2013-09-20

Kan en svensk medborgare bosatt utomlands skriva ett testamente enligt svenska lagregler?

Det ringer ofta utlandssvenskar till oss på avtal24 och undrar om de kan skriva ett testamente enligt svensk rätt, och visst kan man det, om kriterierna enligt nedan är uppfyllda.


Behörigheten

Den avlidnes medborgarskap, då han avled, är som huvudregel avgörande om personen var behörig att upprätta ett testamente. Med behörighet avses att testator dels skall ha uppnått viss ålder (normalt myndighetsåldern), dels vara i sådant sinnestillstånd att han förstår innebörden av sitt testamente.

 

Formkraven

Testamentet anses giltigt till formen om det uppfyller formföreskrifterna i någon av följande sex länder:

  1. det land i vilket testamentet upprättades
  2. det land där testator vid upprättandet av testamentet hade sitt hemvist
  3. det land där testator vid sin död hade hemvist
  4. det land i vilket testator vid upprättande av testamentet var medborgare
  5. det land i vilket testator vid sin död var medborgare
  6. det land där fastighet är belägen, om i testamentet ges förordnande som avser fastigheten.

 

Tolkningen

När det gäller tolkning av testamentet finns inga särskilda regler uppställda i lag. En samlad bedömning måste därför göras av samtliga omständigheter vid upprättandet av testamentet för att försöka få reda på testators vilja. Det kan tas hänsyn till bland annat huvudregeln om tillämpning av lagen i det land där testator var medborgare vid sitt dödsfall eller det land där testator var medborgare vid tiden för upprättande av testamentet. Det kan även tas hänsyn till det lands regler där testator hade hemvist vid upprättande av testamentet eller om denne har fått hjälp av en jurist i ett visst land. Testator kan även utpeka en viss rättsordning som ska vara tillämplig på testamentet. En viktig reservation är dock att den utpekade rättsordningens lagregler inte får vara oförenliga med de tvingande reglerna i det land där testator var medborgare vid dödstillfället. Exempelvis kan en svensk testator inte kringgå de svenska laglottsreglerna genom att i testamentet ange att testamentet ska följa brittisk rätt.


 

Om du har frågor kring ditt testamente är du välkommen att ringa och prata med våra jurister på tel. 0771 24 00 24 för kostnadsfri rådgivning.

 

Läs mer om testamenten här.