Allt om Fullmakt för privatpersoner

Varför fullmakt?

En fullmakt behövs när någon ska göra något åt en annan person i den personens namn, till exempel köpa något eller förhandla om en viss sak. Detta kan handla om alltifrån att köpa en bil till att företräda någon i en rättegång. En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) rätt att göra saker för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i den personens namn, som om personen gjort det själv. Både privatpersoner och företag kan ge fullmakt till någon att göra saker i deras namn.

Personer som berörs av fullmakten

När man använder en fullmakt blir tre olika typer av personer aktuella: fullmaktsgivaren, fullmäktige och den utomstående. Fullmaktsgivaren är den som ger ut fullmakten och fullmäktige är den som använder fullmakten för att göra något åt fullmaktsgivaren. Med utomstående menas de/den för vilken fullmakten sedan visas, det vill säga den som fullmaktsgivaren ska handla med. Det som är speciellt med en fullmakt är att handlingarna gäller för fullmaktsgivaren direkt mot den utomstående som om han eller hon själv agerat, trots att det faktiskt är fullmäktige som skrivit på avtalet i fråga (exempelvis genomfört ett köp).

Hur ser fullmakten ut?

Det än vanligast att fullmakter är skriftliga men de kan även vara muntliga. Men – en muntlig fullmakt är inte lika säker för fullmaktsgivaren (se mer nedan).Vad fullmäktige har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn framgår av fullmakten. Det kan röra sig om rätt att företräda fullmaktsgivaren i en rättegång som ombud eller advokat (rättegångsfullmakt) eller att utföra specifikt uppdrag, köp eller ärende (begränsad fullmakt).

Om fullmäktige inte följer sitt uppdrag

Fullmäktige har olika skyldigheter beroende på vad denne fått i uppdrag att göra och på vilket sätt fullmaktsgivaren har gett instruktioner. Om fullmäktige handlar med en utomstående enligt det som står i fullmakten gäller handlingarna för fullmaktsgivaren. Om fullmäktige däremot handlar på ett sätt som inte stämmer överens med det som står i fullmakten gäller detta inte för fullmaktsgivaren. 

Har fullmäktige fått instruktioner som är muntliga, vid sidan om fullmakten och som inte står där i, är han skyldig att följa dessa. Detta kan till exempel vara att fullmaktsgivaren sagt till fullmäktige att inte gå över ett visst pris för köp av en bil, något som den utomstående inte vet om. Skulle fullmäktige köpa bilen för över maxpriset gäller detta trots allt mot fullmaktsgivaren, till skillnad från situationen när fullmäktige bryter mot själva fullmakten som den utomstående sett.

Fullmäktige kan bli skyldig att betala skadestånd till fullmaktsgivaren om fullmäktig inte följer muntliga instruktioner, såsom att handla för ett högre pris än ett visst maxpris som fullmaktsgivaren sagt. Om fullmäktige inte följer det som står i fullmakten blir handlingen som sagt inte gällande för fullmaktsgivaren kan fullmäktige istället bli skyldig att betala skadestånd till den utomstående.

Exempel:

Anna vill att Bertil ska köpa en bil av Cissi för A:s räkning och skriver en skriftlig fullmakt. Det måste stå i fullmakten att Bertil är fullmäktig att för Anna köpa en viss bil. Däremot vill Anna inte att det ska stå vilket pris Anna maximalt vill ge för bilen då Anna vill att Bertil ska förhandla med Cissi utan att Cissi vet hur mycket Anna faktiskt är beredd att betala. Anna kan då ge muntliga instruktioner till Bertil om att Anna kan tänka sig att maximalt betala 100 000 kronor för bilen. Skulle Bertil vid förhandling med Cissi bjuda ett pris som är högre än 100 000 kronor blir Anna ändå bunden, om inte Cissi visste om att Bertil fått dessa muntliga instruktioner. Anna får i detta fall kräva skadestånd av Bertil.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på fullmakter. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från Avtal24 tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys fullmakten utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?

Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver fullmakten. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som efteråt skriver fullmakten till dig.