Logga in
Bli uppringd eller maila info@avtal24.se
995 kr
inklusive moms
Uppskattat normalpris hos annan jurist-/advokatbyrå ca. 3000-6000 kr

Gåvobrev

När du ska ge bort någonting värdefullt
MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT GÅVOBREV
  • Juridiskt korrekt gåvobrev utifrån dina val
  • Ett anpassat gåvobrev är bättre än en mall
  • Säkrare än att använda mallar och exempel
  • Kostnadsfria ändringar i 14 dagar
Har du frågor? Kontakta våra jurister.
Ring 0771 - 24 00 24

När har man nytta av ett gåvobrev?

Du behöver ett gåvobrev när du vill ge bort något till någon. T.ex. en del av fastigheten till din partner, eller en summa pengar till dina barn. Vid vissa typer av gåvor måste ett gåvobrev upprättas för att uppfylla särskilda formkrav enligt lag. Man kan också använda sig av ett gåvobrev i syfte att ge bort en del av bostaden och på så sätt utnyttja ROT-avdraget till fullo eller göra gåvan till mottagarens enskilda egendom.

Viktigt att tänka på
Vad gäller utan gåvobrev?
Skriver man inget gåvobrev blir en gåva giltig först när gåvan har överlämnats till mottagaren. Innan dess kan givaren, som lovat att ge en gåva, ta tillbaka löftet. Efter mottagaren fått gåvan kan givaren inte längre ta tillbaka gåvan. Har dock gåvan utlovats muntligt under ett högtidligt tillfälle med en grupp personer som vittnen, gäller det muntliga löftet och gåvogivare kan inte utan vidare ångra detta.
Vad bör gåvobrevet innehålla?
Gåvobrevet ska tydligt ange vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare, föremålet som ska ges bort (gåvoobjektet), en s.k. överlåtelseförklaring (en förklaring från gåvogivaren om att gåvan ska ges till mottagaren), ort och datum för gåvoavtalets undertecknande samt gåvogivarens underskrift.
Finns det några krav för att gåvobrevet ska vara giltigt?
Gåvobrevet måste undertecknas för att gälla. Är gåvan varken en fastighet eller en gåva till make/maka finns inga ytterligare krav. En gåva av fastighet måste bevittnas och skrivas under av två vittnen. Dessutom ska gåvotagaren registreras som lagfaren ägare i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. En gåva mellan makar ska normalt registreras hos Skatteverket.
Kan jag komma att beskattas vid gåva av fastighet?
Sedan 1 januari 2005 är gåvor ej längre belagda med gåvoskatt i Sverige.

