AVTAL24:s ALLMÄNNA VILLKOR

Nedanstående allmänna villkor ("Villkoren") gäller för besökare ("Besökare") av www.avtal24.se och dess undersidor ("Webbplatsen"), för den som beställer och bokar tid för juridisk rådgivning (”Beställare”), den som skapar konto på Webbplatsen (”Användare”) samt den som köper produkt av jurist eller använder avtal24:s digitala produktflöde (”Produktflöde”) och betalar för en produkt eller tilläggstjänst ("Kund") eller tecknar och/eller nyttjar ett företagsabonnemang (”Abonnemangskund”).

Med produkt avses behovsanalys, avtal och andra juridiska dokument samt rådgivning av jurist. 

Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare.

Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund. 

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor. 
Webbplatsen tillhandahålls av AB avtal24, organisationsnummer 556669–0102. 


1. Användning av webbplatsen
1.1 Allmänt
Webbplatsen och dess Produktflöde är avsedd för fysiska och juridiska personer för allmän information rörande juridik, avtal och andra juridiska dokument. På Webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig för alla Besökare. Informationen är alltid av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning av jurist.

Produkterna i Produktflödet är indelade i två huvudgrupper; privat och företag. Till varje produkt finns informations- och instruktionstexter. Dessutom finns information i informationsbiblioteket. Informationstexterna är fritt åtkomliga för alla Besökare. Om Besökare vill skapa en produkt aktiveras Produktflödet genom ett klick på den produkt som Besökaren vill köpa och därefter genom att klicka på "Starta här". Besökaren får därefter steg för steg välja innehåll i produkten med ledning av instruktioner. Den erhållna produkten genereras baserat på dessa val gjorda av Kund och produkten sparas på Kundens konto (se punkt 1.2) efter gjord betalning.

1.2. Skapa konto 
Besökare kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto och kallas då Användare. För att kunna spara, ladda hem eller köpa produkter skapade i Produktflödet krävs att ett konto registreras. För detta krävs att Besökare anger namn, personnummer, e-postadress och ett lösenord, eller loggar in med mobilt Bankid. Användare godkänner vid registrering av kontot avtal24:s behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och avtal24:s integritetspolicy samt att e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om Användare inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick. 

Med kontot sparas Användarens alla val i Produktflödet. Användaren kan därför avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade. Kund som har konto kan efter köp kostnadsfritt ändra i köpt produkt genom att gå in via sitt konto, välja produkten och trycka på ändra. Ändringar kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagar efter köp. Efter 14 dagar eller enligt överenskommelse med jurist utgår en kostnad enligt vid var tid gällande prislista. 

1.3. Skapa Företagsabonnemang
Företag som har registrerat ett konto hos avtal24:s kan teckna ett Företagsabonnemang (”Abonnemang”) och kallas då Abonnemangskund. Abonnemangen finns i tre olika versioner med varierande innehåll och pris; de standardiserade abonnemangstjänsterna Bas och, Premium samt den skräddasydda abonnemangstjänsten Pro. Bas och Premium erbjuds med avsikt att täcka små- och medelstora företags behov av avtal och contract managementtjänster. Gemensamt för dessa två abonnemang är att antalet användare är begränsat till 10 st. I de fall där det ingår att skriva kostnadsfria avtal är dessa maximerade till 100 st per Abonnemangsperiod (12 månader räknat från datumet då e-post innehållandebekräftelse skickats till Abonnemangskund). Vid behov av fler användare eller andra skräddasydda lösningar erbjuds dessa enligt offert i abonnemangstjänsten Pro.
Avtal om Abonnemang ska anses ha träffats mellan avtal24 och Abonnemangskund;

(i) när Abonnemangskund undertecknar bekräftelse om köp av ett Abonnemang,

(ii) när Abonnemangskund erhåller köpbekräftelse från försäljande samarbetspartner till avtal24.

