Anställningsguiden del 1 – Detta bör du veta om tillsvidareanställning

Kan man säga upp en anställd som trakasserar kollegorna? Hur lång uppsägningstid är det i de fall du som arbetsgivare vill säga upp någon? Och vad gäller när en anställd själv väljer att sluta? I första delen av anställningsguiden berättar Louise Dufwa, affärsjurist på avtal24, vad du bör veta om tillsvidareanställning.

Anställningsguiden tillsvidareanställning

Att vara tillsvidareanställd brukar i vardagligt tal kallas att vara fast anställd och innebär att det inte finns ett datum då anställningen tar slut.

– Om arbetsgivaren och den anställde inte beslutar om någon särskild anställningsform räknas anställningen automatiskt som en tillsvidareanställning, berättar Louise Dufwa, affärsjurist på avtal24.

Din främsta skyldighet som arbetsgivarens är att betala lön. Arbetstagaren är i sin tur skyldig att utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Om kollektivavtal saknas har du som arbetsgivare ett visst utrymme att själv bestämma vilka villkor som ska gälla mellan företaget och den anställde men i LAS (lagen om anställningsskydd) finns vissa minimiregler som måste följas.

– Det finns tvingande lagstiftning som du behöver ta hänsyn till. Vårt verktyg för att skriva tillsvidareanställningsavtal är anpassat efter dessa regler och underlättar för dig som är osäker på de regler som finns, förklarar Louise Dufwa.

Om det i lagen finns tvingande bestämmelser som är mer fördelaktiga för den anställde än de villkor som finns i avtalet gäller lagbestämmelserna före de villkor som avtalats. Är avtalets villkor mer fördelaktiga än de som finns i LAS gäller anställningsavtalets bestämmelser.

Om den anställde missköter sig

En arbetstagare har alltid rätt att när som helst säga upp sig från sin tillsvidareanställning men måste i regel arbeta under en avtalad uppsägningstid. Som arbetsgivare måste du däremot följa fastställda regler om du vill säga upp personal. Den mest avgörande regeln är att arbetsgivaren måste ha en saklig grund för att kunna säga upp avtalet. Sådana skäl är främst arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren kan också avsluta anställningen genom avsked.

Personliga skäl för uppsägning kan vara att den anställde missköter arbetet eller uttrycker en arbetsvägran, inte följer regler eller inte till fullo fullföljer sin del av avtalet. Det kan även röra sig om trakasserier och stora svårigheter att samarbeta med kollegor.

– Anställningen kan absolut inte sägas upp hur som helst, och det är aldrig godtagbart att säga upp någon på grund av föräldraledighet, religion, politisk åskådning eller kön, förklarar Louise Dufwa.

Varning innan uppsägning

Om du anser att den anställda misskött sig på ett sådant sätt att du har rätt att säga upp personen måste du göra klart för den anställde att denne riskerar att sägas upp. Detta kan ske genom en varning, som ibland kallas för en LAS-varning.

– Som arbetsgivare måste du ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika en uppsägning, till exempel genom tillsägelser med möjlighet för den anställde att förbättra sig, samt att skälet för uppsägningen är godtagbart och har betydelse för anställningsförhållandet, berättar Louise Dufwa.

Det är efter upprepade varningar utan att den anställda förbättrar sig som uppsägning kan ske, men antalet varningar måste avgöras från fall till fall.

Grav misskötsel kan leda till avsked

I vissa grova fall får arbetsgivaren rätt att avskeda arbetstagaren. Ett avsked innebär att den anställda måste lämna arbetsplatsen med omedelbar verkan, till skillnad mot uppsägning där den anställde får arbeta till uppsägningstidens slut.

– Det finns fall där arbetstagaren missköter sig på sådant sätt att arbetsgivaren har rätt att avskeda arbetstagaren. Exempel på sådana fall kan vara att arbetstagaren begår brott som skadar arbetsgivaren, förklarar Louise Dufwa.

Turordningsregler vid arbetsbrist

När en arbetsgivare vill säga upp personal på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren följa en viss turordning när arbetstagarna ska sägas upp.

– Utgångspunkten är att den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har längre anställningstid. Det innebär att en arbetstagare som har längre anställningstid kan komma att ta över en annan arbetstagares arbetsuppgifter på grund av dennes anställningstid är kortare, förutsatt att den första arbetstagaren har kompetens även för dessa arbetsuppgifter, berättar Louise Dufwa.

Arbetsgivaren måste skapa olika turordningslistor för olika kollektivavtalsområden. Vanligtvis görs en geografisk indelning där man delar in de anställda i olika grupper som kallas driftsenheter. Om arbetsplatsen har kollektivavtal görs även en indelning utifrån varje kollektivavtalsområde.

– En arbetstagare med längre anställningstid kan kräva att bli omplacerad till en annan tjänst istället för att bli uppsagd, men då gäller det att hen är kvalificerad för tjänsten, säger Louise Dufwa.

Har arbetstagaren under tio anställda har denne rätt att undanta maximalt två personer från turordningen. De får ha kvar sin anställning trots att någon annan har en längre anställningstid.

Hur lång uppsägningstid gäller?

När det gäller uppsägning har den anställde en uppsägningstid. Den kortaste uppsägningstiden är en månad vilket gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd minst två år, men ännu inte fyra år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på två månader. När arbetstagaren har arbetat minst fyra år men ännu inte sex år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på tre månader. Fyra månaders uppsägningstid gäller om anställningstiden är längre än sex år men kortare än åtta år. Är anställningstiden längre än åtta år men ännu inte uppgått till tio år har arbetstagaren rätt till fem månaders uppsägningstid. Slutligen har arbetstagaren rätt till sex månaders uppsägningstid om anställningen varat längre än tio år.

Det finns andra anställningsformer som vikariat, provanställning, säsongsarbete eller andra tidsbegränsade anställningar. 

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. 

Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv anställningsavtal

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid

1 995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.