Kompanjonsavtal

Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
9 990 kr
exklusive moms

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Juridiskt korrekt kompanjonsavtal anpassat efter ditt företags unika situation.
Kvalitetssäkrat av våra jurister.
Alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.

Ett kompanjonsavtal ger kontroll över bolaget och innebär en trygghet för delägarna. Ett kompanjonsavtal är bra och viktigt att ha vid sidan om bolagets bolagsordning. Kompanjonsavtalet kan innehålla bestämmelser som inte kan tas in i en bolagsordning.

Ett kompanjonsavtal skrivs av olika anledningar. Dels för att bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelsen ska utses och andra saker som delägarna behöver gå igenom för att bolaget ska fungera. Avtalet behövs också som en säkerhet för delägarna.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett kompanjonsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

En delägare kan utan ett aktieägaravtal ha rätt att sälja till vem han vill, alltså kanske någon som de övriga delägarna inte alls önskar ha med i sitt bolag.

Hälften av den delägarens del i bolaget kan då komma att den före detta maken eller makan. Alla sådana frågor är det viktigt att bestämma i ett aktieägaravtal, alltså t.ex. ett krav på att varje delägare ska skriva ett äktenskapsförord så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.

Frågor och svar om kompanjonsavtal
Måste man ha aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal är inget måste, men det ger en större kontroll över bolaget och är en stor trygghet för delägarna. Ett aktieägaravtal är inte samma sak som en bolagsordning. Ett aktieägaravtal är bra och viktigt att ha vid sidan om bolagets bolagsordning. En bolagsordning är, till skillnad från ett aktieägaravtal, ett offentligt dokument och det går inte att registrera alla typer av bestämmelser i en bolagsordning. Ett aktieägaravtal kan med andra ord innehålla både känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning. Ett aktieägaravtal skrivs av olika anledningar men främst för att reglera hur vinst ska fördelas, styrelsen ska utses samt hur och när värdering av bolaget ska göras i samband med inlösensituationer. 

Vad är skillnaden på bolagsordningen och ett aktieägaravtal?

Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Det som står i bolagsordningen om t.ex. hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget.
 
Ett aktieägaravtal däremot är en intern överenskommelse mellan aktieägarna och binder enbart dessa. I ett aktieägaravtal kommer delägarna överens om hur bolaget ska skötas. Bolagsordningen registreras och är offentlig medan aktieägaravtalets innehåll ofta hålls hemligt mellan parterna.

Vad är skillnaden på bolagsordningen och ett aktieägaravtal?

Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Det som står i bolagsordningen om t.ex. hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget.

Ett aktieägaravtal (kompanjonsavtal) däremot är en intern överenskommelse mellan aktieägarna och binder enbart dessa. I ett aktieägaravtal kommer delägarna överens om hur bolaget ska skötas. Bolagsordningen registreras och är offentlig medan aktieägaravtalets innehåll ofta hålls hemligt mellan parterna.

Innebär inte aktieägaravtalet dubbla regleringar?

När man skriver ett kompanjsavtal, d v s aktieägaravtal, finns en risk för s.k. dubbelreglering – d.v.s. att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller hela bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa (eller alla) delägare i bolaget. 

Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är då ett bra komplement. I vår tjänst tas frågor upp som är viktiga för att skapa ett fulltäckande aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Vad blir konsekvensen av att inte ha ett kompanjonsavtal?

Att ha ett kompanjonsavtal är inget måste men det skapar en större säkerhet för delägarna. Aktieägaravtalet är internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet går det med andra ord att skriva in fler och känsligare överenskommelser mellan aktieägarna.

Finns inget aktieägaravtal kan det resultera i onödiga tvister om exempelvis värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. 

Är ett kompanjonsavtal bindande?

Ja, ett aktieägaravtal är bindande från och med undertecknandet och kan inte ensidigt ändras av någon. Om samtliga delägare är överens går det dock att göra om hela eller delar av aktieägaravtalet trots att avtalets löptid ännu inte gått ut.

När blir man bunden kompanjonsavtalet?

Ni blir inte bundna av kompanjonsavtalet förrän det är utskrivet och undertecknat.

Vad skiljer kompanjons-/aktieägaravtalet från en bolagsordning?

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag som måste göras och som ska registreras. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas. Aktieägaravtalet däremot, är ett frivilligt avtal som sluts mellan två eller flera aktieägare för att bestämma deras inbördes relationer i förhållandet till aktiebolaget. En bolagsordning gäller aktiebolaget, ett aktieägaravtal gäller för delägarna. Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och behöver inte registreras. Mer känslig information kan därför tas upp i aktieägaravtalet.

En av delägarna ska skiljas, vad händer med hans aktier?

I ett kompanjonsavtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva äktenskapsförord. Om delägarna har missat att skriva in detta krav eller om aktieägaravtal överhuvudtaget inte skrivits kan det få stora konsekvenser. Om en av delägarna skiljer sig, utan att ha skrivit ett äktenskapsförord, räknas bolagsandelen som giftorättsgods och ingår därmed i bodelningen mellan makarna. Detta innebär att det då finns risk för att delägarens maka/make kommer över andelar i bolaget i och med skilsmässan.

Vad händer om någon part bryter mot avtalet?

Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett s.k. vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, vilket betyder att man får betala lika mycket pengar som den skada man orsakat kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mer effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader en skada har orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som orsakats skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren har brutit mot avtalet.

Varför ska man inte använda mallar om aktieägaravtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur aktieägaravtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din eller övriga delägares situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar inte heller för eventuella fel och brister i mallarna. I vårt avtalsverktyg kommer du att besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i sådant som du behöver ha med i ert aktieägaravtal. Aktieägaravtalet skapas på så sätt utifrån förhållandena i er situation och ert företag.