Abonnemanget Bas har ingen bindningstid och kan avslutas när som helst. Abonnemanget Premium löper med tolv (12) månaders bindningstid från Abonnemangsperiodens första dag och förlängs automatiskt med tolv (12) månader vid utebliven uppsägning. Abonnemanget Pro löper med bindningstid och förlängning enligt överenskommelse.
Varje Användare samt Abonnemangskund måste vid registrering av konto namnge minst en fysisk kontaktperson. 

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Abonnemang eller förlängning av Abonnemang genom utebliven uppsägning betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för tecknandet eller förlängningen av Abonnemanget gällande prislista. 

Abonnemangskund åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning av Abonnemang kontrollera dessa villkor. 

Användare samt Abonnemangskund förbinder sig, genom registrering av ett konto samt tecknande av ett Abonnemang, att följa dessa villkor, samt eventuella andra ordningsregler samt instruktioner som avtal24 från tid till annan publicerar via Webbplatsen.

Användare samt Abonnemangskund ska tillse att samtliga Användare inom Användares samt Abonnemangskunds företag som nyttjar Abonnemanget tar del av och accepterar dessa villkor. 

Uppsägning av Abonnemanget ska ske skriftligen med beaktande av en (1) månads uppsägningstid. Uppsägningstiden börjar tidigast löpa en (1) månad innan bindningstiden om 12 månader löpt ut Kravet på skriftlighet uppfylls om Abonnemangskund skickar ett e-post till info@avtal24.se.

Avtal24 har rätt att avsluta Abonnemanget för en Användare/Abonnemangskund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Användaren/Abonnemangskunden med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Avtal24 har rätt att stänga av Abonnemanget för en Användare/Abonnemangskund, helt eller delvis med omedelbar verkan om Användare/Abonnemangskund;

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt punkt 3.1 och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse,

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd. 
Vid dödsfall förbehåller sig avtal24 rätten att avsluta Abonnemanget och radera data i Abonnemanget för den avlidne efter 6 månader från dödsfallet eller enligt överenskommelse med dödsboet.

1.3.1 Användare/Abonnemangskunds ansvar
Användare/Abonnemangskund ansvarar för att dessa har för Webbplatsen nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Abonnemangen.

Användare/Abonnemangskund ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering av ett konto, användande av Abonnemangen och Produktflödet samt eventuella tilläggstjänster. Användare/Abonnemangskund ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Avtal24 ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användare/Abonnemangskund lämnat felaktig information.

Användare/Abonnemangskund ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Abonnemangen förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. 

Om Användare/Abonnemangskund misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Användaren/Abonnemangskunden skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord.

1.3.2 Användning och missbruk av Abonnemanget
Användare/Abonnemangskund ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren/Abonnemangskunden och andra personer som Användaren/Abonnemangskunden ger möjlighet att använda Abonnemanget. Användare/Abonnemangskund ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Användaren/ Abonnemangskunden inom ramen för Abonnemanget.

Användare/Abonnemangskund är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som avtal24 från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Abonnemanget. Användare/Abonnemangskund får inte använda Abonnemanget på sådant sätt att avtal24 eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare/Abonnemangskund får således t.ex. inte via Abonnemanget hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om avtal24 misstänker att en Användare/Abonnemangskund använder Abonnemanget i strid med denna punkt har avtal24 rätt att utan föregående meddelande till Användaren/Abonnemangskunden radera och/eller förhindra att Användaren/Abonnemangskunden överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Abonnemanget för Användaren/Abonnemangskunden och säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.

2. Betalningsvillkor 
2.1. Vid köp av produkter online
Besökare kan köpa produkter av avtal24. Avtal ska anses ha träffats mellan Kund och avtal24 när Kund har tryckt på knappen bekräfta köp. Genom att köpa en produkt på Webbplatsen accepterar Kund de delar av dessa Villkor som gäller Kund. Nyttjandet av informationsresurserna som finns på Webbplatsen sker kostnadsfritt.

Angivet pris för produkter gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter avser pris exklusive moms. Avtal24 förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.2. Vid köp av produkter av jurist
Kund kan köpa produkter genom att anlita en jurist hos avtal24 som utformar produkten åt Kunden. Köp ska anses ha träffats när en bokningsbekräftelse med prisuppgift har mejlats till Kunden.

