Inkråmsöverlåtelseavtal

Avtal vid överlåtelse av inkråm i företag
7 990 kr
exklusive moms

Skriv inkråmsöverlåtelseavtal online

BOKA HÄR >>

Undvik överraskningar och oklarheter kring överlåtelsen.
Klargör vad som ingår och vilka garantier som ska gälla.
Juridiskt korrekt inkråmsöverlåtelseavtal anpassat efter företagets unika situation.

När du säljer eller köper ett bolags tillgångar, inkråmet, bör ett inkråmsöverlåtelseavtal upprättas.

Både ett bolags materiella tillgångar, som till exempel maskiner, lager och inventarier samt immateriella tillgångar som till exempel varumärken eller patenträtter kan omfattas av ett sådant avtal.

Vid inkråmsöverlåtelse följer således inte skalet med i köpet, dvs. själva bolaget, firman och organisationsnumret.

I avtalet kan parterna reglera pris, tillträde, säljarens garantier gällande inkråmet, och informationsutbyte. Parterna kan även begränsa rätten att konkurrera med varandra eller avslöja företagshemligheter.

En inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande.

Vid en inkråmsöverlåtelse bör status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen kontrolleras och fastställas. Säljaren kan ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som överlåts; kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om, och slutligen behöver det klargöras hur de finansiella flödena från respektive tillgång skall delas mellan köpare och säljare (gäller exempelvis utestående fordringar). 

Om vissa avtal ska följa med i en inkråmsöverlåtelse måste dessa avtal överlåtas separat. Avtalsförpliktelser och skyldigheter i förhållande till annan part kan i regel inte överlåtas utan dennes godkännande. Vid en inkråmsöverlåtelse behöver alltså godkännanden inhämtas från bolagets samtliga avtalsparter.

Viktigt är också att få till någon form av konkurrensklausul. Det är därför av största vikt för köparen att definiera exakt vad som ingår i överlåtelsen vid överlåtelsetidpunkten.

Det finns inget krav på att upprätta ett inkråmsöverlåtelseavtal men att inte ha ett sådant innebär stora risker. Fördelen med ett avtal är att det blir tydligt vad som ingår i överlåtelsen och vilka garantier som säljaren lämnar.

Vid en inkråmsöverlåtelse kan säljaren välja att inte låta alla tillgångar ingå i avtalet. Detta kan vara aktuellt exempelvis om det finns varumärken som inte skall säljas, eller om bolaget har betydande finansiella tillgångar som nuvarande ägare vill behålla. Genom att upprätta ett avtal blir det tydligt för köparen vad som ingår i köpet.

En inkråmsöverlåtelse kan vara mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande.


Frågor och svar om inkråmsöverlåtelseavtal
Vad är skillnaden mellan en inkråmsöverlåtelse och företagsöverlåtelse?

När du köper ett företag genom att förvärva aktierna i bolaget är det fråga om en aktie- eller företagsöverlåtelse. Köparen tar då över ansvaret för tidigare åtaganden i företaget, tex garantiåtaganden eller ingångna avtal. 

Köper du tillgångar i bolaget, det sk inkråmet köper du inte hela bolaget utan säljaren har kvar sitt företag. Som köpare tar du inte över det juridiska ansvaret för tidigare verksamhet.

Om man överlåter en enskild firma vilken typ av överlåtelse är det då?

En överlåtelse av en enskild firma är alltid en inkråmsöverlåtelse och betalningen för verksamheten sker till den enskilda näringsidkaren.

Ingår domännamn i en inkråmsöverlåtelse?

Ett domännamn kan ingå men det gör inte det per automatik. Ett bolags inkråm eller tillgångar kan vara allt från materiella tillgångar som maskiner och lager till immateriella tillgångar som till exempel varumärken. Det är därför av stor vikt att i avtalet klargöra vad som ingår i överlåtelsen eftersom det enbart är en del av verksamheten som ingår.

Behöver vi fått ett nytt samtycke från de personer som vi redan har personuppgifter om?

Om man idag har personuppgifter som man samlat in via samtycke och samtycket har inhämtats på det sätt som lagen angett behöver man inte inhämta ett nytt samtycke när dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

Dataskyddsförordningen innehåller en del skärpta krav på ett samtycke jämfört med personuppgiftslagen. Till exempel måste den personuppgiftsansvarige kunna visa att man verkligen har fått den registrerades samtycke. Har man inte dokumenterat samtycket eller utgått ifrån att den registrerade samtyckt utan att han eller hon aktivt har uttryckt detta på något sätt, så måste ett nytt samtycke inhämtas.

Andra nya krav i förordningen är kravet på information om att man när som helst ska kunna återkalla sitt samtycke och kravet på samtycke från vårdnadshavare när det gäller personuppgifter som rör barn.