Vid gåva av fastighet förekommer det att man i samband med gåvan övertar lån för fastigheten. Om skulderna uppgår till minst 85 % eller mer av taxeringsvärdet anses gåvan som ett köp i stämpelskattehänseende. Skatt utgår om vederlaget uppgår till minst 85% av fastighetens taxeringsvärde året före det att ansökan beviljades. Understiger vederlaget 85% av detta taxeringsvärde utgår alltså ingen stämpelskatt.
Gåvobrev avseende fastighet och bostadsrätt
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?
Mottagaren behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Mottagaren skickar då in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändringen.
Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt?
Precis som vid gåva av fastighet ska gåvobrevet ha ett visst innehåll. Föreningen ska underrättas om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap bli gåvan ogiltig.
Är ett skriftligt löfte om gåva av fastighet bindande?
Nej, ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett i vilken form löftet ges. Löftet blir bindande först i och med själva givandet genom ett skriftligt gåvobrev.
Gåvor inom familjen
Förskott på arv
En gåva till bröstarvinge (barn, eller om barnet är avlidet, barnbarn o.s.v.) ses som förskott på arv om man inte bestämt annat. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan man bestämma det i gåvobrevet.
Gåva mellan makar
Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Någon registrering behövs inte om det rör sig om ”vanliga” gåvor, t.ex. födelsedagspresenter utan större värde. Man ska också ansöka om lagfart om det rör sig om en fastighet.
Kan jag ångra mig?
Är ett muntligt löfte om gåva bindande?
Muntliga löften är bindande bara om de gjorts inför tillräckligt många människor, det ska ha kommit till ”allmänhetens” kännedom.
Är ett skriftligt löfte om gåva bindande?
Ett skriftligt löfte om gåva är normalt bindande. Ett skriftligt löfte om gåva avseende fastighet är dock aldrig bindande.
Användbara länkar
Lagfartsblankett
För en lagfartsblankett, klicka här.
Nyttig information om lagfart
För mer information om lagfart, klicka här.
Information om registrering av gåva mellan makar
För Skatteverkets information om gåva mellan makar, klicka här.
Vanliga frågor och svar
Vad är ett gåvobrev?
Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan (gåvotagaren).
Är man bunden av att ge bort något om man muntligen lovat detta?
Det finns två sätt för en person att bli tvungen att ge bort något. Antingen genom att personen skriver en skriftlig handling (gåvoutfästelse eller gåvobrev) där han uttrycker ett sådant löfte, eller genom att han inför en större skara personer, vid ett högtidligt tillfälle, uttalar sådant löfte.
Kan man ångra sig och återkalla ett skriftligt löfte (gåvoutfästelse) om gåva?
Det finns två sätt för en person att bli tvungen att ge bort något. Antingen genom att personen skriver en skriftlig handling (gåvoutfästelse eller gåvobrev) där han uttrycker ett sådant löfte, eller genom att han inför en större skara personer, vid ett högtidligt tillfälle, uttalar sådant löfte.
När har man nytta av ett gåvobrev?
Det finns många situationer då man har stor fördel av att skriva ett gåvobrev, t.ex. då man vill att en viss person ska få en viss värdefull tavla eller att en bostadsrättsägares sambo ska få hälften av äganderätten till bostadsrätten.
Kan man göra så att kronofogden inte kan ta gåvan i anspråk?
Ja, gåvogivaren kan i gåvobrevet bestämma att gåvan är skyddad mot utmätning och kommer därmed inte på det sättet kunna fråntas gåvotagaren oavsett hur skuldsatt denne blir.
Är en skriftlig gåvoutfästelse som gäller en fastighet bindande för gåvogivaren?
För att ett löfte om att ge bort en fastighet ska gälla finns vissa krav enligt lag. En gåva mellan makar registreras hos Skatteverket. Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Det görs på denna blankett: Blankett om ansökan om lagfart.
Vad bör gåvobrevet innehålla?
Gåvobrevet ska tydligt ange vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare, föremålet som ska ges bort (gåvoobjektet), en s.k. överlåtelseförklaring (en förklaring från gåvogivaren om att gåvan ska ges till mottagaren), ort och datum för gåvoavtalets undertecknande samt gåvogivarens underskrift. I ett gåvobrev kan man också skriva in villkor för under vilka förutsättningar gåvan ska genomföras och om hur gåvan ska hanteras i framtida skeden, t.ex. att gåvotagaren ska ha uppnått en viss ålder för att få gåvan och att han är förbjuden att sälja egendomen vidare eller att rätt till att nyttja gåvoobjektet skall tillfalla även någon annan. En gåva mellan makar registrerades tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 registreras hos Skatteverket. För att registrera gåvan ska du lämna in originalhandlingen (gåvobrevet), gärna åtföljt med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet). Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Det görs på denna blankett: Blankett om ansökan om lagfart.
När bör ett gåvobrev registreras?
För att en gåva mellan makar inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder, efter det att gåvan getts över till den andre maken, ska gåvan registreras hos Skatteverket. En gåva mellan makar med ett högt värde behöver registreras för att undvika att gåvan kan komma att utmätas för gåvogivarens skulder. För att registrera gåvan ska du lämna in originalhandlingen (gåvobrevet) till Skatteverket, gärna åtföljt med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet). Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Det görs på denna blankett: Blankett om ansökan om lagfart.
Testa att skriva ditt avtal
Är du osäker? Ring 0771 - 24 00 24
VÅRA KUNDER BERÄTTAR

"Med hjälp av avtal24:s gåvobrev kunde jag och min sambo utnyttja bådas ROT-avdrag!"

Eva P, Sollentuna