Produktutformning debiteras med angivet fast pris per produkt eller enligt särskild överenskommelse. Angivet pris för produkt gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter avser pris exklusive moms. Avtal24 förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.3. Vid köp av Företagsabonnemang
För de Abonnemang samt tilläggstjänster som avtal24 tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats. 

Avtal24 förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet. 

Abonnemangskund förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela avtal24 därom, varvid priset kan komma att justeras för nästkommande Abonnemangsperiod. Avtal24 har rätt att justera priset inför kommande Abonnemangsperiod om avtal24 får vetskap om att förutsättningarna hos Abonnemangskunden för prissättning har förändrats.

2.4. Generellt om betalning
Betalning sker genom kort, Swish eller genom fakturabetalning. 

Kortbetalning sker genom Bambora, ett svenskt företag som hanterar online-verifiering av kreditkort på ett säkert sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Bambora-servern går via en krypterad direktförbindelse (http:s). När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Väljer Kund att betala sitt köp via sin internetbank skyddas Kundens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Kund handlar med sitt certifikat/sin PIN-kod, sitt Bambora-pass med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till Bambora (www.bambora.se).

Swish-betalning sker genom Swish Handel som tillhandahålls av Getswish AB, ett svenskt bolag som samägs av Sveriges sex största banker (Danske bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB samt Swedbank och Sparbankerna). Swish Handel är en betaltjänst som gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att 24 timmar om dygnet för egen räkning i realtid alla dagar i veckan, året om, ta emot betalningar från privatpersoner som är anslutna till Swish Privat i svenska kronor till det betalkonto som säljföretaget har anslutit till Swish. Det är även möjligt att göra återbetalningar via Swish Handel.
Betalningstransaktioner sker via mobil datatrafik och kan genomföras även om betalaren befinner sig utanför Sverige.

2.5 Fakturavillkor
Fakturabetalning sker genom Fakturagram. När du handlar på faktura med Fakturagram gör du det på ett snabbt, tryggt och schysst sätt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Kredittiden är 14 och 30 dagar för privatpersoner respektive företag. Fakturan distribueras via e-post, postalt eller e-faktura. En påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta om 2,2% per månad tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

Vid erhållen faktura har du möjlighet att, istället för att betala hela beloppet, dela upp betalningen och betala ett lägre belopp. På så sätt omvandlas din faktura till en delbetalning. Detta gäller för samtliga köp på minst 500 kr. Antalet delbetalningar varierar från olika köp och lägst belopp att betala framgår alltid på fakturan. En månatlig administrationsavgift om 29 kr och månadsränta om 2,2% tillkommer vid delbetalning av faktura. Fullständiga villkor för delbetalning framgår av informationen på fakturan.

Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr med 29 kr i månatlig administrativ avgift och 2,2% månadsränta samt betalning över 12 månader är 37,55%. Varje delbetalning blir då 986,25 kr per månad och din totalkostnad blir 11 835 kr.

Fakturagram behandlar personuppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i vår integritetspolicy.

3. Tillgänglighet
Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Avtal24 förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och avtal24:s server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

4. Behandling av personuppgifter
4.1 Allmänt om Avtal24:s behandling av personuppgifter
Besökare och Kund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i Produktflödet, vid köp av produkter samt vid kontakt med oss (via telefon, video eller e-post) behandlas enligt dessa villkor och avtal24:s integritetspolicy.

Avtal24 är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Avtal24 kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna med inhämtning av information av från offentliga register.

4.2 Typer av personuppgifter
Kund ombeds vid registrering av konto, i Produktflödet och vid köp av produkter att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som avtal24 inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt. 

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer samt registreringsnummer för fordon. I de fall en person kommer till avtal24 via en samarbetspartner som utgör ett fackförbund, kan avtal24 komma att hantera känsliga personuppgifter såsom medlemskap i fackförening, efter att samtycke getts av personen i fråga i samband med kontaktförmedlingen från fackförbundet.

4.3 Ändamål och omfattning av avtal24:s behandling av personuppgifter 
Personuppgifterna behandlas av avtal24 för administration och fullgörelse av avtal24:s uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att avtal24 ska kunna fullgöra avtal24:s förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för avtal24:s kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering. Avtal24 kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring. 

De personuppgifter som avtal24 inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos avtal24 och andra företag som avtal24 samarbetar med, dock enbart inom EU- och EES-området, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

4.4 Lagring av personuppgifter
Avtal24 kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit avtal24 tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas, vilket beror på ifall ett kundförhållande upprättas eller inte. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med avtal24.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 6 månader om kontaktuppgifterna inkommit via en samarbetspartner, annars efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare erhåller individuell rådgivning eller köper produkt hos avtal24 sparas Besökares personuppgifter i 24 månader.

När ett uppdrag slutförts kommer avtal24 att bevara Kundens personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som avtal24 anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, och i enlighet med avtal24:s rådgivaransvar, med hänsyn till reglerna om preskription.

I vissa fall kan vi behöva spara Kunds personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, t.ex. för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring. 

4.5 Rättigheter som registrerad
Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av avtal24, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: avtal24, att. Dataskyddsombud, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till dataskyddsombud@avtal24.se.  

I vissa fall har avtal24 rätt att neka begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar omedelbar radering av vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan t.ex. bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att avtal24 ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om avtal24 inte kan uppfylla begäran om radering på grund av ovan skäl kommer personuppgifterna att låsas till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till de låsta personuppgifterna kommer vara snävt begränsad hos anställda på avtal24 och det kommer endast vara Användare/Kund som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter. 

Avtal24 samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Användare och Kund till dessa.

Användare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Användare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

4.6 Cookies
På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från avtal24:s webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. Avtal24 använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av avtal24:s produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer information om detta, se fliken "Cookies" på Webbplatsen. 

4.7 Personuppgiftsombud
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är avtal24 AB. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@avtal24.se eller 0771-24 00 24. 

5. Ansvarsbegränsningar 
5.1 Avtal24:s ansvar vid användning av Produktflödet
Rådgivningen i Produktflödet och utformandet av Produkten är baserat på de omständigheter som Besökare och Kund anger samt de juridiska regler och det rättsläge som gäller vid den tidpunkt Produktflödet och Produkten nyttjas. 

Produktflödet ger vägledning och råd till Besökare och Kund utifrån dennes livssituation baserat på de sakomständigheter Besökare och Kund anger. Besökare och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges i Produktflödet. Är de givna sakomständigheterna riktiga ansvarar avtal24 för att vägledning och råd som ges och produkt som skapas utifrån de givna sakomständigheterna är juridiskt korrekta. 

Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att rådgivningen som ges i Produktflödet baseras på de angivna sakomständigheterna. 

Avtal24:s Produktflöde kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i enskilda fall.

Avtal24 tillhandahåller i anslutning till Produktflödet support via telefon, video, e-post och chatt. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Produktflödet och Webbplatsen. Hjälp given via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning. Avtal24 tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information erhållen via supporten.

Avtal24 är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Produktflödet på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av avtal24 eller vid nödvändigt underhåll av avtal24:s datorsystem.

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

Rådgivningen i Produktflödet är baserad på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Avtal24 förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

5.2 Avtal24:s ansvar vid rådgivning av jurist
Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av Produkt är avtal24:s rådgivning anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de sakomständigheter samt instruktioner Kunden ger avtal24. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen gavs. Om inte annat avtalats omfattar avtal24:s rådgivning i ett specifikt ärende inte ekonomisk rådgivning, rådgivning avseende redovisning eller liknande samt ej heller skattekonsekvenser. Avtal24:s rådgivning omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån avtal24 uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar avtal24 inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa av detta.
Avtal24 ger inte rådgivning om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Mot bakgrund av avtal24:s allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan avtal24 komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i andra länder. Vad avtal24 uttrycker i dessa fall utgör inte juridisk rådgivning som Kunden har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som allmän vägledning. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister. 

