Sälja och marknadsföra

Erbjuder ditt företag produkter finns det olika sätt att nå ut med dessa till kunderna. Att marknadsföra och distribuera dessa till kunderna kan vara både resurs- och tidskrävande. Om kunskaperna inom företaget är inriktade på själva produktionen kan det saknas erfarenhet om marknadsföring. I sådana lägen väljer många företag att sluta återförsäljaravtal med en utomstående part som köper företagets produkter i eget namn och för egen räkning för att i sin tur marknadsföra och sälja produkterna till slutkonsumenterna.

Skälen till att använda en återförsäljare kan vara många. Fördelen med att använda ett externt företag som agerar som återförsäljare är oftast att kostnaden för marknadsföring och försäljning hålls nere eftersom en erfaren återförsäljare oftast har lång erfarenhet av försäljning samt personal med kvalificerad säljarutbildning. Återförsäljarens ersättning består oftast enbart av den vinstmarginal denne kan tillgodogöra sig vid försäljning till slutkunderna av de produkter denne köpt av leverantören. Återförsäljaren förvärvar äganderätten till varorna och tar således en egen ekonomisk risk. Det leder till att de har en egen drivkraft att marknadsföra varorna så bra som möjligt för att få så mycket som möjligt sålt. Men – när du låter andra företag försälja dina varor är det mycket viktigt att du kommer överens om förutsättningarna för hur det ska göras, gällande priser, förändringar i produkten, ditt varumärke o.s.v. Annars kan lätt motsättningar skapas när man inte på förhand kommit överens om ramarna. Lättast görs detta genom ett återförsäljaravtal innan försäljningen påbörjas.

Huvudprincipen vid skrivandet av återförsäljaravtal är avtalsfrihet, d.v.s. att parterna är helt fria att avtala om de villkor parterna anser lämpligast. Avtalet kan dock komma att strida mot Sveriges och EU:s konkurrensregler om det kan anses hämma den fria rörligheten på den s.k. relevanta marknaden, alltså den marknad som finns för produkten eller tjänsten ifråga. För att avgöra detta tillämpas vissa s.k. tröskelvärden och de effekter som avtalet får på den aktuella marknaden ska kunna sägas märkbart påverka konkurrensen på denna för att avtalet rättsligt ska kunna angripas.