Låt inte företagshemligheterna hamna i orätta händer

Att dina företagshemligheter kommer i orätta händer kan skada företaget på flera sätt. Ett sekretessavtal är viktigt för att skydda känslig information som affärsidéer, design, teknisk information, strategi och finanser. Tanken är att hindra personer från att avslöja eller utnyttja information som i förlängningen kan skada företaget.
Sekretessavtal

Personer som har spridit en företagshemlighet försvarar sig ofta med att de “inte visste" att informationen varit sekretessbelagd.

– Med ett sekretessavtal klargör du för motparten att informationen som ska hanteras är hemlig, vilket i sin tur innebär att du vid en eventuell tvist enkelt kan bevisa för domstolen att den information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten blivit informerad om det, berättar Louise Dufwa som är affärsjurist på avtal24.

Lagen ger bara ett grundskydd

Det finns många situationer där företaget behöver dela med sig av känslig information och med ett sekretessavtal skyddar du att informationen kan missbrukas.

– Lagen ger visserligen ett grundskydd när det gäller företagshemligheter men det skyddet är ofta otillräckligt. Bland annat saknas helt skydd för affärsidéer, vilket gör det extra viktigt att ha ett sekretessavtal när man förhandlar med investerare så att du inte blir av med din affärsidé, förklarar Louise Dufwa. 

Gäller bara under anställningen

Lagen innefattar också bestämmelser om skadeståndsansvar för anställda om de sprider hemlig företagsinformation. Detta skydd gäller enbart under arbetstagarens anställning om det inte finns synnerliga skäl för att det ska gälla även efter anställningen har upphört.

– En anställd har många gånger haft stor insyn i företagets verksamhet och kan göra stor skada genom att sprida konfidentiell information, säger Louise Dufwa. 

Förutbestämt skadeståndsbelopp 

Om dina företagshemligheter eller affärsidéer sprids uppstår många gånger stora skador för företaget men exakt hur allvarligt kan vara svår att bevisa. Ett sekretessavtal med ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vitesbelopp, gör att du inte behöver bevisa att det finns en skada. 

– Skadeståndet betalas om du vid en eventuell tvist kan visa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta, säger Louise Dufwa.

Det finns inga krav för hur ett sekretessavtal ska se ut. Däremot bör du vara noggrann när du upprättar avtalet, eftersom det lätt kan uppstå “luckor” som kan medföra svårigheter vid tolkning av avtalet.

Skriv ett sekretessavtal

Med ett korrekt sekretessavtal säkerställer ni att företagshemligheterna stannar inom bolaget, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. 
När du skriver ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt via e-post.
Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv sekretessavtal

995 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal

Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.