Allt om konsultavtal

Ett konsultuppdrag kan avse vitt skilda uppdrag. Allt från några månaders tjänstgöring på ett kontor till att starta upp en IT-avdelning eller ett projekt, formge produkter eller skapa en företagsfilm. I varje förhållande mellan konsult och uppdragsgivare kan det uppstå situationer som bör regleras i förhand för att undvika oklarheter, meningsskiljaktigheter och långdragna tvister. Här reder vi ut eventuella risker med att anlita en konsult. 

Ett konsultavtal kan i princip avse vilket uppdrag som helst, inom vilken bransch som helst. Ett konsultavtal kan reglera allt ifrån ett enstaka avgränsat uppdrag till ett varaktigt uppdragsförhållande. En konsult är fristående i förhållande till uppdragsgivaren till skillnad från uppdragsgivarens egna anställda, vilket betyder att reglerna i lagen om anställningsskydd inte gäller för förhållandet mellan konsult och uppdragsgivare.

1. Risk att uppdraget anses vara en anställning

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. Istället tittar man på köplagen och vad Högsta domstolen bestämmer genom sin praxis. Fördelen med ett konsultavtal är att det klargör att det inte är fråga om ett anställningsavtal utan just ett konsultuppdrag. Det finns annars en risk för att konsulten missförstår relationen till sin uppdragsgivare och tror att uppdraget innebär en anställning. Det finns även en risk att en anställning uppkommer formlöst, alltså utan skriftligt avtal. Denna risk är som störst då konsulten själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster som privatperson.

2. Risk att man förlorar de immateriella rättigheter

Det är inte alltför ovanligt att det uppstår delade meningar om vem som äger rätten till de immateriella rättigheterna för arbetsresultatet, som exempelvis rätt till mönstret på en varuförpackning. Det ligger ibland stora ekonomiska fördelar i att äga dessa rättigheter och det är därför oerhört viktigt att man redan innan uppdraget utförs bestämmer vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget.

3. Risk att företagshemligheter sprids

I ett konsultavtal kan parterna bestämma om uppdraget och den information som byts ut mellan konsulten och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagt. Eftersom tanken ofta är att konsultens tid hos uppdragsgivaren ska vara tidsbegränsad och att konsulten i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det ofta viktigt för uppdragsgivaren att konsulten inte sprider någon känslig, intern företagsinformation. Uppdragsgivaren kan därför ställa sekretesskrav och därmed förbjuda konsulten att sprida sådan information som denne får tillgång till genom sitt uppdrag.

4. Risk att konsulten arbetar med konkurrerande verksamhet

Ett annat intresse för uppdragsgivaren kan vara att avtala att konsulten endast får arbeta för uppdragsgivaren och alltså inte samtidigt arbeta med uppdragsgivarens konkurrenter. Det kan också finnas samma intressen från konsultens håll, med andra ord att uppdragsgivaren inte ska få sprida vidare information och kunskap som konsulten delar med sig av. 

Viktigt att ha ett avtal

Sammanfattningsvis kan en rad skyldigheter för vardera part uppkomma i ett uppdragsförhållande och i ett konsultavtal kan parterna därför även bestämma vad som skulle hända om antingen konsulten eller uppdragsgivaren inte uppfyller dessa, vilket är en trygghet får båda parter.

Skriv korrekta konsultavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. 

Om du väljer att skriva avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv konsultavtal

1 995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Konsultavtal

Ett konsultavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Du har nytta av ett konsultavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.