Köpekontrakt för fastighet

För dig som ska sälja eller köpa en fastighet
1 495 kr

Skriv köpekontrakt online

BÖRJA HÄR >>


På 15 min skriver du juridiskt korrekta köpehandlingar
Skapa trygghet för både köpare och säljare.
Undvik oklarheter kring affären.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

När du ska köpa eller sälja en fastighet gäller inte muntliga avtal utan ett skriftligt köpekontrakt måste upprättas.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett köpekontrakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

I köpekontraktet anges förutsättningarna för köpet och vilket ansvar som ställas på respektive part. I köpekontraktet ska köpeskillingen framgå, det vill säga priset för fastigheten.När köpekontraktet upprättats och undertecknats av båda parter är affären bindande.

Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen erläggs. Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalningen sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas, köpebrevet behövs också för att söka lagfart.

Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, sedan genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan själv skriva ett juridiskt korrekt försäljningsavtal, i lugn och ro när det passar dig bäst. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.

Frågor och svar om köpekontrakt
Måste man upprätta ett köpekontrakt?

Ja, ett köpekontrakt måste upprättas enligt lag. För att köpet ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett muntligt avtal gäller därför inte och inte heller ett köpekontrakt som inte uppfyller formkraven. 

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

I ett köpekontrakt framgår bland annat vad det är för fastighet som ska säljas och till vilket pris, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och används även när köparen söker lagfart. 

Finns det krav på vad köpehandlingarna ska innehålla?

Fastighetsköpet är ett formalavtal. Det betyder att köpekontraktet måste uppfylla vissa formkrav. Bland annat måste köpehandlingarna vara skriftliga och undertecknade av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift och fastigheten antingen är giftorättsgods eller enskild egendom på grund av äktenskapsförord samt makarnas gemensamma bostad krävs andra makens godkännande. Detsamma gäller om säljaren är sambo och fastigheten är deras gemensamma bostad. Köpeavtalet måste även vara daterat och det ska tydligt framgå vilken fastighet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt.

Måste köparen undersöka fastigheten innan köp?

Köparen har en tämligen omfattande undersökningsplikt, innebärande att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Det är därför viktigt att köparen genomför en noggrann undersökning av fastigheten före köpet. Helst bör en sådan besiktning utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Vem ansvarar för fastigheten mellan köp och tillträde?

Vem som har ansvar för fastigheten under denna period beror på vad parterna avtalat om. I regel ligger detta ansvar på säljaren till och med tillträdet. Det går även bra att i köpekontraktet avtala om en annan fördelning.