Allt om Serviceavtal

Serviceavtal - för alla olika typer av uppdrag

Ett serviceavtal kan avse i princip alla olika typer av uppdrag inom olika branscher. Serviceavtal kallas också för konsultavtal.

Ett serviceavtal kan reglera ett enstaka avgränsat uppdrag eller ha karaktären av ett varaktigt uppdragsförhållande.

En servicetagare är fristående i förhållande till uppdragsgivaren till skillnad från uppdragsgivarens egna anställda, vilket betyder att reglerna i lagen om anställningsskydd inte gäller för förhållandet mellan servicetagare och uppdragsgivare.

Ett uppdrag kan avse många skilda saker, till exempel några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter eller skriva artiklar till en tidning.

I varje förhållande mellan servicetagare och uppdragsgivare uppstår situationer som bör regleras i förhand för att undvika oklarheter, framtida meningsskiljaktigheter och långdragna tvister. Exempelvis vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, ersättningen och betalning av denna, vem som skall få rättigheterna till arbetsresultat och så vidare.

Uppdrag vs. anställning

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar serviceavtal. Istället tittar man på till exempel köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sin praxis.

Det finns inget krav på att man måste ha ett serviceavtal som servicetagare och uppdragsgivare. Det är dock en stor fördel att ha ett sådant där det framgår att det INTE är fråga om ett anställningsavtal utan just ett serviceavtal (även kallat serviceavtal). 

Det finns annars en risk för att servicetagaren i kommer hävda att denne är anställd hos uppdragsgivaren, då det kan hända att servicetagaren missförstår relationen till sin uppdragsgivare och tror att syftet är att han ska bli anställd hos sin uppdragsgivare.

Ett anställningsförhållande kan liksom ett uppdragsförhållande uppkomma formlöst, alltså utan skriftligt avtal, vilket ökar risken för att det objektivt ser ut som ett anställningsförhållande. Risken är som störst då servicetagaren själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster såsom privatperson.

Immateriella rättigheter

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna för arbetsresultatet (exempelvis rättigheterna till mönstret på en varuförpackning).

Det ligger ibland stora ekonomiska fördelar i att äga dessa rättigheter och det är därför oerhört viktigt att innan uppdraget utförs bestämma vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget.

Skydda din affärer - reglera om sekretesskydd

I ett serviceavtal kan parterna bestämma om uppdraget och/eller den information som byts ut mellan servicetagaren och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagt. Eftersom tanken ofta är att servicetagarens tid hos uppdragsgivaren ska vara tidsbegränsad och
att servicetagaren i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det ofta viktigt för uppdragsgivaren att servicetagaren inte sprider någon känslig, intern företagsinformation vidare.

Uppdragsgivaren kan därför ställa sekretesskrav på servicetagaren och förbjuda honom vid vite (förutbestämt skadestånd) att sprida sådan information som servicetagaren får tillgång till genom sitt uppdrag.

Servicetagaren få arbeta för andra?

Ett annat intresse för uppdragsgivaren kan vara att avtala att servicetagaren endast får arbeta för uppdragsgivaren i fråga och alltså inte samtidigt som uppdraget fortgår arbetar med konkurrenter till uppdragsgivaren. Det kan även finnas samma intressen från servicetagarens håll, alltså att uppdragsgivaren inte ska få sprida vidare den information som servicetagaren medför och använder sig av i sitt uppdrag.

För servicetagare kan dessa ovan nämnda skyldigheter verka betungande men ofta kan servicetagaren alltid låta dessa åtaganden påverka sin ersättning i höjande riktning. Åtagandena försätter servicetagaren i en bättre förhandlingsposition.

Ju fler skyldigheter en servicetagare tar på sig i ett uppdragsförhållande, desto mer pengar kan han kräva att få ut av uppdragsgivaren.

Servicetagaren kan komma i en situation där han behöver byta ut vissa personer i en arbetsgrupp, om det är flera personer som utför uppdraget. I serviceavtalet kan uppdragsgivaren och servicetagaren i förhand bestämma hur det ska gå till för det fall sådana förändringar behöver göras.

Viktigt att ha ett avtal

Sammanfattningsvis kan en rad skyldigheter för vardera part uppkomma i ett uppdragsförhållande och i ett serviceavtal kan parterna därför även bestämma vad som skulle hända om antingen servicetagaren eller uppdragsgivaren inte uppfyller dessa, vilket är en trygghet får båda parter.

Som ny företagare och färsk servicetagare på marknaden är det alltid en stor fördel att ha ett juridiskt vattentätt avtal att visa upp för potentiella uppdragsgivare.

Ett avtal där alla frågor regleras inger respekt och uppdragsgivare får lättare förtroende för servicetagaren, vilket naturligtvis påverkas dess benägenhet att vilja samarbeta med servicetagaren.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på serviceavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Genom vår applikation skapas och skräddarsys serviceavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?

Vi erbjuder våra egna jurister då många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver serviceavtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. 

Du går sedan igenom din situation med juristen som efteråt skriver serviceavtalet till dig. Vi rekommenderar framförallt alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden avseende serviceavtal.

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Serviceavtal
När du ska köpa och sälja servicetjänster
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid