Vilka påföljder kan göras gällande vid kontraktsbrott och inom vilken tid kan de göras gällande?

Vid fel på varan: Köparen måste reklamera inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet. I samband med detta, eller efter ytterligare skälig tid, måste köparen ange vilken eller vilka påföljder han vill göra gällande mot säljaren, t.ex. prisavdrag eller ny leverans. 

Vid dröjsmål med betalning: Här finns inget krav på att reklamation ska ske inom viss tid. Om säljaren vill att köpet ska återgå, s.k. hävning, krävs att dröjsmålet är ett väsentligt avtalsbrott för honom. Om varan har överlämnats till köparen måste säljaren ha förbehållit sig rätten att häva avtalet. Detta kallas för återtagande- eller ägarförbehåll. 

Vid dröjsmål med leverans: Köparen har rätt att kräva att säljaren levererar varan. Köparen kan även häva avtalet, d.v.s. kräva att köpet återgår, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren har förstått eller borde ha förstått detta. För att få häva avtalet krävs att köparen reklamerar inom skälig tid efter det att han får kännedom om att varan har avlämnats. Tidsfristen för reklamation börjar alltså tidigast att löpa när varan avlämnas, förutsatt att köparen känner till detta.

Köpeavtal - Vanliga frågor och svar:

När bör man upprätta ett köpeavtal?
Spelar det någon roll om jag använder mig av ett gåvobrev eller ett köpekontrakt?
Finns några krav på köpeavtalets form och innehåll?
Hur ska varan levereras?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en friskrivning?
Vad gäller när varan är felaktig?
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Vad menas med riskens övergång?
Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?
Vilka möjligheter har köpare respektive säljare att kräva skadestånd när ena parten bryter mot avtalet?
Vilka påföljder kan göras gällande vid kontraktsbrott och inom vilken tid kan de göras gällande?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?
Varför ska du inte använda mallar om köpeavtal?