Testamente

En handling för dem du bryr dig om
1 196 kr
(Ord. pris 1 495 kr)

BÖRJA HÄR >>

Skriv testamente online


På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente
Undvik överraskningar och oklarheter i framtiden.
Underlätta för dina anhöriga.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att ett testamente alltid ska bevittnas för att vara giltigt.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett testamente hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Ett testamente behöver du skriva när du själv vill bestämma vem som ska få vad när du går bort.
Vad du vill kan du testamentera till vem du vill – nästan. Det är bara dina barn som alltid har rätt till sin laglott. Ett testamente kan både komplettera och ersätta lagens arvsregler.

Vanligast är att gifta med särkullbarn eller sambor vill trygga varandra, men även ensamstående vill många gånger ha det på ett annat sätt än vad lagen säger.

I testamentet kan du dessutom bestämma att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Låt oss ge ett exempel:

Du testamenterar ditt sommarhus till din dotter och bestämmer att det ska vara hennes enskilda egendom. Det betyder att hon kan vara säker på att få behålla huset även i händelse av en, för henne, framtida skilsmässa. På så vis försäkrar du dig om att sommarhuset inte hamnar i fel händer och stannar kvar i släkten.

Med ett testamente blir det som du tänkt dig och du undviker onödiga konflikter bland dina närmaste. Vi rekommenderar alla att skriva testamente - du behöver inte ha mycket pengar eller värdefulla ägodelar.

När du är gift

Gifta par ärver i de flesta fall varandra, då make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör. Detta till skillnad från gemensamma barn som får sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit.

I testamentet kan du uttrycka en önskan om att särkullbarnen ska avstå från att kräva sin laglott och liksom gemensamma barn få sitt arv först när både du och din make/maka har gått bort.

För att tydligt visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner för det särkullbarn som går emot din önskan och kräver ut sin laglott. Då kommer detta barn endast att få laglotten och inget mer.

Testamente kompletterat med livförsäkring är ofta en bra lösning för att säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till.

När du är sambo

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller om ni har gemensamma barn. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall måste ni skriva ett testamente.

Det enda du som sambo har rätt till är hälften av den bostad och det bohag (möbler, husgeråd och elektronikprylar) som ni har skaffat under tiden ni varit tillsammans.

Finns din sambos föräldrar kvar i livet går arvet till dem, vilket innebär att du helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till bostaden tillsammans med dina svärföräldrar. Om din sambo hade barn går arvet istället direkt till dem.

Se upp så att du inte står på bar backe om din älskade går bort.

När du är ensamstående

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Om du inte har barn eller barnbarn ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Om du har barn men vill att någon mer ska få del av ditt arv behöver du skriva testamente, eftersom barnet har rätt till en viss del av ditt arv kan du dock inte testamentera bort allt till någon annan. Har du inga barn kan du i ett testamente helt bestämma hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan som står dig nära.

Kanske vill du att en viss person ska få en viss sak, exempelvis en speciell tavla eller smycke. Önskar du ge en del av ditt arv till en särskild organisation är det också möjligt, både i form av pengar och ägodelar.

Du kan även bestämma att mottagarna av ditt arv ska ärva tillgångar som enskild egendom. Det betyder att de inte behöver dela sitt arv med sin make/maka vid en eventuell framtida skilsmässa. I testamentet kan du även reglera att exempelvis ett barn eller barnbarn ska ha uppnått en högre ålder än 18 år innan de får disponera arvet. 

Med en förteckning över dina försäkringar, värdepapper och annat viktigt kommer du att underlätta mycket för dina anhöriga. Vill du förvara ditt testamente på ett tryggt och säkert sätt kan du läsa mer om testamentsförvaring.

Det underlättar också för anhöriga om du tagit ställning till om du vill donera dina organ eller inte. På Socialstyrelsens donationsregister hittar du mer information och kan ange om du vill bli organdonator.

Du svarar på ett antal frågor kring din situation. Utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till din e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris när det passar dig. 
Frågor och svar om testamente
Ärver sambor varandra?

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv är det viktigt att skriva testamente. Ni kan välja att skriva gemensamt testamente eller enskilt testamente. 

Kan man göra sina barn arvlösa med ett testamente?

Barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott, vilket i regel utgör hälften av ditt arv. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner. För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer.

Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem?

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, det vill säga barn du har tillsammans med någon annan än din partner. När det gäller särkullbarn finns det vissa särskilda regler. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn alltid rätt att få ut minst sin laglott direkt då föräldern gått bort. Till skillnad från gemensamma barn som behöver vänta tills båda föräldrarna gått bort. Dock kan ett särkullbarn välja att avstå från laglotten till förmån för en efterlevande partner. Om detta görs har barnet rätt att kräva ut sitt arv när även den efterlevande partnern har gått bort. 

