Villkor för Företagspaket

Dessa Villkor för Företagspaket gäller vid sidan av avtal24:s Allmänna villkor för användning av avtal24:s tjänster och besök på www.avtal24.se samt undersidor.

ALLMÄNT
Avtal24:s Företagspaket är en tjänst avsedd för juridiska personer och fysiska personer som är näringsidkare. Kund som köpt Företagspaketet kallas Paketkund. Paketkund accepterar genom tecknande av Paket dessa Villkor för Företagspaket samt avtal24:s Allmänna villkor, som gäller utöver dessa Villkor för Företagspaket. Paketkund skall tillse att användare inom Paketkunds företag som nyttjar tjänsten tar del av och accepterar de Allmänna villkoren och dessa Villkor för Företagspaket.

Varje Paketkund måste namnge minst en fysisk kontaktperson.

Avtal om Företagspaket skall anses ha träffats mellan avtal24 och Paketkund vid det först inträffade av följande:

(i) när Paketkunden erhåller köpbekräftelse och faktura per e-post,

(ii) när Paketkund undertecknar bekräftelse om köp av Företagspaket,

(iii) när Paketkund erhåller köpbekräftelse från försäljande samarbetspartner till Avtal24.

Paketkund åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning av Paket kontrollera dessa villkor samt avtal24:s Allmänna villkor.

ABONNEMANGSPERIOD

Företagspaketets abonnemangsperiod börjar löpa den dagen då avtal sluts mellan avtal24 och Paketkund, eller annat startdatum som överenskommits mellan Paketkund och avtal24. Abonnemangsperioden inleds med 12 månaders bindningstid, därefter gäller tre (3) månaders uppsägningstid.

UPPSÄGNING
Uppsägning av Företagspaketet skall ske skriftligen med beaktande av tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden börjar tidigast löpa tre (3) månader innan bindningstiden om 12 månader löpt ut. Kravet på skriftlighet uppfylls om Paketkund skickar ett mail till avtal24. avtal24:s mailadress är info@avtal24.se

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Företagspaket betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för tecknandet eller förlängningen av Företagspaketet gällande prislista.

Paketkund förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela avtal24 därom, varvid priset kan komma att justeras för nästkommande Abonnemangsperiod. Avtal24 har rätt att justera priset inför kommande Abonnemangsperiod om avtal24 får vetskap om att förutsättningarna hos Paketkunden för prissättning har förändrats.

Avtal24 får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om Paketkund

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse,

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

PAKETET OCH INLOGGNING
I FÖRETAGSPAKETET INGÅR UNDER ABONNEMANGSPERIODEN FÖLJANDE:
Tillgång till avtalsapplikationen på webbplatsen med möjlighet att skapa företagsavtal. Med tillgång till avtalsapplikationen för företagsavtal avses tillgång till att skapa de företagsavtal samt företagsdokument som avtal24 från tid till annan erbjuder på webbplatsen. Företagsavtal kan skapas under Abonnemangsperioden utan att styckpris utgår.

Fyra (4) stycken frågor om avtal, som skall skapas genom avtalsapplikationen, via kommunikationsverktyget på Paketkundens portalsida per kalendermånad. Outnyttjade frågor en månad flyttas ej över till nästa månad.

Tillgång till informationsbiblioteket på webbplatsen.

Tillgång och säker inloggning till en portalsida enbart för Paketkunden, med: Möjlighet att se alla under Abonnemangsperioden skapade avtal.Möjlighet att se alla under Abonnemangsperioden påbörjade avtal och fortsätta skapandet när som helst under Abonnemangsperioden.

Möjlighet att återanvända eller revidera alla avtal som skapats under Abonnemangsperioden. Logg över alla frågor som ställts till avtal24 via e-post eller telefon. Tillgång till tips i avtalsskapandet. Avtal24s digitala nyhetsbrev.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Månadskostnaden för Företagspaket varierar beroende på om Paketkund har valt BAS, standar, premium eller PRO.

Avtal24 fakturerar Paketkunden kvartalsvis. I samband med köp av Företagspaket kan Paketkund köpa tilläggstjänster knutna till Företagspaketet. Tilläggstjänsterna innefattar mer supporttelefontid, fler frågor via e-post och tillägg av användare. Tilläggstjänster beställs via Paketkundens egen portal enligt instruktioner. Priserna är:

Extra telefontid: Sjuhundra (700) kronor per timme.
Extra fråga via e-post: Nittiofem (95) kronor per fråga.
Extra Paketanvändare: Niohundranittiofem (995) kronor per användare.

Med antal anställda avses totalt antal sysselsatta på företaget, inklusive ägare, ledning och liknande personer. Samtliga priser avseende företagsavtal och Företagspaket är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats. Priset avser en användare per Paket. Avtal24 förbehåller sig rätten att göra prisjusteringer i utbudet. Paketkund skall dock inte påverkas av prisjusteringar för Företagspaket eller prisjusteringar för styckpriser i utbudet som ingår i Företagspaket under innevarande Abonnemangsperiod. Generell prisjustering av Företagspaket sker en gång per år.

BETALNINGSVILLKOR
Betalning av Företagspaket samt tilläggstjänster sker via faktura som skickas till Paketkund via e-post. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Avtal24 förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av Paketkund från tjänsten.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Avtal24 påminner om de ansvarsbegränsningar som framgår av de Allmänna villkoren.