Rådgivningen av juristerna är baserade på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Avtal24 förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

5.3 Generella ansvarsbegränsningar
Om inte annat avtalats är avtal24 inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Avtal24 är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt avtal24:s arbetsresultat eller råd i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Avtal24 har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring och avtal24:s ansvar gentemot Kund är begränsat till det belopp som kan utfås genom denna. 
Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av avtal24 om avtal24 förfarit med normal aktsamhet. Avtal24 svarar inte i något fall för indirekt skada. Avtal24:s ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från avtal24:s sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

Avtal24 är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om avtal24 själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för avtal24 att tillgängliggöra Produktflödet eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

6. Reklamation
Kund ska omgående för avtal24 påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med att en produkt skapats i Produktflödet eller om Kund finner fel eller är missnöjd med sin produkt. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till info@avtal24.se eller till avtal24, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

7. Ångerrätt vid köp
Vid köp av produkt, oberoende av ifall det skapats av jurist eller i Produktflödet, skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på juristens frågor/val i Produktflödet. Eftersom produkten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Produktflödet, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela avtal24 detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen. 

8. Ändringsrätt och Nöjd-Kund-Garanti
Kund kan, genom att skapa ett konto innan köp, under 14 dagar efter köpet kostnadsfritt ändra i produkten genom att ändra de svar som getts till jurist/val som gjorts i Produktflödet, och kostnadsfritt erhålla en ny version av sin produkt. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela avtal24 detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen. 

Avtal24 tillhandahåller även en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Kund som köpt en produkt online av avtal24, men av någon anledning inte vill utnyttja ändringsrätten ovan, utan är fortsatt missnöjd med levererad produkt, kan få köpet att gå åter. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom sju (7) dagar från köptillfället ringer till avtal24 (0771-24 00 24) och framställer sådan begäran. 

9. Klagomål och förbättringar till Kundombudsman 
Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av avtal24 eller har förslag på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på avtal24 som företag hänvisas Kunden att i första hand ta kontakt med berörd jurist eller avtal24 på telefon 0771 – 24 00 24 eller via e-post på info@avtal24.se.

Om Kund, efter kontakt med Avtal24 eller berörd jurist, fortsatt inte är nöjd med hanteringen av Kundens ärende eller synpunkt rekommenderas Kunden att kontakta avtal24:s Kundombudsman på kundombudsman@avtal24.se. Kundombudsmannen är anställd av avtal24 men arbetar opartiskt och har till uppgift att pröva kundens klagomål eller förslag på förbättringar och synpunkter genom att se över ärendet eller frågan och göra en ny bedömning. Ibland har ett klagomål eller en synpunkt inte blivit tillräckligt utrett eller belyst. I dessa fall kan Kundombudsmannen tillse att avtal24 utreder saken vidare.

Läs mer om Kundombudsman på avtal24

10. Upphovsrätt
Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan avtal24:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Produktflödet får användas fritt precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att Allt om produkter, Frågor och svar och andra texter i biblioteket inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan avtal24:s samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med avtal24 via e-post: info@avtal24.se.

11. Länkning
Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan avtal24:s föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

12. Tvist
Avtal24 har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att i första hand kontakta oss via telefon 0771 24 00 24 eller e-post info@avtal24.se. Om kund fortsatt tycker att ärendet inte blivit korrekt behandlat kan Kund kontakta avtal24:s Kundombudsman på kundombudsman@avtal24.se.

Om Kund efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan Kund vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Avtal24 följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör avtal24:s uppdrag för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

13. Åtgärder mot otillåten användning
Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Avtal24 ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Avtal24 förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

14. Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren
Avtal24 har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen (Produktflödet/Abonnemangen) och/eller Webbplatsens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras. 

Dessa villkor kan komma att ändras av avtal24 från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på avtal24:s webbplats, www.avtal24.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på avtal24:s webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.