Allmänna villkor

Allmänt om Villkoren

Nedanstående allmänna villkor ("Villkoren") gäller för besökare ("Besökare") av www.avtal24.se ("webbplatsen"), samt den som använder Avtal24:s applikation och betalar för ett avtal ("Kund"). Samtliga Villkor gäller för Besökare. Alla som användare som besöker webbplatsen är Besökare. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kunder. Kund är också Besökare.

Med Kund avses både köpare av privatavtal ("Privatkund") samt köpare av företagsavtal ("Företagskund") och företagspaket ("Paketkund").

Genom att besöka webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Webbplatsen tillhandahålls av Avtal24 AB, organisationsnummer 556669-0102, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

1. Användning av webbplatsen

1.a Allmänt
Webbplatsen och avtalsapplikation är avsedd för fysiska och juridiska personer för allmän information rörande juridik och avtal. På webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig för alla Besökare. Informationen är alltid av allmän karaktär, och ersätter inte personlig rådgivning i ett enskilt fall.

För att få tillgång till Avtalsapplikationen krävs att e-postadress och lösenord registreras. Avtalen i avtalsapplikationen är indelade i två huvudgrupper; privat och företag. Till varje avtal finns informations- och instruktionstexter. Dessutom finns information i informationsbiblioteket. Informationstexterna är fritt åtkomliga för alla Besökare. Om Besökare vill skriva avtal aktiveras applikationen genom ett klick på det avtal som Besökaren vill skapa och därefter genom att klicka på "Starta här". Besökaren får därefter steg för steg välja innehåll i avtalet med ledning av instruktioner. Den producerade avtalstexten genereras baserat på dessa val gjorda av Kund, och avtalet kan efter gjord betalning skrivas ut eller sparas.

1.b. Mina Sidor-konto
Besökare kan vid besök på webbplatsen registrera ett Mina Sidor-konto, och för att använda avtalsapplikationen krävs att ett Mina Sidor-konto registreras. För detta krävs att Besökare anger en e-postadress och ett lösenord. Besökare godkänner vid registrering av Mina Sidor-konto avtal24:s behandling av de personuppgifter som Besökare i och med registreringen anger, samt att uppgifter som Besökare matar in vid besök på webbplatsen sparas. Med Mina Sidor-konto sparas Besökarens alla val i avtalsflödena i 14 dagar, och Besökaren kan därför avbryta och fortsätta sitt avtalsflöde utan att val går förlorade. Kund som har Mina Sidor-konto kan efter köp kostnadsfritt ändra i köpt avtalet genom att gå in via sitt Mina Sidor-konto, välja avtalet och trycka på ändra. Ändringar kan dock göras i maximalt 14 dagar efter köp.

2. Köp av Avtal

Besökare kan köpa avtal av Avtal24 genom att gå igenom alla steg i avtalsapplikationen, och därefter betala för avtalet. Avtal skall anses ha träffats mellan Kund och Avtal24 när Kund har tryckt på knappen bekräfta köp. Genom att köpa ett avtal på webbplatsen accepterar Kund de delar av dessa Villkor som gäller Kund.

Avtalsutformning debiteras med angivet fast pris per avtal. Angivet pris för privatavtal avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsavtal avser pris exklusive moms. Debiterad kostnad avser endast avtalsutformning. Nyttjandet av informationsresurserna som finns på webbplatsen sker kostnadsfritt.

Betalning sker genom kort eller genom fakturabetalning.

Fakturabetalning sker genom Klarna. Fakturan betalas inom 14 dagar efter köp. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Vid köpet gör Klarna en mikroupplysning för att ta reda på uppgifter om Kund. För fullständiga uppgifter om Klarnas fakturavillkor och hantering hänvisas till www.klarna.se.

Kortbetalning sker genom Dibs, ett svenskt företag som hanterar online-verifiering av kreditkort på ett säkert, snabbt och enkelt sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Dibs-servern går via en krypterad direktförbindelse (https). När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Väljer Kund att betala sitt köp via sin Internetbank skyddas Kundens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Kund handlar med sitt certifikat/sin PIN-kod, sitt dibspass med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till Dibs (www.dibs.se).

3. Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Avtal 24 förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner webbplatsen eller del av webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Avtal24:s server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

4. Behandling av personuppgifter

Alla Besökare av webbplatsen lämnar elektroniska spår. För mer information om detta, se under fliken "Cookies". Utöver detta kan Besökare välja att mata in uppgifter om sig själv och andra vid registrering av Mina Sidor-konto, på Mina Sidor samt i avtalsapplikationen, vilka kan utgöra personuppgifter.

Kund ombeds vid registrering av Mina Sidor-konto, i avtalsflödet och vid köp av avtal att mata in uppgifter som kan utgöra personuppgifter.

