Olika företagsformer

Handelsbolag

Ett handelsbolag passar bättre om ni är fler än två personer eller företag som vill driva och äga företaget tillsammans (bolagsmän). Här finns krav på registrering hos Bolagsverket och ett så kallat handelsbolagsavtal bolagsmännen emellan. Det är bolagsmännen som företräder företaget tillsammans och dessa är både personligen och solidariskt ansvariga för företagets avtal och skulder. Vill man att endast en av bolagsmännen ska ansvara för företagets alla skulder och övriga bolagsmän endast svara intill sin kapitalinsats är ett kommanditbolag den lämpligaste företagsformen.

Läs mer om handelsbolagsavtal

Aktiebolag

Om företaget har flera ägare eller om företaget ska ta ekonomiska risker är ett aktiebolag bra som företagsform. I ett aktiebolag är delägarens ansvar begränsat till ett visst insatt kapital, aktiekapitalet, vid en eventuell konkurs. Det finns ett krav på startkapital (nuvarande 50 000 kronor i aktiekapital) vid upprättande av ett aktiebolag och det är obligatoriskt med registrering hos Bolagsverket. Två obligatoriska stiftelsehandlingar måste också upprättas. Dessa är dels en stiftelseurkund, som innehåller de centrala villkoren för bolagsbildningen, och dels en bolagsordning, som fungerar som en ram för själva verksamheten bolaget ska bedriva.

Läs mer om aktieägaravtal

Enskild firma

Att ha en enskild näringsverksamhet kan vara ett bra val om endast en person ska vara ägare av företaget. Man är personligen ansvarig för företagets avtal och skulder och det finns inget krav på varken startkapital eller registrering hos Bolagsverket. Att man är personligen ansvarig betyder att Kronofogden kan ta din privata egendom i anspråk för att betala igen skulder som egentligen härrör från ditt enskilda företag.

Ekonomisk förening

Om företaget har som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna själva deltar i kan det vara lämpligast att bilda en ekonomisk förening . Medlemmarna kan delta t.ex. genom att vara konsumenter eller att själva vara den som tillför egen arbetsinsats. En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar och medlemmarnas ansvar är begränsat till det kapital som satsas i föreningen. Föreningen ska företrädas av en styrelse och ska registreras hos Bolagsverket.