Logga in
Bli uppringd eller maila info@avtal24.se
1495 kr
inklusive moms
Uppskattat normalpris hos annan jurist-/advokatbyrå ca. 3000-6000 kr

Bodelningsavtal

För bodelning vid skilsmässa eller under äktenskapet
MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT BODELNINGSAVTAL
  • Juridiskt korrekt bodelningsavtal utifrån dina val
  • Ett anpassat bodelningsavtal är bättre än en mall
  • Säkrare än att använda mallar och exempel
  • Kostnadsfria ändringar i 14 dagar
Har du frågor? Kontakta våra jurister.
Ring 0771 - 24 00 24

När har man nytta av ett bodelningsavtal?

Ni som är makar har nytta av ett bodelningsavtal vid en skilsmässa när ni vill ha ett bevis på att bodelningen är gjord. Eller när ni vill dela upp egendom sinsemellan under äktenskapets gång.

Viktigt att tänka på
Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?
Möjlighet att begära att bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa. Väntar man dock alltför länge kan makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.
Måste man skriva ett bodelningsavtal?
Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig, men det är inget krav att bodelningsavtalet ska registreras. Det är dock möjligt att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket om man vill.
Vem ska få vad?
Båda makarna har rätt att behålla sina egna ägodelar. De ägodelar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller gåva ska ta upp i bodelningen. Visar det sig sedan att ena maken har egendom till ett högre värde än den andra maken, har den andra maken rätt till mellanskillnaden. Makarna kan dock bestämma att mellanskillnaden inte ska betalas, om de är överens om detta.
Bodelning med äktenskapsförord
Måste man bodela om man har äktenskapsförord?
Om allt man har är enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor vid gåva eller i testamente krävs ingen bodelning. Men det krävs då att allt är enskild egendom, annars ska bodelning göras.
Kan man välja att dela enskild egendom om man vill?
Ja, det går bra så länge makarna är överens.
Bodelning i allmänhet
Måste man ta med alla småsaker i bodelningsavtalet?
Nej det måste man inte. Det räcker med att ange att man gjort upp i godo vad gäller mindre saker.
Måste den ena maken betala den andra? (Skifteslikvid)
Nej, att få en skifteslikvid är en rättighet man kan avstå från om man vill det. Den make med värdemässigt minst egendom kan dock alltid kräva att få mellanskillnaden av den andra maken.
Kan man ångra sig?
Är man bunden av ett bodelningsavtal?
Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makarna och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Kommer man inte överens kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen.
Behövs det en äkthetsstämpel för att bodelningsavtalet ska vara giltigt?
Nej, det krävs ingen äkthetsstämpel för giltighet.
När blir ett bodelningsavtal giltigt?
Om bodelning görs under pågående äktenskap ska bodelningen anmälas till Skatteverket för att vara giltig. Själva bodelningsavtalet behöver dock inte registreras utan blir giltigt vid makarnas underskrift. Görs bodelningen i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt vid makarnas underskrift och är möjligt att registrera hos Skatteverket om man vill. Bodelningen behöver inte anmälas till skatteverket.
Behöver man registrera ett bodelningsavtal?
Det är viktigt att skilja på bodelningen och bodelningsavtalet, det vill säga det avtal som visar hur bodelningen ska göras. Om ni gör en bodelning för att ni skiljer er ska ni aldrig anmäla det till Skatteverket. Bodelningsavtalet kan ni däremot registrera om ni vill. Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet måste ni först anmäla det till Skatteverket. Anmälan måste nämligen registreras av Skatteverket för att bli giltig. Först därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Om ni vill kan ni också registrera själva bodelningsavtalet. Mer information om registrering finner du här.
Användbara länkar
Information om registrering av bodelningsavtal
För Skatteverkets information om registrering av bodelningsavtal, klicka här.
Vanliga frågor och svar
Vad är en bodelning?
När två gifta personer skiljer sig och därför delar upp sina saker kallas det för bodelning. Man kan också dela upp saker fast man inte skiljer sig, t.ex. om en av makarna ska starta ett företag. Makarna kan då överföra egendom från den ena maken till den andra, så att den företagsstartande makens saker inte riskerar att användas för företagets eventuella skulder.
När ska en bodelning göras?
Bodelning ska göras när ett äktenskap har upphört, alltså när två makar skiljer sig eller om en av makarna dör. Skulle en make vilja att bodelning görs innan skilsmässan är färdig, men efter att den har påbörjats, ska bodelningen istället göras direkt. Om makarna är överens kan man också göra en bodelning utan att man ska skilja sig.
Vad innebär enskild egendom och vad är giftorättsgods?
Enskild egendom betyder att det är egendom som maken får behålla vid en eventuell skilsmässa utan att behöva dela den med sin make/maka. Egendom kan bli enskild genom bl.a. föreskrifter i testamente eller gåva eller att man bestämmer det genom ett äktenskapsförord. Om makarna inte kommer överens om annat ska sådan enskild egendom inte ingå i bodelningen. All övrig egendom, som inte är enskild, är giftorättsgods som delas lika mellan makarna vid en bodelning.
