Nya arvsregler

Från och med den 17 augusti 2015 gäller EU:s nya arvsförordning. Syftet med det nya regelverket är att underlätta för medborgare inom EU att hävda sina rättigheter vid arv med gränsöverskridande verkan, t ex när det finns egendom i flera länder eller den avlidne eller arvingarna har olika medborgarskap alternativt bor i olika länder. Internationella arvsärenden är ofta komplicerade och tidskrävande. Genom arvsförordningen inrättas dock ett s k europeiskt arvsintyg, med vilket arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän ska kunna bevisa sin ställning och sina rättigheter i ett annat land där egendom finns. En annan nyhet i förslaget är att utländska domar ska erkännas i Sverige om de meddelats i en stat där den avlidne vid sin död hade hemvist. Förordningen skapar således förutsättningar för ett enklare förfarande.

Förordningen innebär dock även nyheter som kan skapa risker. Idag är arvsreglerna solklara; för en svensk medborgare gäller svensk lag. I och med den nya förordningen ska istället den avlidnes hemvist avgöra vilket lands lag som ska tillämpas på arvsfrågan, d v s styra fördelning av arvet samt hela arvsförfarandet. Medborgarskapsprincipen byts således ut mot hemvistregeln vilket innebär att det finns en risk att arv efter den som haft hemvist utomlands skiftas på ett oanat sätt och att någon man trodde skulle ärva blir utan arv.

Vad innebär då begreppet hemvist?
Begreppet hemvist bedöms olika utifrån olika regelverk och bedömningen är långt ifrån given. Hemvist är inte nödvändigtvis detsamma som den plats där man är folkbokförd. När det gäller arvförordningen frågar man sig var en person, som har flera bostäder i olika länder, egentligen har sitt hemvist och hur länge man ska ha bott i det nya landet. I bedömningen tas även hänsyn till syftet med utflyttningen.

Om ett annat lands arvsregler blir tillämpliga kan exempelvis svensk lagstadgad rätt till laglott för bröstarvingar åsidosätts. Den som av någon anledning vill göra sina barn arvlösa skulle i så fall kunna flytta till ett land där det inte finns något laglottsskydd och kanske även upprätta ett testamente. Den som bor utomlands bör därför kontakta jurist i det landet han eller hon bor för att reda ut vad som gäller just där.

Vad behöver du göra?
Hur man än vrider och vänder på begreppen i framtida tolkningssituationer, framstår det som uppenbart att det enklaste är att upprätta ett testamente, eller se över ett befintligt, så att den avlidnes tillgångar fördelas på precis det sätt som denne önskat.

Viktigt att tänka på är alltså:

1) Skriv testamente i det land vars lag du vill ska gälla dig.

2) Om du inte vill att lagen i det landet du är boende i ska gälla, ta då kontakt med en jurist i det landet och vidta de åtgärder som krävs där för att säkerställa att ditt medborgarlands lag blir gällande för dig.


Har du några frågor eller funderingar kring svenska arvsregler kan du kostnadsfritt ringa till juristbyrån avtal24, på 0771 24 00 24, mån-tor 8-20, fre 9-17 eller maila till ssr@avtal24.se, de hjälper dig att få klarhet i vad som gäller i just din situation och kan upprätta ett svenskt testamente vid behov. För mer information, besök: www.avtal24.se/ssr.