Finns det något särskilt man ska tänka på när bolagsstämmoprotokollet är klart?

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en av bolagsstämman utsedd justeringsman. Om bolagets styrelse består av en ledamot och denne äger samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Vanliga frågor och svar:

Vad är en bolagsstämma?
Vad är syftet med en bolagsstämma?
Finns det något särskilt man ska tänka på efter bolagsstämman?
När ska man föra bolagsstämmoprotokoll?
Vem ska föra bolagsstämmoprotokollet?
Vem ska skriva under bolagsstämmoprotokollet?
Finns det något särskilt man ska tänka på när bolagsstämmoprotokollet är klart?
Ska bolagsstämmoprotokollet göras offentligt?
Vad krävs för att protokollet ska vara giltigt?