Vad gäller om det uppstår en tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan parterna?

I avtalet bör även regleras vad som ska gälla om en tvist uppstår, till exempel om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Ni kan också i avtalet ange om svensk lag ska vara tillämplig beträffande rättigheter och skyldigheter i avtalet.


Skriv Samarbetsavtal