Besökare och Kund samtycker härmed till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av webbplatsen, registrering av Mina Sidor-konto, i avtalsapplikationen och vid köp av avtal behandlas enligt följande:

Personuppgifter som Avtal24 inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, epostadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter m.m. De personuppgifter som Avtal24 inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Avtal24 och andra företag som Avtal24 samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning. I bevishänseende sparas Kunduppgifter och loggning upp till 6 månader efter senaste aktivitet. Uppgifter kopplade till Mina Sidor-konto sparas dock till det att Besökare avslutar sitt konto, eller kontot är inaktivt i 6 månader. Besökare och Kund samtycker också till att lämnade uppgifter kan komma att användas för marknadsanalyser, riskhantering och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål.

Avtal24 kan komma att spela in telefonsamtal med Kund och Besökare, spara konversationer i supportchatten, och på annat sätt loggföra och dokumentera Besökare och Kunds sessioner på webbplatsen och kommunikation med Avtal24.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till webbplatsen är Avtal24 AB. Personuppgiftsombud är Magnus Stein. Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Avtal24, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Avtal24 via info@avtal24.se, och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med "Personuppgifter".

Avtal24 samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Besökare och Kund till dessa.

Besökare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Besökare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

5. Ansvarsbegränsning

Avtal24:s applikation kan aldrig ersätta professionell juridisk rådgivning i enskilda fall. Avtalsapplikationen informerar och vägleder Besökare och Kund om hur ett avtal kan skrivas, vilket enbart är ett sätt av flera. Avtal 24 ger allmän information, men Besökaren/Kunden står själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna därav. Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på webbplatsen vara införstådd med att Avtal24:s applikation endast är ägnad att generera utkast till avtal för slutgranskning av användaren. Avtal24 ikläder sig således inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild Besökare eller Kund. Det är alltid upp till Kunden att avgöra om det köpta avtalet från Avtal24 har det innehåll Kunden önskar, och Avtal24 tar inte ansvar för om det inte är så.

Avtal24 tillhandahåller i anslutning till applikationen support via telefon, mail och chatt. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda applikationen och webbplatsen. Hjälp given via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning. Avtal24 tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information erhållen via supporten.

Avtal24 är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda applikationen på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Avtal24 eller vid nödvändigt underhåll av Avtal24:s datorsystem. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av Avtal24 om Avtal24 förfarit med normal aktsamhet. Avtal24 svarar inte i något fall för indirekt skada. Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

Avtal24 är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Avtal24 själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Avtal24 att tillgängliggöra applikationen eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Kund ska omgående för Avtal24 påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med avtalsutformning vid användning av applikationen. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till info@avtal24.se.

6. Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Avtal24:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund producerar genom att nyttja avtalsapplikationen får användas fritt precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock inte för kommersiellt mångfaldigande. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att Allt om avtal, Frågor och svar och andra texter i biblioteket inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan Avtal24:s samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Avtal24 via e-post: info@avtal24.se.

7. Länkning

Vid länkning till webbplatsen ska webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar, inte inramade lösningar/frames. Innehållet på webbplatsen får aldrig utan Avtal24:s föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

8. Ångerrätt vid köp

Vid köp av avtal på webbplatsen skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsinmatning och svar på val i applikationen. Eftersom avtalet som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapat enbart för just denna Kund vid köpetillfället, baserat på Kundens val i applikationen, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2:11 Distansavtalslagen.

Kund kan, genom att skapa ett Mina Sidor-konto innan köp, under 14 dagar efter köpet ändra i avtalet genom att ändra de val som gjorts i applikationen, och kostnadsfritt erhålla en ny version av sitt avtal.

Kund kan reklamera sitt avtal om Kund finner fel eller är missnöjd, varpå Avtal24 kommer att göra vad Avtal24 kan för att avhjälpa eventuellt fel.

9. Ändringsrätt och Nöjd-Kund-Garanti

Kund kan, genom att skapa ett Mina Sidor-konto innan köp, under 14 dagar efter köpet ändra i avtalet genom att ändra de val som gjorts i applikationen, och kostnadsfritt erhålla en ny version av sitt avtal.

Avtal24 tillhandahåller även en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Kund som själv skapat och köpt avtal på Webbplatsen, men av någon anledning inte vill utnyttja ändringsrätten ovan, utan är fortsatt missnöjd med levererat avtal, kan få köpet att gå åter. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom sju (7) dagar från köptillfället ringer till Avtal24 (0771-24 00 24) och framställer sådan begäran.

10. Tvist

Avtal24 har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att kontakta oss via telefon (0771 24 00 24) eller e-post (info@avtal24.se). Om Du efter reklamation fortfarande inte anser Dig nöjd kan Du vända Dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Avtal 24 följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Du kan även låta allmän domstol pröva Ditt ärende.

11. Åtgärder mot otillåten användning

Innehållet på webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Avtal24 ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Avtal24 förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

För support hänvisas till info@avtal24.se