Allt om Konsultavtal


Alla olika typer av konsultuppdrag

Detta konsultavtal kan avse i princip alla olika typer av uppdrag inom olika branscher. Ett konsultavtal kan reglera ett enstaka avgränsat uppdrag eller ha karaktären av ett varaktigt uppdragsförhållande. En konsult är fristående i förhållande till uppdragsgivaren till skillnad från uppdragsgivarens egna anställda, vilket betyder att reglerna i lagen om anställningsskydd inte gäller för förhållandet mellan konsult och uppdragsgivare.


Ett konsultuppdrag kan avse många skilda saker, till exempel några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter eller skriva artiklar till en tidning. I varje förhållande mellan konsult och uppdragsgivare uppstår situationer som bör regleras i förhand för att undvika oklarheter, framtida meningsskiljaktigheter och långdragna tvister. Exempelvis vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, ersättningen och betalning av denna, vem som skall få rättigheterna till arbetsresultat och så vidare.

Konsultuppdrag vs. anställning

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal. Istället tittar man på till exempel köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sin praxis. Det finns inget krav på att man måste ha ett konsultavtal som konsult och uppdragsgivare. Det är dock en stor fördel att ha ett sådant där det framgår att det INTE är fråga om ett anställningsavtal utan just ett konsultavtal (även kallat uppdragsavtal). Det finns annars en risk för att konsulten i kommer hävda att denne är anställd hos uppdragsgivaren, då det kan hända att konsulten missförstår relationen till sin uppdragsgivare och tror att syftet är att han ska bli anställd hos sin uppdragsgivare. Ett anställningsförhållande kan liksom ett uppdragsförhållande uppkomma formlöst, alltså utan skriftligt avtal, vilket ökar risken för att det objektivt ser ut som ett anställningsförhållande. Risken är som störst då konsulten själv inte är anställd av ett bemanningsföretag utan erbjuder sina tjänster såsom privatperson.

Immateriella rättigheter

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna för arbetsresultatet (exempelvis rättigheterna till mönstret på en varuförpackning). Det ligger ibland stora ekonomiska fördelar i att äga dessa rättigheter och det är därför oerhört viktigt att innan uppdraget utförs bestämma vem som ska ha rätt till resultatet av uppdraget.

Sekretess

I ett konsultavtal kan parterna bestämma om uppdraget och/eller den information som byts ut mellan konsulten och uppdragsgivaren ska vara sekretessbelagt. Eftersom tanken ofta är att konsultens tid hos uppdragsgivaren ska vara tidsbegränsad och att konsulten i framtiden kommer arbeta med andra liknande företag är det ofta viktigt för uppdragsgivaren att konsulten inte sprider någon känslig, intern företagsinformation vidare. Uppdragsgivaren kan därför ställa sekretesskrav på konsulten och förbjuda honom vid vite (förutbestämt skadestånd) att sprida sådan information som konsulten får tillgång till genom sitt uppdrag.

Exklusivitet

Ett annat intresse för uppdragsgivaren kan vara att avtala att konsulten endast får arbeta för uppdragsgivaren i fråga och alltså inte samtidigt som uppdraget fortgår arbetar med konkurrenter till uppdragsgivaren. Det kan också finnas samma intressen från konsultens håll, med andra ord att uppdragsgivaren inte ska få sprida vidare den information som konsulten medför och använder sig av i sitt uppdrag.

Ersättning för konsultuppdraget

För konsulten kan dessa ovan nämnda skyldigheter verka betungande men ofta kan konsulten alltid låta dessa åtaganden påverka sin ersättning i höjande riktigt. Åtagandena försätter konsulten i en bättre förhandlingsposition. Ju fler skyldigheter en konsult tar på sig i ett uppdragsförhållande, desto mer pengar kan han kräva att få ut av uppdragsgivaren.

Personer som arbetar under konsulten

Konsulten kan komma i en situation där han behöver byta ut vissa personer i en arbetsgrupp, om det flera personer som utför uppdraget. I konsultavtalet kan uppdragsgivaren och konsulten i förhand bestämma hur det ska gå till för det fall sådana förändringar behöver göras.

Viktigt att ha ett avtal

Sammanfattningsvis kan en rad skyldigheter för vardera part uppkomma i ett uppdragsförhållande och i ett konsultavtal kan parterna därför även bestämma vad som skulle hända om antingen konsulten eller uppdragsgivaren inte uppfyller dessa, vilket är en trygghet får båda parter.

Som ny företagare och färsk konsult på marknaden är det alltid en stor fördel att ha ett juridiskt vattentätt avtal att visa upp för potentiella uppdragsgivare. Ett
avtal där alla frågor regleras inger respekt och uppdragsgivare får lättare förtroende för konsulten, vilket naturligtvis påverkas dess benägenhet att vilja samarbeta med konsulten.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på konsultavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt konsultuppdrag. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys konsultavtalet utifrån dina och uppdragsgivarens förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?

Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver konsultavtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som efteråt skriver konsultavtalet till dig. Vi rekommenderar framförallt alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden avseende konsultavtal.


Skriv konsultavtal 

1995 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online

Konsultavtal

Ett konsultavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående konsult och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda.

Du har nytta av ett konsultavtal när du säljer eller köper tjänster och vill reglera enstaka uppdrag eller ett varaktigt uppdragsförhållande.