Villkor för Juristhjälpen

ALLMÄNNA VILLKOR


Dessa villkor ("Villkor") för juristhjälpen privat ("Juristhjälpen Privat") samt juristhjälpen företag ("Juristhjälpen Företag"), gemensamt benämnda juristhjälpen ("Juristhjälpen"), gäller vid sidan av avtal24:s Allmänna villkor för användning och av avtal24:s tjänster och/eller besök på www.avtal24.se samt undersidor. Vid eventuell konflikt mellan å ena sidan dessa Villkor och avtal24:s Allmänna villkor, ska dessa Villkor ha företräde.

Den som beställer och bokar en tid för Juristhjälpen anses vara beställare ("Beställare"). Den som nyttjar och betalar för Juristhjälpen anses vara kund ("Kund"). Kund är också Beställare.

Dessa Villkor gäller för Beställare som använder sig av Juristhjälpen. Beställare anses acceptera dessa Villkor vid beställning av Juristhjälpen.
Avtal24 äger när som helst rätt att ändra Villkoren för Juristhjälpen utan föregående avisering.

ALLMÄNT OM JURISTHJÄLPEN PRIVAT 

Juristhjälpen Privat är en tjänst avsedd för fysiska personer som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Inom ramen för Juristhjälpen Privat lämnas Juridisk rådgivning via telefon avseende upprättande av de privatavtal som avtal24 från tid till annan erbjuder på webbplatsen.

Med Privatavtal ("Privatavtal") avses de avtal och dokument som Avtal24 från tid till annan erbjuder på webbplatsen.

Utförandet av Juristhjälpen Privat i kombination med Privatavtal tar maximalt 30-60 minuter och kostar olika mycket beroende på vilket avtal man vill ha hjälp med, utöver ordinarie avtalspris. Fullständig prislista för Juristhjälpen Privat finns här. Vid varje ny påbörjad halvtimme debiteras Kund ytterligare en kostnad för Juristhjälpen.

ALLMÄNT OM JURISTHJÄLPEN FÖRETAG

Juristhjälpen Företag är en tjänst avsedd för fysiska och juridiska personer som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Inom ramen för Juristhjälpen Företag lämnas Juridisk rådgivning via telefon avseende upprättande av de företagsavtal samt andra dokument för företag som avtal24 från tid till annan erbjuder på webbplatsen. Utförandet av Juristhjälpen Företag tar maximalt 60 minuter och kostar olika mycket beroende på vilket avtal man vill ha hjälp med . Fullständig prislista för Juristhjälpen Företag finns här. Vid varje ny påbörjad timme debiteras Kund ytterligare en kostnad för Juristhjälpen.

BESTÄLLNING OCH UTFÖRANDE

Kund skall anses beställt Juristhjälpen genom en muntlig eller skriftlig förfrågan till avtal24 med tid för tjänstens utförande, varvid avtal24 lämnat en beställningsbekräftelse per e-post. Om Beställare avser att upprätta avtal vid utförandet av Juristhjälpen ska Beställare i beställningsbekräftelsen erhålla information om vilka uppgifter som behövs av Beställaren.

Kund som beställt Juristhjälpen och uteblir vid inbokat avtalsmöte eller avbokar mötet mindre än 24 timmar innan mötet skall äga rum kommer att debiteras en avgift om 250 kronor. Kund informeras om avgiften i bokningsbekräftelsen som sänds till kund via mejl i samband med bokningen av avtalsmötet. För avtalsmöten som bokas och skall äga rum samma dag debiteras ingen avgift för sen avbokning. Om kund ej svarar vid uppringning på överenskommen tid utan att någon aktiv avbokning skett kommer dock avgiften att debiteras kund oavsett om mötet bokats samma dag som genomförandet av mötet skall äga rum eller ej.

Avtal ska anses ha träffats mellan Kund och Avtal24 i samband med utförande av Juristhjälpen. Kund fullgör betalning via faktura eller kort efter utförandet. Om utförandet av Juristhjälpen innefattat upprättande av avtal ska avtalet levereras till Kunds e-postadress samma dag. Om ärendets komplexitet kräver det ska avtalet istället levereras enligt överenskommelse.

JURIDISK RÅDGIVNING 

Med Juridisk rådgivning förstås sådan rådgivning som tillhandahålls Kund via telefon, i juridiska frågor avseende upprättande av avtal och andra dokument som avtal24 tillhandahåller. Rådgivningen innefattar juridiska konsekvenser av olika avtalsvillkor baserat på de sakomständigheter som Kund lämnar under samtalet. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter.

Rådgivning som ges vid Juristhjälpen baseras på de sakomständigheter som Kund lämnar samt för var tid gällande svensk lagstiftning och rättspraxis under Juristhjälpens utförande. Kund skall därför ej förlita sig på givet råd vid ändrade sakomständigheter och/eller i annat ärende än det som behandlats under Juristhjälpens utförande.

Juristhjälpen innefattar ej ekonomisk rådgivning eller rådgivning avseende redovisning och liknande. Juristhjälpen innefattar ej heller skattemässig rådgivning.

Inom ramen för frågor som inte omfattas av tjänsten kan generella upplysningar ges, dessa ska dock ej ses som juridiska råd utan endast allmän vägledning. 

Om annat inte avtalats är Avtal24 inte ansvarig gentemot kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Avtal24 är inte ansvarig gentemot kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att kunden använt Avtal24:s arbetsresultat eller råd i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Avtal24 har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Avtal24:s ansvar gentemot kunden är begränsat till belopp som kan utfås genom denna.

Avtal24 inte heller ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av att kunden som en konsekvens av vårt arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

Avtal24:s ansvarsbegränsningar är tillämpliga även på Avtal24:s övrig personal samt tidigare anställd personal.

ÅNGERRÄTT

Om Beställare betalat för Juristhjälpen och vill låta köpet återgå, är detta möjligt inom 14 dagar från datumet då köpet genomfördes. Detta gäller inte om tjänsten påbörjas innan dessa 14 dagar gått ut.

SEKRETESS

All personlig information som tillhandahålls av Kund via telefon behandlas med sekretess. Avtal24:s medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.