2015-01-20

Möjligt för makar att skilja sig utan betänketidHD har nyligen konstaterat att det inte finns någon anledning att tillämpa betänketid i de fall makarna som ansöker om skilsmässa har levt åtskilda sedan minst två år tillbaka.[1]

I regel ska en betänketid löpa om makarna har små barn eller om en av makarna begär det. I det aktuella fallet motsatte sig mannen skilsmässa och begärde betänketid, men en betänketid ansågs inte vara nödvändig när makarna levt isär under hela den tid de varit gifta.

När två makar beslutar om att skilja sig behöver tillgångarna i boet delas upp. Detta kallas att man bodelar och sker genom att parterna kommer överens om och upprättar ett avtal där det framgår vilka tillgångar som var och en äger och vem som ska ha vilken tillgång.

Det är viktigt att detta avtal upprättas då det är med hjälp av bodelningsavtalet som makarna finaliserar sina ekonomiska mellanhavanden.

Inte sällan är det en bostad som ska tas över av den ena maken och en bostad som ska införskaffas av den andre. Bodelningsavtalet är även viktigt då det blir den överlåtelsehandling som myndigheter och banker behöver se för att registrera nya äganderättsförhållanden och bevilja lån.

Skulle du vilja upprätta ett korrekt bodelningsavtal kan du gå in på nedanstående länk:

Skriv bodelningsavtal online

Skulle du vilja få ditt avtal upprättat med hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss på 0771 – 24 00 24.[1] Allt om Juridik