2014-02-13

Vem kan du använda som vittne när du undertecknar ditt testamente?

 

För att ett testamente ska bli giltigt finns det en del formkrav som måste uppnås.

 

Testamentet måste för det första upprättas skriftligen. Det måste därefter undertecknas av testatorn i sällskap av två vittnen. Det finns inget krav på att vittnena ska närvara när testamentet i sig skrivs eller att de ska veta vad som står i testamentet, men de måste veta om att det är ett testamente de bevittnar. Testamentet ska undertecknas av testatorn och vittnena vid samma tidpunkt och i samma rum.

 

När man väljer sina vittnen finns det ett flertal saker att tänka på. Vittnena måste vara femton år fyllda och vara vid sina sinnens fulla bruk. Med detta menas bland annat att de måste förstå betydelsen av undertecknandet av testamentet.

 

Make, hustru eller sambo till testatorn eller arvtagare får inte vara vittne. Inte heller släktingar eller någon som är gift med en släkting får bevittna undertecknandet av ett testamente. Det går alltså inte att låta styv- eller svärföräldrar vara vittnen. Inte heller styv- eller svärbarn kan användas. Man ska även undvika att låta sina barns flick- och pojkvänner vara vittnen.

 

Den som är förmyndare, god man eller förvaltare åt någon får inte heller bevittna ett förordnande för honom eller henne. En ledamot för en styrelse i ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får inte heller bevittna ett testamente som innehåller ett förordnande till den juridiska personen som denne företräder.

 

Vem bör man då använda som vittne? Det finns inget krav på att vittnena känner testatorn, men det kan underlätta i bevishänseende. Bra exempel på lämpliga vittnen är grannar, kollegor och vänner som inte är omnämnda som testamentstagare.