Samarbetsavtal

Avtal vid samarbete mellan olika parter
9 990 kr
exklusive moms

Skriv samarbetsavtal online

BOKA HÄR >>

Vid samarbeten mellan två eller flera partners
Tydliggör vilka villkor som ska gälla i olika situationer
Undvik missförstånd och oklarheter

Ett samarbetsavtal bestämmer förhållandet mellan två eller flera separata partners, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda. Du har nytta av ett samarbetsavtal när du köper eller säljer tjänster och vill reglera ett samarbete på kort eller lång sikt.

När du skriver ett samarbetsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Om du säljer tjänster eller produkter eller på annat sätt samarbetar med annan part, behöver du upprätta ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att definiera samarbetets syfte, omfattning, genomförande, ersättning och vad som skall gälla vid eventuella förändringar eller förseningar.

I ett samarbetsavtal kan man även tydliggöra vem som skall göra vad, vem som har rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att anlita underleverantör eller utföra konkurrerande uppdrag.

Ett samarbetsavtal brukar också omfatta oförutsedda händelser vilket ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som skall gälla, så att risken för affären minskar.

Ett samarbetsavtal reglerar förhållandet mellan två eller flera separata partners, till skillnad från till exempel ett anställningsavtal som används för att arbetsgivarens egna anställda. Ett samarbetsavtal innehåller bl.a. bestämmelser om samarbetets omfattning, ersättningsnivåer och vem som ska få rättigheterna till arbetsresultatet. I avtalet kan också regleras huruvida en part kan anlita underleverantörer för att utföra uppdraget och om en part får ta konkurrerande uppdrag.

Om du säljer tjänster eller produkter eller på annat sätt samarbetar med annan part, behöver du upprätta ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att definiera samarbetets syfte, omfattning, genomförande, ersättning och vad som skall gälla vid eventuella förändringar eller förseningar.

Det finns inget krav på att man måste ha ett samarbetsavtal, men att inte ha ett medför stora risker.

Fördelen med ett samarbetsavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för samarbetet. Det är också viktigt för att klargöra att parterna är fristående och inte att det inte föreligger något anställningsförhållande.

I ett samarbetsavtal kan man också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av samarbetet och att parterna inte har rätt att utföra konkurrerande arbete.

Frågor och svar om samarbetsavtal
Vad händer om en part inte levererar i tid?

I avtalet kan regleras vad som ska gälla vid förseningar och om någon part ska ha rätt till ersättning eller vite. 


Vad gäller om det uppstår en tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan parterna?

I avtalet bör även regleras vad som ska gälla om en tvist uppstår, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Ni kan också i avtalet ange om svensk lag ska vara tillämplig beträffande rättigheter och skyldigheter i avtalet.


Vilka områden ska samarbetsavtalet omfatta?

Ett samarbetsavtal kan omfatta bakgrunden till samarbetet, genomförandet, vilka personer hos respektive part som ska vara kontaktpersoner, en tidsplan och hur betalning ska ske samt till vilken prisnivå.

Andra viktiga frågor som är bra att reglera i avtalet är om sekretess ska gälla för den information som parterna utbyter, och om parterna får ingå samarbeten med konkurrerande bolag.