begränsningar i fråga om vilka omplaceringar föräldrarna får göra utan tillstånd av överförmyndare.

Överförmyndare ska underrättas när förmyndares rätt att förvalta barnets egendom begränsas. Detsamma gäller om givaren vill att överförmyndaren ska kopplas in. Får barnet pengar i form av arv eller försäkring över ett prisbasbelopp (45 500 kronor år 2018) ska pengarna sättas in på bankkonto och får tas ut endast med överförmyndarens medgivande. Kontakta överförmyndaren i din kommun.

Fastighet eller saker av större värde

Om du vill skänka till exempel fastigheter, aktier, konst eller annat av större värde till ditt underåriga barn, måste barnet ha en god man. Denne har till uppgift att ta emot gåvan för barnets räkning. Du kan själv föreslå en god man, till exempel en vän eller en släkting. Ansökan görs hos överförmyndaren.

Sedan gåvan mottagits för ditt barns räkning, övertar du själv förvaltningen såsom förmyndare med samma gränser för redovisning till överförmyndare som gäller för annan egendom.


Du svarar på ett antal frågor som rör din situation och utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt gåvobrev som skickas direkt till dig via e-post som en pdf. Istället för att boka tid hos en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du gåvobrevet till fast pris, när det passar dig.

Tips: Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett samboavtal. Betalningen sker i sista steget.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om gåvobrev
Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?

Nej, ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett i vilken form löftet ges. Löftet blir bindande först i och med själva givandet genom ett skriftligt gåvobrev.

En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart. 

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan (gåvotagaren). Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig. 


Vad bör gåvobrevet innehålla?

Det finns några få krav som måste uppfyllas för att gåvan skall bli giltig och olika gåvobrev brukar dessutom av tradition se ut på liknande sätt. Gåvobrev innehåller ofta uppgifter om givaren och mottagaren, en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor, underskrifter av både givaren och mottagaren samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades.

Gåvobrev för fastighet eller gåvobrev för tomträtt skall dessutom bevittnas av två personer samt innehålla fastighetsbeteckning. Gåvobrev för bostadsrätt skall förstås innehålla en uppgift om vilken lägenhet som gåvan avser.

I ett gåvobrev kan man också skriva in villkor för under vilka förutsättningar gåvan ska genomföras och om hur gåvan ska hanteras i framtida skeden, t.ex. att gåvotagaren ska ha uppnått en viss ålder för att få gåvan och att gåvotagaren är förbjuden att sälja egendomen vidare eller att även någon annan ska ha rätt att nyttja gåvoobjektet.

En gåva mellan makar registreras hos Skatteverket. För att registrera gåvan ska du lämna in originalhandlingen (gåvobrevet), gärna åtföljt med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet).

Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet


Vad händer skattemässigt om jag ger bort en del av min bostadsrätt?

Det finns ingen gåvoskatt längre, men om din bostadsrätt har ökat i värde sedan du köpte den och du får någon form av ersättning, så får det skattekonsekvenser. Vi tar ett exempel:

Anna köpte som singel en bostadsrätt för 1 000 000 och tog då lån på 500 000 kr. Lägenheten har nu några år senare fördubblats i värde till 2 000 000, när hon vill ge bort halva lägenheten till sin sambo sedan ett år, den underbare Bertil.  Ett villkor är dock att han tar över hälften av lånet, alltså 250 000.

I och med att Bertil tar över en del av lånet så är det inte längre en ren gåva utan Anna ska deklarera en del som försäljning. I det här fallet tittar skattemyndigheten på hur stor andel av lägenhetens värde som Bertils lån, de 250 000 kronorna, motsvarar av marknadsvärdet idag, alltså (250 000 / 2 000 000) vilket blir 12,5%.

Anna ska sedan räkna fram sitt inköpspris för gåvan vilket hon gör genom att ta de 12,5 % i relation till sitt inköpspris för hela lägenheten och får då fram att det blir 125 000 (12,5 % * 1 000 000).

Vinsten som Anna ska deklarera för blir då: hon får 250 000 kr i ersättning av Bertil då han tagit över lån på detta belopp, och Anna kan dra av 125 000 kr som inköpspris, vilket ger en vinst på 125 000 kr (250 000 – 125 000).

Anna får då betala reavinstskatt på 125 000 vilket blir 27 500 kr.

(Reavinstskatten 22 % * 125 000 kr).


Varför behöver jag ett gåvobrev?

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig. 

Vid vissa överlåtelser krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig (detta gäller t.ex. vid fastighetsöverlåtelser). I många fall räcker det dock med att gåvan i sig överlåts (att tradition sker) för att gåvan ska anses bindande. 

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?

Föreningen ska underrättas om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig. Vad själva gåvobrevet bör innehålla kan du läsa under "Viktigt att tänka på"- "Vad bör gåvobrevet innehålla?". 

Förskott på arv

En gåva till bröstarvinge (barn eller barnbarn) ses som förskott på arv om man inte bestämt annat. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan man bestämma det i gåvobrevet.

Gåva mellan makar

Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Någon registrering behövs inte om det rör sig om ”vanliga” gåvor, t.ex. födelsedagspresenter utan större värde. Man ska också ansöka om lagfart om det rör sig om en fastighet.

När har man nytta av ett gåvobrev?

Det finns många situationer då man har stor fördel av att skriva ett gåvobrev, t.ex. då man vill att en viss person ska få en viss värdefull tavla eller att en bostadsrättsägares sambo ska få hälften av äganderätten till bostadsrätten.

Med gåvobrevet har du även möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan om han eller hon i framtiden skulle skilja sig. 


Varför ska man inte använda mallar för gåvobrev?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur gåvobrev kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt gåvobrev. Gåvobrevet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett gåvobrev som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.