Allt om Uppdragsavtal

Läs mer om hur du skriver uppdragsavtal med avtal24 genom att klicka på knappen!Uppdragsavtal - för alla olika typer av uppdrag

Ett uppdragsavtal kan avse i princip alla olika typer av uppdrag inom olika branscher. Uppdragsavtal kallas även för konsultavtal. Ett uppdragsavtal kan reglera ett enstaka avgränsat uppdrag eller ha karaktären av ett varaktigt uppdragsförhållande. En uppdragstagare är fristående i förhållande till uppdragsgivaren till skillnad från uppdragsgivarens egna anställda, vilket betyder att reglerna i lagen om anställningsskydd inte gäller för förhållandet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare.

Ett uppdrag kan avse många skilda saker, till exempel några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter eller skriva artiklar till en tidning. I varje förhållande mellan uppdragstagare och uppdragsgivare uppstår situationer som bör regleras i förhand för att undvika oklarheter, framtida meningsskiljaktigheter och långdragna tvister. Exempelvis vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, ersättningen och betalning av denna, vem som skall få rättigheterna till arbetsresultat och så vidare.

Uppdrag vs. anställning

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtal. Istället tittar man på till exempel köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sin praxis. Det finns inget krav på att man måste ha ett uppdragsavtal som uppdragstagare och uppdragsgivare. Det är dock en stor fördel att ha ett sådant där det framgår att det INTE är fråga om ett anställningsavtal utan just ett uppdragsavtal (även kallat uppdragsavtal). Det finns annars en risk för att uppdragstagaren i kommer hävda att denne är anställd hos uppdragsgivaren, då det kan hända att uppdragstagaren missförstår relationen till sin uppdragsgivare och tror att syftet är att han ska bli anställd hos sin uppdragsgivare. Ett anställningsförhållande kan liksom ett uppdragsförhållande uppkomma formlöst, alltså utan skriftligt avtal, vilket ökar risken för att det objektivt ser ut som ett anställningsförhållande. Risken är som störst då uppdragstagaren själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster såsom privatperson.

Immateriella rättigheter

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna för arbetsresultatet (exempelvis rättigheterna till mönstret på en varuförpackning). Det ligger ibland stora ekonomiska fördelar i att äga dessa rättigheter och det är därför oerhört viktigt att innan uppdraget utförs bestämma vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget.

Skydda din affärer - reglera om sekretesskydd

I ett uppdragsavtal kan parterna bestämma om uppdraget och/eller den information som byts ut mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagt. Eftersom tanken ofta är att uppdragstagarens tid hos uppdragsgivaren ska vara tidsbegränsad och att uppdragstagaren i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det ofta viktigt för uppdragsgivaren att uppdragstagaren inte sprider någon känslig, intern företagsinformation vidare. Uppdragsgivaren kan därför ställa sekretesskrav på uppdragstagaren och förbjuda honom vid vite (förutbestämt skadestånd) att sprida sådan information som uppdragstagaren får tillgång till genom sitt uppdrag.

Ska uppdragstagaren få arbeta för andra?

Ett annat intresse för uppdragsgivaren kan vara att avtala att uppdragstagaren endast får arbeta för uppdragsgivaren i fråga och alltså inte samtidigt som uppdraget fortgår arbetar med konkurrenter till uppdragsgivaren. Det kan också finnas samma intressen från uppdragstagarens håll, alltså att uppdragsgivaren inte ska få sprida vidare den information som uppdragstagaren medför och använder sig av i sitt uppdrag.

Ersättning för uppdraget

För uppdragstagare kan dessa ovan nämnda skyldigheter verka betungande men ofta kan uppdragstagaren alltid låta dessa åtaganden påverka sin ersättning i höjande riktigt. Åtagandena försätter uppdragstagaren i en bättre förhandlingsposition. Ju fler skyldigheter en uppdragstagare tar på sig i ett uppdragsförhållande, desto mer pengar kan han kräva att få ut av uppdragsgivaren.

Personer som arbetar under uppdragstagaren

uppdragstagaren kan komma i en situation där han behöver byta ut vissa personer i en arbetsgrupp, om det flera personer som utför uppdraget. I uppdragsavtalet kan uppdragsgivaren och uppdragstagaren i förhand bestämma hur det ska gå till för det fall sådana förändringar behöver göras.

Viktigt att ha ett avtal

Sammanfattningsvis kan en rad skyldigheter för vardera part uppkomma i ett uppdragsförhållande och i ett uppdragsavtal kan parterna därför även bestämma vad som skulle hända om antingen uppdragstagaren eller uppdragsgivaren inte uppfyller dessa, vilket är en trygghet får båda parter.

Som ny företagare och färsk uppdragstagare på marknaden är det alltid en stor fördel att ha ett juridiskt vattentätt avtal att visa upp för potentiella uppdragsgivare. Ett avtal där alla frågor regleras inger respekt och uppdragsgivare får lättare förtroende för uppdragstagaren, vilket naturligtvis påverkas dess benägenhet att vilja samarbeta med uppdragstagaren.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på Uppdragsavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande eller ditt uppdrag. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys uppdragsavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan även kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor. 

Anlita en jurist?

Vi erbjuder våra egna jurister eftersom många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver avtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24

Du går sedan igenom ditt uppdrag med juristen som efteråt skriver uppdragsavtalet till dig. Vi rekommenderar framförallt alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade uppdragsförhållanden.

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Konsultavtal
Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Uppdragsavtal
För dig som säljer och köper tjänster