Att köpa eller sälja en fastighet

Köpekontraktet - Det viktigaste dokumentet 

Att köpa eller sälja en fastighet, är en stor affär och ett skriftligt köpekontrakt måste enligt lag upprättas mellan säljare och köpare. I köpekontraktet anges förutsättningarna för köpet och vilket ansvar som ska ställas på respektive part. I köpekontraktet ska exempelvis köpeskillingen framgå, det vill säga priset för fastigheten. 

Köparen kan betala köpeskillingen genom exempelvis kontoinsättning eller genom att överta säljarens lån. Om det rör sig om övertagande av lån är det viktigt att diskutera saken med långivaren eftersom köpekontraktet inte binder denne. När köpekontraktet upprättats och undertecknats av båda parter är affären bindande. Det är då svårt, men inte omöjligt, att dra sig ur. 

När köpekontraktet undertecknas överlämnas vanligtvis en handpenning. Handpenningen kan ses som en garanti för säljaren om köparen inte vill fullgöra köpet. Handpenningen är vanligen 10 % av köpeskillingen, men kan variera från fall till fall.

Köpebrevet - Kvittot på köpet 

Ett köpebrev brukar upprättas i samband med att köpeskillingen erläggs. Köpebrevet fyller en kvittofunktion i de fall då betalningen sker längre fram i tiden än när köpekontraktet upprättas. Något köpebrev behövs inte om köparen betalar i samband med undertecknandet av köpehandlingen och får köpeskillingen kvitterad direkt på kontraktet. Det är viktigt att säljaren inte kvitterar den avtalade summan förrän köpeskillingen i sin helhet är betald.

Köparens undersökningsplikt 

Köparen har en tämligen omfattande undersökningsplikt, vilket betyder att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Det är därför viktigt att köparen genomför en noggrann sådan före köpet. Helst bör en besiktning utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Ansökan om lagfart 

Vid försäljning av fastigheter måste överlåtelsen registreras hos lantmäteriet för att köparen ska få lagfart och därmed registreras som ägare. Detta måste ske inom tre månader från dagen för fastighetsköpet. Ansökan skickas in till lantmäteriets fastighetsinskrivning. 

För att söka lagfart ska köparen skicka in en ansökan samt köpehandlingen i original eller en bestyrkt kopia. Om köpebrev, som skickas in, nämner köpekontrakt ska även kontraktet i original eller bestyrkt kopia skickas in. Samma sak gäller om köpekontrakt, som skickas in, nämner köpebrev. Då ska köpebrevet i original eller bestyrkt kopia skickas in. 

Om köpebrevet innehåller villkor som innebär att köparen endast får vilande lagfart, måste köparen söka (full) lagfart så snart villkoret inte längre hindrar att full lagfart beviljas.