Allt om uppdragsavtal

Ibland behöver ett företag hjälp att utföra ett specifikt uppdrag. Det kan vara att utforma en viss produkt eller programvara, göra en film eller skapa en webbsida. Men vem äger rättigheterna till arbetsresultatet, vilken ersättning ska utgå, får uppdragstagaren arbeta för konkurrenter och kan uppdraget misstolkas som en anställning? För att undvika att uppdragsgivare och uppdragstagare hamnar i meningsskiljaktigheter är det viktigt att skriva ett uppdragsavtal. 

Här berättar vi om fem misstag du kan undvika genom att skriva ett uppdragsavtal.

Uppdragsavtal
1. Kan uppdraget misstolkas som en anställning?

Eftersom uppdragstagaren inte är anställd i företaget gäller inte reglerna i lagen om anställningsskydd, något som gör det viktigt att skriva ett korrekt uppdragsavtal mellan parterna. För företaget är det en säkerhet, eftersom uppdragsavtalet utesluter att det är fråga om en anställning. Det finns annars risk att uppdragstagaren missförstår syftet och tror att han eller hon ska bli anställd. 

2. Vem äger rättigheterna till arbetsresultatet?

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna för arbetsresultatet, till exempel rättigheterna till designen på en varuförpackning som uppdragstagaren skapat. Det kan ligga stora ekonomiska fördelar i att äga dessa rättigheter och det är därför oerhört viktigt att bestämma vem som ska ha rätt till arbetsresultatet, innan uppdraget påbörjas.

3. Behöver du skydda dina affärshemligheter?

I ett uppdragsavtal kan man komma överens om att information som byts ut mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagd. Eftersom uppdraget ofta är tidsbegränsat och uppdragstagaren i framtiden kommer att arbeta med andra företag är det viktigt att uppdragstagaren inte sprider någon känslig, intern företagsinformation. Uppdragsgivaren kan därför ställa ett sekretesskrav på uppdragstagaren och förbjuda denne att sprida sådan känslig information som han eller hon får tillgång till genom sitt uppdrag.

4. Får uppdragstagaren arbeta för andra?

Det är viktigt att komma överens om i vilken omfattning uppdragstagaren får utföra uppdrag åt andra företag och eventuella konkurrenter under den tid som uppdraget pågår. Här är det viktigt att specificera vad det är som utgör konkurrerande verksamhet, så att uppdragstagaren inte blir allt för begränsad. 

5. Om uppdraget behöver ändras?

Parterna kan hamna i en situation där uppdragsavtalet kan behöva förändras medan uppdraget pågår. Till exempel kan tidsplanen eller ersättningsvillkoren behöva ändras. I uppdragsavtalet kan parterna på förhand bestämma hur det ska gå till om sådana förändringar behöver göras.

Skriv ett korrekt uppdragsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt uppdragsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv uppdragsavtal

Uppdragsavtal
För dig som säljer och köper tjänster

1 995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal, ofta kallat konsultavtal, bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Du har nytta av ett uppdragsavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.