Allt om uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal kan avse i princip alla olika typer av uppdrag inom vitt skilda branscher. Avtalet kan både reglera enstaka avgränsade uppdrag eller gälla ett mer varaktigt uppdragsförhållande. Uppdragstagaren är fristående i förhållande till uppdragsgivaren till skillnad från de anställda i bolaget, vilket betyder att reglerna i lagen om anställningsskydd inte gäller för den som jobbar på uppdrag, något som gör det viktigt att skriva korrekta avtal.


Ett uppdrag kan avse allt ifrån några månaders arbete på  kontor eller med ett specifikt projekt till att formge produkter eller skapa en webbsida. För att undvika att det uppstår situationer där uppdragsgivare och uppdragstagare hamnar i meningsskiljaktigheter eller till och med i långdragna tvister så kan man skriva ett uppdragsavtal, även kallat konsultavtal. Där kan man ange vad som ska ingå i uppdraget och vad som inte gör det, ersättningen och betalning, vem som ska ha rättigheterna till arbetsresultat och så vidare.

Uppdrag eller anställning

Till skillnad från anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtal och inte heller något krav på att man måste upprätta ett sådant. För uppdragsgivaren kan det vara en säkerhet, eftersom det i uppdragsavtalet framgår att det inte är fråga om en anställning. Det finns annars en risk att uppdragstagaren kan missförstå syftet och tro att det är en anställning det är fråga om. Uppdragstagaren kan även mena att eftersom ett anställningsförhållande kan  uppkomma formlöst, alltså utan skriftligt avtal, innebär detta en anställning och att uppdragsgivaren därför har en anställning hos uppdragsgivaren.

Immateriella rättigheter

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna för arbetsresultatet, till exempel rättigheterna till designen på en varuförpackning. Det ligger ibland stora ekonomiska fördelar i att äga dessa rättigheter och det är därför oerhört viktigt att bestämma vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget innan det utförs.

Skydda affärshemligheterna

I ett uppdragsavtal kan parterna bestämma om den information som byts ut mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagt. Eftersom tanken ofta är att uppdragstagarens tid hos uppdragsgivaren ska vara tidsbegränsad och att uppdragstagaren i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det viktigt för uppdragsgivaren att uppdragstagaren inte sprider någon känslig, intern företagsinformation. Uppdragsgivaren kan därför ställa sekretesskrav på uppdragstagaren och förbjuda honom vid vite (förutbestämt skadestånd) att sprida sådan information som uppdragstagaren får tillgång till genom sitt uppdrag.

Får uppdragstagaren arbeta för andra?

För uppdragsgivaren kan det vara viktigt att avtala att uppdragstagaren inte under den tid som uppdraget fortgår, arbeta med konkurrenter till uppdragsgivaren. Det kan också finnas samma intressen från uppdragstagarens håll, alltså att uppdragsgivaren inte ska få sprida vidare den information som uppdragstagaren medför och använder sig av i sitt uppdrag.

Personer som arbetar under uppdragstagaren

Uppdragstagaren kan komma i en situation där han behöver byta ut vissa personer i en arbetsgrupp. I uppdragsavtalet kan uppdragsgivaren och uppdragstagaren i förhand bestämma hur det ska gå till om sådana förändringar behöver göras.

Skriv korrekta konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt uppdragsavtal, även kallat konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. 

Om du väljer att skriva avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv konsultavtal

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Konsultavtal
Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Uppdragsavtal
För dig som säljer och köper tjänster