Vad ska delas?
I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är s.k. enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen. Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker, t.ex. kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.
Måste man göra en bodelning?
Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Om man däremot har saker som ska delas och bestämmer sig för att inte dela på något ska man ändå göra ett bodelningsavtal där man talar om detta. Annars kan ena maken eller makan flera år senare kräva en bodelning.
Måste man ha ett bodelningsavtal?
För att göra ett bodelningsavtal måste båda makarna vara överens om bodelningen. Om man inte kommer överens görs bodelningen i stället enligt lag. I så fall får man hjälp av en bodelningsförrättare som valts ut av domstol. Makarna delar på kostnaden för bodelningsförrättarens ersättning.
Är man bunden av ett bodelningsavtal?
Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makarna och kan inte ändras ensidigt av bara den ena maken.
Vad händer med våra respektive skulder?
Var och en av makarna svarar för sina egna skulder. Make blir inte ansvarig för den andras skulder. Värdet av respektive makes skulder dras av från densammes tillgångars värde. Denna regel gäller inte skulder som hänger ihop med egendom som är enskild, utan endast skulder som hänför sig till sådan egendom som ska tas med i bodelningen (giftorättsgods). Skulle den ena maken hamna på ett minusbelopp på grund av att skuldernas värde är större än tillgångarnas blir summan han/hon tillför till bodelningen noll. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andra maken/makan har tillfört bodelningen.
Hur värderar man tillgångarna?
Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, d.v.s. vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är. Ibland kan dock vissa saker ha ett högre affektionsvärde eller bruksvärde än marknadsvärde. Observera att det är makarna själva som väljer vilken värderingsmetod som ska användas. Man bör välja samma metod för alla tillgångar. Exempel: Makarna har fått en servis i bröllopspresent. Den kanske inte skulle vara värd så mycket vid en eventuell försäljning men den betyder mycket för dem båda. Detta kan då tas med i beräkningen och höja dess värde vid värderingen.
Mer om vad som ska ingå u bodelningsavtalet
Det som anges nedan är det vanligaste. Om det är olämpligt med hänsyn till makarnas ekonomi kan undantag göras. Ersättning för upphovsrätt som make redan fått innan bodelningstillfället ska tas med i bodelning, men inte kommande ersättningar eller arvoden för upphovsrätten. Privat pensionsförsäkring/individuellt pensionssparande ska som regel tas upp i bodelningen. Pensionsförsäkring genom arbetsgivare ska som regel inte tas upp, då försäkringen är företagets. Om försäkringen är tecknad av makens egna bolag så ska den tas upp. Om pensionsförsäkringen är tecknad i enskild firma eller handelsbolag ska den också tas upp – då ses den som en privat pensionsförsäkring. Privatägd kapitalförsäkring är likställt med sparande och ska tas upp i bodelningen. Pension är att jämställa med lön. Den pension som make fått vid bodelningstillfället ska tas upp. Underhållsbidrag ska inte tas upp i bodelningen. Tjänstepensioner ITP, STP, avtalspensioner, ATP ska inte tas upp i bodelningen. Egendom som innehas med fri förfoganderätt ska inte tas upp i bodelningen, eftersom sådan egendom inte är ägd ”helt”, utan är något innehavaren får förfoga över ”på lån” från kommande arvingar, tills innehavaren har avlidit. CSN-skulder ska som regel tas upp i bodelningen. Uppskjuten kapitalvinstskatt är en latent skatteskuld för t.ex. fastigheter och aktier. Om makarna delar lika på egendomen med den latenta skulden ska skulden inte tas upp, men om t.ex. ena maken får en fastighet med latent skatteskuld ska skulden kompenseras. Exempel på beräkning: A har 30 i tillgång som är giftorättsgods och B har 40 i tillgång som är giftorättsgods, plus 10 i enskild egendom. B har också en skuld på 15. A kommer att föra 30 till det gemensamma boet, och B kommer att föra 40-15=25 till det gemensamma boet, eftersom man inte räknar in enskild egendom. Total nettotillgång i boet är alltså A:s 30 plus Bs 25 = 55, av vilket makarna ska få hälften var, 27,5. Om däremot B:s skuld på 15 hänför sig till B:s enskilda egendom, så ska skulden i första hand täckas av den enskilda egendomen. Men – B har bara 10 i enskild egendom, alltså återstår 5 som den enskilda egendomen inte täcker. Dessa 5 får täckas av B:s giftorättsgods. Det gör att B istället till det gemensamma boet för 40-5=35. Makarnas gemensamma nettotillgång som ska hälftendelas är då istället A:s 30 plus B:s 35=65.
När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?
Görs bodelningen i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt i och med undertecknandet. Görs bodelning under äktenskapet (utan skilsmässa) måste en anmälan om bodelning under äktenskap göras till Skatteverket för att bodelningsavtalet ska bli giltigt.
Behövs det en äkthetsstämpel för att bodelningsavtalet ska vara giltigt?
Nej det krävs inte någon äkthetsstämpel för ett giltigt bodelningsavtal.
Testa att skriva ditt avtal
Är du osäker? Ring 0771 - 24 00 24
VÅRA KUNDER BERÄTTAR

"Skönt att vi automatiskt fick en uträkning för vem som blev skyldig vem, och hur mycket, efter att vi delat upp sakerna."

Svante N och Ashi O, Burlöv