När börjar beslutet gälla?

Merparten av alla bolagsstämmobeslut kan verkställas omedelbart utan registrering. Vissa bolagsstämmobeslut måste registreras hos bolagsverket. Till exempel beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, stämmobeslut om ändring i aktiekapitalet genom fondemission. Ett annat exempel är stämmobeslut om utseende och entledigande av styrelseledamot, styrelsesuppleant m.fl. Dessa bolagsstämmobeslut får alltså först verkan efter att anmälan om beslutet inkommit till Bolagsverket.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll här

Bolagsstämmoprotokoll - Omröstning och beslutsfattande:

Vad gäller när man röstar i stämman?
Vad innebär det att upprätta en röstlängd?
När börjar beslutet gälla?
Det ska läggas fram förslag om att emittera nya aktier, finns detta i protokollet?
Får aktieägare som inte kan närvara ha ett ombud?
Får aktieägare som närvarar ha med sig biträde som stöd och hjälp?