Att köpa eller sälja en bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär inte att man köper en viss lägenhet som sådan, utan att man köper en andel i en ekonomisk förening. Det betyder att man köper rätten att utnyttja en lägenhet som ingår i denna bostadsrättsförening. När en bostadsrätt är nybyggd eller en hyresrätt ombildas till bostadsrätt säljs rätten att använda lägenheten av bostadsrättsföreningen till den som ska bo i lägenheten, föreningen är alltså säljaren. Vid alla försäljningar därefter är bostadsrättsinnehavaren säljare. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, en villa, ett radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten, det vill säga bostäderna, gemensamma utrymmen, eventuella lokaler och garage.

Medlemskap i bostadsrättsföreningen

I samband med köpet blir även köparen medlem i bostadsrättsföreningen, samtidigt som säljaren utträder ur föreningen. Det är ett krav att köparen blir medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Köparen måste ansöka om medlemskap omedelbart efter köpet. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner ansökan om medlemskap blir köpet av bostadsrätten ogiltigt. Det är därför viktigt för köparen att få ett förhandsbesked från bostadsrättsföreningens styrelse innan köpet genomförs, som säger om denne kommer bli godkänd eller inte.

Skriftligt avtal är ett måste vid köp av bostadsrätt

För att sälja, byta eller ge bort rätten till en bostadsrätt behöver man göra ett skriftligt avtal. I detta avtal bestäms till exempel när köparen får tillträde till bostaden och hur betalningen ska göras. Det är viktigt att man i avtalet tydligt skriver bostadsrättens skick, storlek på boyta och brister, om det finns, för att undvika framtida meningsskiljaktigheter.Avtalet vid köp av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av både säljaren och köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör är deras stadigvarande bostad (eller är giftorättsgods/samboegendom) måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den ska vara giltig.Avtalet måste vara daterat och det ska tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt det överenskomna priset. Om något av ovanstående krav inte uppfylls så är avtalet ogiltigt. Någon av parterna måste då gå till domstol med avtalet inom två år från att det ingicks för att köpet ska upphävas.

Köparen måste undersöka lägenheten/huset

Köparen har en omfattande undersökningsplikt. Detta innebär att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning av bostadsrätten. Det är därför viktigt att köparen genomför en besiktning av lägenheten/huset före köpet. Helst bör en sådan besiktning göras av en auktoriserad besiktningsman.

Medlemmarnas rätt att bestämma i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsinnehavare har inflytande över hur föreningen styrs och vilka beslut som fattas. Man har rätt att rösta fram styrelse, revisorer samt rösta i frågor vad gäller bostadsföreningens skötsel. Denna rösträtt använder bostadsrättsinnehavaren på föreningsstämman, där varje bostadsrätt har en röst.

Avgift till bostadsrättsförening

En avgift som medlemmarna betalar till bostadsrättsföreningen ska täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av lägenheterna samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån. Avgiften delas oftast upp så att bostadsrättsinnehavaren betalar en del varje månad. För det fall avgiften inte betalas i tid kan föreningen säga upp bostadsrätten efter en veckas försening.

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för underhållet av lägenheten/huset. Detta innefattar exempelvis tapetsering, målning, underhåll av köksutrustning och badrumsinredning. I stort sett är bostadsrättsinnehavaren skyldig att underhålla allt i lägenheten/huset utom elledningarna och VVS. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ge en företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten om detta behövs. Om bostadsrättsföreningen vägras tillträde kan bostadsrättsinnehavaren sägas upp. 

En bostadsrättsinnehavare måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen beslutat om. Han eller hon ska se till att andra bostadsrättsinnehavare inte störs. Det är i stort samma regler som gäller som i ett hyresförhållande. Det yttre underhållet av bostadsföreningens fastighet ska bostadsrättsföreningen stå för, husets fasad, utegård med mera. Om föreningen inte sköter underhållet kan bostadsrättsinnehavaren kräva reparation och vid allvarliga brister säga upp bostadsrätten.

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter

Bostadsrättsinnehavaren har rätt att göra ändringar i lägenheten. Vid större ändringar som att slå ut väggar krävs styrelsens medgivande. Om innehavaren av bostadsrätten gör förändringar som kan ses som vanvård kan han eller hon bli skyldig att återställa bostadsrätten till dess ursprungliga skick.

Hyra ut bostadsrätten i andra hand

Vid uthyrning av bostadsrätten får bostadsrättsinnehavaren ta ut en rimlig hyra. Vad som är en rimlig hyra beror på lägenhetens bruksvärde, vad hyran är för en likvärdig hyreslägenhet. Kommunala bostadsföretag kan ge viss vägledning om hyresnivåerna. I övrigt får bostadsrättsinnehavaren ta ut hyra som motsvarar kostnader för till exempel el, TV-licens och parkeringsplats. Hyrs lägenheten ut möblerad får man ta ut extra hyra för detta. Det finns inga regler för hur stort detta påslag får vara. Enligt Hyresnämnden kan uthyraren ta ut cirka 10-15 procent extra när lägenheten/huset är möblerat.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på avtal för försäljning av bostadsrätt. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just din situation. Till skillnad från Avtal24 tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.Genom vår applikation skapas och skräddarsys avtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor. 

Anlita en jurist?

Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver avtal för försäljning av bostadsrätt. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som därefter skriver försäljningsavtalet till dig. Vi rekommenderar framförallt alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden avseende försäljning av bostadsrätt.