2013-01-03

Ny lag: Sambon får ej bevittna testamentet

 

Från och med årsskiftet har en rad nya lagar börjat att gälla. Bland annat har Ärvdabalken ändrats vilket innebär att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare.

 

Ett testamente måste bevittnas för att vara giltigt. Vem som helst får inte dock inte bevittna testamentet, om du är gift får t.ex. inte din make/maka bevittna testamentet. Den nya lagändringen innebär även att din sambo inte får stå som vittne i testamentet. Med sambor avses två peroner som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. I propositionen framhålls det att det ibland kan vara svårt att avgöra om en person ska anses vara sambo eller inte, då detta inte registreras någonstans. Avtal24 råder därför den som tänkt skriva testamente att om tveksamhet finns, undvika att ta in vittnen som utåt sätt kan betraktas som ens sambo. 


Efter årsskiftet får inte heller ställföreträdare bevittna förordnanden. Det innebär att om man har en ställföreträdare så som en förmyndare, god man eller förvaltare, får inte dessa stå som testamentesvittnen. Om du har planer att skriva ett testamente under 2013 eller längre fram påverkas du av den nya lagändringen.

 


På avtal24 kan du skriva ett Gemensamt Testamente eller ett Enskilt Testamente som anpassas utefter dina val och din unika situation. Dokumenten och flödena är nu uppdaterade i och med lagändringen.

 

Källor:

Lag (2012:448) om ändring i ärvdabalken

Prop. 2011/12:110