Skapa konto
Logga in

Trygga köp mellan privatpersoner

För en trygg affär vid köp mellan privatpersoner finns det en del som är bra att tänka på och känna till. 

Ta reda på så mycket som möjligt om din motpart. Be om personuppgifter och id-handlingar. Ta även reda på så mycket som möjligt om varan eller produkten du ska köpa, det ger dig rätt förväntningar. Tänk på att du som köpare har undersökningsplikt om varan säljs i befintligt skick. 

Se till att alltid få ett skriftligt avtal på plats. Med ett korrekt avtal skapar man trygghet mellan parterna och man kan i många fall förhindra oklarheter och konflikter.

Köpeavtal

Ett köpeavtal skapar trygghet för både köpare och säljare och ni undviker oklarheter kring affären. I köpeavtalet tar ni upp frågor kring fordonets skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpeavtalet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum.Fördelen med ett skriftligt avtal är att det fungerar som ett bevismedel om parterna blir oense och man slipper riskera att lagens kanske mer oförmånliga bestämmelser används för att lösa situationen. En annan fördel är att köpare och säljare vid avtalsskrivandet går igenom punkterna (som en checklista) och får då anledning att fundera igenom köpet ytterligare innan de skriver under.

Köpeavtal för bil eller mc

Ett köpeavtal behöver du av flera skäl när du ska köpa eller sälja en bil eller mc. I köpeavtalet tar du upp frågor kring fordonets skick, pris samt när och hur betalning ska göras. Köpeavtalet fungerar som ett kvitto på betalningen och bevisar att köpet ägt rum. Det skapar helt enkelt trygghet mellan parterna, då ni båda vet vad som förväntas av er, men också vad ni kan kräva av motparten. Vad behöver köparen göra innan köpet?

Innan du ska köpa en bil är det flera saker du behöver kontrollera:

Du är skyldig att kontrollera att säljaren verkligen är ägare till bilen. Det enklaste sättet att göra det på är att ringa till Vägtrafikregistret. 

Du är även skyldig att kontrollera att den nuvarande ägaren till fullo har betalat tidigare ägare för fordonet. Det är vanligt att fordon säljs på avbetalning med äganderättsförbehåll och då får de inte säljas utan långivarens godkännande. Om fordonet är köpt av säljaren efter den 1 oktober 2001 kan du kontrollera om det finns något äganderättsförbehåll registrerat för fordonet hos Vägtrafikregistret. 

Om fordonet är köpt av säljaren innan den 1 oktober 2001 måste denna kontroll göras direkt med den tidigare ägaren. Du bör också begära att säljaren uppvisar kvitto på att fordonet är fullt betalt. 

Du bör även kontrollera så att det inte finns några obetalda fordonsrelaterade skulder registrerade på fordonet. Med fordonsrelaterade skulder avses felparkeringsavgifter, trängselskatt och fordonsskatt. Fordonet kan nämligen tas i anspråk för att betala sådana skulder även om äganderätten övergått till någon annan. Förutom att fråga säljaren av fordonet kan du ringa till Transportstyrelsen för att kontrollera detta.

Som köpare ska du noggrant undersöka fordonets skick innan köpet. Om du då upptäcker fel och brister har du chans att få ersättning för dessa genom att förhandla ned priset. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fordonet går nämligen inte att få ersättning för i efterhand.

Anmäl ägarbyte till Transportstyrelsen

Ja, ni behöver även anmäla ert ägarbyte till Transportstyrelsen. Detta ska göras så snart som möjligt men senast 10 dagar efter att ni genomfört köpet. Anmälan kan ske på två olika sätt, antingen så fyller ni tillsammans i uppgifter om ägarbytet på fordonets senaste registreringsbevis och skickar in det per post till Transportstyrelsen eller så gör ni detta via Transportstyrelsens app "Mina fordon".
Köparen ansvarar för att ha en trafikskadeförsäkring från och med dagen då fordonet bytt ägare.