Vad är skillnaden på ett inbördes och ett enskilt testamente?

Ett inbördes testamente upprättas mellan två personer som vill ge varandra ömsesidig rätt till varandras arv. Ett enskilt testamente upprättas av en person. Oavsett om du vill skriva ett enskilt eller inbördes testamente så börjar du på samma ställe i vår avtalsapplikation.

Formkrav för testamente

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Vittnena ska vara minst 15 år och ni får inte vara släkt. De får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, de behöver veta att det är ditt testamente som signeras men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. 

Varför ska man inte använda mallar för testamente?

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på testamenten. Du kan aldrig vara säker på att mallen formulerar just dina önskemål eller att den är juridiskt korrekt. Till skillnad från avtal24:s tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, och heller inte för konsekvenserna av eventuella fel och brister i och med mallarna. Genom avtal24:s tjänst skapas och skräddarsys testamentet utifrån dina förhållanden och din vilja. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Ärver gifta alltid varandra?

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn. Ni kan välja att skriva gemensamt testamente eller enskilt testamente. 

Behöver jag skriva testamente om jag är ensamstående?

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Om barn och barnbarn saknas ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden. 

Hur stor är laglotten och vad innebär den?

Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga hälften av arvet. Laglotten är vad ett barn minst har rätt till, oavsett vad som framgår i ett testamente. 

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död.

Vad är arvslotten?

Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen som tillkommer en arvinge. 

Storleken på andelen är beroende av hur arvlåtaren och arvingen är släkt. Fyra barn som ärver lika efter sina föräldrar har alltså varsin arvslott om 25 procent. Arvslotten kan inskränkas genom ett testamente som helt eller delvis sätter arvsordningen ur spel. Bröstarvingar har dock en ovillkorlig rätt att få ut sin laglott, med undantag för makar med gemensamma barn. Laglotten är lika med hälften av arvslotten (de fyra barnens laglott i exemplet ovan är således 12,5 procent vardera).


Hur vet man vem som ärver någon?

Den lagstadgade turordningen i vilken arvingar ärver en avlidens egendom framgår av ärvdabalken och kallas arvsordning. Arvingar delas in i tre olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Dessa ska i första hand få sin arvslott, och minst sin laglott. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass. 

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne. Om den ena föräldern är avliden ärver eventuella syskon hans eller hennes del. Finns det arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne. Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns ingen arvsberättigad eller ett testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet. 

I samtliga arvsklasser går man i rakt nedstigande led. Om till exempel en bröstarvinge inte i livet men däremot dennes två barn tar dessa två sin förälders plats som bröstarvinge och delar på förälderns arvslott. 

Är ni gifta och inte har några särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, går arvet till efterlevande make i första hand. 

Kan man genom testamente påverka och ändra arvsordningen som finns uppställd i lag?

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att ditt arv ska fördelas. Det går alltså att ändra arvsordningen som finns i lag genom att skriva ett testamente. Tänk på att ett barn alltid har rätt att kräva sin laglott oavsett vad du skrivit i ditt testamente. En laglott utgör hälften av ett barns (biologiskt eller adopterat barn) arvslott. Laglotten räknas ut på följande vis. Om A har fyra barn och vid sin bortgång efterlämnar 100 000 kronor blir arvslotten 25 000 kronor för varje barn eftersom varje barn får lika stor del av arvet. Laglotten, som är hälften av arvslotten, blir 12 500 kronor för varje barn. Har en förälder testamenterat bort barnets laglott måste barnet aktivt kräva ut laglotten genom att klandra testamentet för att få ut sin laglott.

Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta p.g.a. att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort.

Den först avlidnes arvingar får alltså sina andelar av kvarlåtenskapen först när personen som ärvt med fri förfoganderätt avlider.

När också personen som har ärvt med fri förfoganderätt går bort ska alltså den andel av kvarlåtenskapen som kommer från den först avlidne fördelas till den först avlidnes arvingar. Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.
Var ska testamentet förvaras?

Ett testamente bör förvaras på en säker plats för att undvika att testamentet försvinner eller förstörs, detta eftersom det enbart är giltigt i original. Avtal24 erbjuder trygg och säker testamentsförvaring via Sveriges Begravningsbyråers förbund (SBF). 

Hur hanteras den avlidnes skulder?

Den avlidnes skulder ska betalas ur dödsboet innan eventuellt arv kan delas ut. Arvingarna är dock aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.