Allt om hyresavtal bostadsrätt/fastighet

Hyra ut sitt bostad

När man som bostadsägare hyr ut sin bostad bör man ha ett hyresavtal med hyresgästen, där parterna kommer överens om de villkor som ska gälla för uthyrningen. När man hyr ut sin villa eller bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad. När man hyr ut en bostad för fritidsändamål gäller istället Hyreslagens regler. Reglerna är till stora delar lika men skiljer sig något åt beträffande uppsägningstid, hyresavgift och hyresgästens besittningsskydd. 

Hyran

Bostadsägaren har inte rätt att ta ut hur hög hyra som helst av hyresgästen och det kan vara svårt att räkna ut hur hög hyran får vara. För uthyrning enligt lagen om uthyrning av egen bostad sätts hyran med hänsyn till kapitalkostnader och driftkostnader, där kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på villans marknadsvärde (riktmärket för avkastningsräntan ligger för närvarande på fyra procent). Faktiska räntor och lånekostnader har därmed ingen betydelse. Det är även tillåtet att lägga på cirka 10-15 procent på hyran om villan hyrs ut fullt möblerad, samt att ta ytterligare betalt för el, internet, kabel-tv, p-plats och liknande faktiska kostnader som finns för villan (driftkostnader). För uthyrning av fritidshus enligt Hyreslagens regler får uthyraren ta ut en skälig hyra. Hyran är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för till bruksvärdet likvärdiga fritidshus. 

Hyrestiden

Hyr man ut ett fritidshus kan man bestämma att avtalet ska löpa tillsvidare eller på bestämd tid. Har man avtalat om en viss bestämd hyrestid gäller den avtalade tiden även om uthyraren ändrar sig och vill ha tillbaka sin bostad. En uppsägning kan prövas i hyresnämnden. Under tiden en sådan prövning pågår får hyresgästen bo kvar. Hyresgästen kan alltid säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Det kan även avtalas om kortare uppsägningstid.

Hyresavtal, enligt lagen om uthyrning av egen bostad, kan löpa antingen tillsvidare eller på bestämd tid. Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång. Om inte parterna har avtalat att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån.

Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet i vissa fall. Vid uthyrning enligt lagen om uthyrning av egen bostad får hyresgästen aldrig något besittningsskydd. Uthyraren har alltid rätt att säga upp hyresavtalet och flytta tillbaka till sin bostad. Den som hyr ett fritidshus får besittningsskydd först sedan uthyrningen har pågått längre än nio månader i följd. Det är möjligt att avtala bort hyresgästens besittningsskydd i en särskilt upprättad handling från Hyresnämnden.

Vår tjänst

När du skapar ditt hyresavtal via avtal24 ser vi till att alla de vanligaste och viktigaste bestämmelserna finns med i hyresavtalet, och att hyreslagens bestämmelser följs, alternativt bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad när de är tillämpliga.Anlita en jurist?Vi erbjuder även våra egna jurister eftersom många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver hyresavtalet för bostadsrätt/fastighet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ring oss på 0771 24 00 24.

Varför inte mallar?

Mallar som finns på internet är bara ett exempel på hyresavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande eller att mallen är juridiskt korrekt. Till skillnad från avtal24:s tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår tjänst skapas och skräddarsys hyresavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.