Köparens rättigheter om fel på varan dyker upp

En viktig utgångspunkt vid köp av begagnade varor är att få med en beskrivning av varan i avtalet. Annars kan det vara svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan specificerats i avtalet och sedan visar sig avvika från beskrivningen kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren; avhjälpande – en rätt för köparen att få fel reparerade, omleverans, prisavdrag motsvarande kostnaden för reparation och vid mer betydande fel, möjlighet att få avtalet att hävas. 

Om avtalet hävs ska varan och betalning gå åter och båda parter få tillbaka vad de gett den andra parten. Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet.Om leveransen/överlämnandet är försenad/försenat kan köparen, om förseningen innebär betydande problem för köparen, få avtalet att sluta gälla.

Åtgärder i samband med köpet

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med att det som sålts ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras, samma sak gäller en avställd motorcykel som säljs och som ska tas i trafik igen. Det är bra att ta upp den typen av nödvändiga åtgärder i avtalet.

Hyresavtal egenägd bostad

Ett skriftligt hyresavtal skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist. Utan ett skriftligt avtal står ord mot ord. Det finns givetvis lagar som styr vad en hyresgäst och en hyresvärd får och kan göra. Men lagarna omfattar inte alla situationer och många gånger kan ni komma överens om mer förmånliga villkor i ett hyresavtal.

Hur mycket får jag egentligen ta i hyra?

Det finns två lagar gällande uthyrning, den så kallade hyreslagen samt lagen om uthyrning av egen bostad.

Uthyrning av hyreslägenhet ska följa hyreslagens regler, andrahandsuthyraren får i regel inte ta ut mer i hyra än vad han eller hon själv betalar. Om lägenheten hyrs ut möblerad får ett hyrespåslag göras med omkring 10-15%.

En skälig hyra för bostadsrätt motsvarar en rimlig avkastningsränta i förhållande till bostadens marknadsvärde per år, utöver avgiften. För närvarande är riktvärdet 4 %.

Skälig hyra för uthyrning av egenägd bostad räknas ut på följande sätt: en lägenhet som exempelvis är värd 1 000 000 kronor med en månadsavgift om 1000 kronor: 1 000 000 x 0.04/12 +1 000 = månadshyran blir 4 333 kronor.

Vad gäller för uppsägningstid för hyres- respektive bostadsrätt?

När det gäller hyresrätter kan hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen, oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid. Hyresvärden är däremot normalt bunden av avtalet under hela hyrestiden, om hyresavtalet löper på bestämd tid. När det gäller bostadsrätt får hyresgästen alltid säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Även detta gäller oavsett avtalad uppsägnings- och hyrestid.

Vad innebär besittningsskydd?

Besittningsskyddet innebär att hyresgästen inte automatiskt är skyldig att flytta den dag som står i uppsägningen. Besittningsskyddet gäller främst för hyresrätter och inträder efter två års sammanhängande andrahandsuthyrning av bostadshyreslägenhet.

Ska uthyrningen pågå längre tid än två år i följd rekommenderas att man upprättar ett särskilt avtal om man inte vill att besittningsskyddet ska gälla. Detta avtal kan behöva godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. När det gäller uthyrning av egenägd bostad så finns det inget besittningsskydd om hyresförhållandet påbörjades efter 1 februari 2013. Det är viktigt att noggrant kontrollera vad som gäller i just ditt fall.

Vad är bra att tänka på när man ska hyra ut sin bostad?

  • Inhämta alltid bostadsrättsföreningens godkännande inför en uthyrning.
  • Se över din hemförsäkring – vad täcker din försäkring om du har en hyresgäst? Har hyresgästen en egen hemförsäkring med ansvarsskydd som kan täcka eventuella uppkomna skador?
  • Om du ofta hyr ut din bostad kan det klassas som affärsverksamhet och då behövs ofta en särskild försäkring.
  • Skriv avtal för att beskriva vad som förväntas av båda parter speciellt gällande detaljer kring städning och hantering av inventarier.
  • Gör en inventarielista över dina tillhörigheter (helst med både bild och kvitton) och lås in dina värdefulla saker.
Aktieägaravtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
Försäljning bostadsrätt
För dig som ska sälja eller köpa en bostadsrätt
Hyresavtal egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus.
Hyresavtal för hyresrätt
När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand
Hyresavtal för kontorsplatser
När du ska hyra ut arbetsplatser