Skydda företaget med ett sekretessavtal

Ju fler personer du släpper in i din verksamhet, desto fler får del av företagets "know-how". Med ett sekretessavtal tryggar du ditt företag och förhindrar att den informationen sprids. 

Skriv sekretessavtal

Många småföretagare underskattar nyttan av att ha ett sekretessavtal. Man tror att det bara behövs när det är tal om hemliga patentprojekt eller tekniska lösningar. Men med nya anställda i företaget och i takt med företagets växande kunskaps och erfarenhetsbank uppstår behovet att skydda viss information. Information som i händerna på någon utomstående kan skada ditt företag från konkurrenssynpunkt. Ett sekretessavtal kan till exempel omfatta kundregister, projekt eller annan känslig information. 

Med hjälp av sekretessavtalet kan du sprida denna typ av information till medarbetare utan att riskera att den kommer ut till konkurrenter eller allmänheten. Behovet uppkommer också ofta vid nya affärsförbindelser, där någon av eller båda parterna behöver lämna ut konfidentiell information utanför företaget. 

När du börjar fundera på ett sekretessavtal är det viktigt att du först har i åtanke att lagen ofta är otillräcklig. Det finns ett visst skydd för företagshemligheter enligt lag, och sekretessavtal är därför inte alltid nödvändigt. 

Lagen om skydd för företagshemligheter ger ett grundskydd – men har många gånger i praktiken visat sig vara otillräcklig. En vanlig invändning från den som röjt en företagshemlighet är att hon eller han "inte vetat om" att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal kan du klargöra dels vilken information som ska anses vara och hanteras som konfidentiell. Dels hur länge avtalet ska gälla.

Sekretessavtalet innebär också att man vid en eventuell tvist enkelt kan bevisa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om det. Framför allt fyller sekretessavtalet ofta en minst lika stor psykologisk funktion som juridisk. Har man skrivit under ett avtal där man förbundit sig till sekretess respekterar man ofta det åtagandet. 

Det är inte ovanligt att företagare använder sig av sekretessavtalsmallar som man sedan ändrar i för att anpassa efter den enskilda situationen. Mallar är dock förenat med risker och det är svårt för en icke-jurist att bedöma vad avtalet leder till för konsekvenser. Många tror att det finns ett sekretessavtal som passar alla. Men tänk på att det är innehållet i sekretessavtalet som räknas, inte rubriken. 

Här är frågorna du bör fundera på innan du skriver under ett sekretessavtal: 
  • Vem ska lämna, respektive ta emot, den konfidentiella informationen? 
  • Ska båda parterna ta hänsyn till sekretessen eller gäller den bara den ena parten? 
  • Hur och i vilken omfattning ska den konfidentiella informationen användas? 
  • Hur länge ska sekretessåtagandet gälla? Ska förpliktelsen fortsätta att gälla en viss tid efter att avtalet har slutat gälla? 
  • Vilka blir påföljderna om sekretessavtalet inte följs? 
4 situationer då ett sekretessavtal kan behövas: 
  • När du förhandlar med en potentiell samarbetspartner. 
  • När du anställer personal. 
  • När du förhandlar med potentiella kunder. 
  • När du presenterar din affärsidé för och förhandlar med investerare

Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Sekretessavtal
För att hemlighålla information
Testamente
En handling för dem du bryr dig om

995 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal

Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.