Logga in
Bli uppringd eller maila info@avtal24.se
695 kr
inklusive moms
Uppskattat normalpris hos annan jurist-/advokatbyrå ca. 3000-6000 kr

Hyresavtal bostadsrätt, fastighet

För dig som ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus.
MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT HYRESAVTAL
  • Juridiskt korrekt hyresavtal utifrån dina val
  • Ett anpassat hyresavtal är bättre än en mall
  • Säkrare än att använda mallar och exempel
  • Kostnadsfria ändringar i 14 dagar
Har du frågor? Kontakta våra jurister.
Ring 0771 - 24 00 24

Hyreskontrakt för dig som äger din bostad och ska hyra ut den

Att hyra en bostad eller hyra ut sin egen bostad ska kännas tryggt. Genom att du steg för steg besvara frågor om er hyressituation kan vi skräddarsy ett juridiskt korrekt hyresavtal som passar för er situation. Inga mallar och mindre krångel - med tillgång till juridisk support via avtal24:s kundtjänst.

Hyresavtalet är anpassat efter den nya lagen om uthyrning av egen bostad som infördes 1 februari 2013. Den största nyheten med lagen är att den ger hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hyran.

Våra vanligaste kundfrågor
När kan jag använda hyresavtalet?

Avtalet fungerar till uthyrning av bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus. Oavsett om det gäller hela hyresobjektet eller en specifik del.
Måste jag man ha ett hyresavtal när man hyr ut sin egenägda bostad?

Det finns inget krav på att ha ett hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom kan hyresgästen kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att bestämma vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida problem om ni inte är överens.
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på obestämd tid (tillsvidareavtal)?
Om inte parterna har avtalat om att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån.
Är det någon skillnad mellan uthyrning av egenägd bostad och andrahandsuthyrning?

Om du äger en bostadsrätt, fastighet, fritidshus och vill hyra ut den till en hyresgäst så räknas det inte som en andrahandsuthyrning, utan som en förstahandsuthyrning. Hyreslagens regler är dock nästan de samma beträffande både första- och andrahandsuthyrning. Samma regler gäller vare sig bostaden är möblerad eller omöblerad.
Vad säger den nya lagen om uthyrning av egen bostad?

1 februari 2013 trädde lagen om uthyrning av egen bostad i kraft. Den gäller för bostad som man själv äger direkt eller indirekt, såsom en villa eller bostadsrätt. Den gäller dock inte uthyrning för fritidsändamål.

Den nya lagen skiljer sig från hyreslagens regler vad gäller:

1. Hyresavgift
2. Uppsägningstid
3. Besittningsskydd

Hyresavgift
Hyresvärden får ta ut en hyra som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

Uppsägningstid
Hyresgästen får alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen.

Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Detta gäller om inte längre tid har avtalats. Längre tid gäller dock endast gentemot hyresvärden.

Besittningsskydd
Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad.
Vilken hyra får hyresvärden ta ut?

Hyresvärden får ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden.

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan är skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Räntan är inte kopplad till uthyrarens faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse.

Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad, är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage. Till skillnad från kapitalkostnaden som beräknas schablonmässigt är driftskostnadsdelen kopplad till uthyrarens faktiska kostnader
Kan hyresvillkoren prövas av hyresnämnden?

Ja, både hyresvärden och hyresgästen kan få hyresvillkoren prövade i hyresnämnden, men hyresvärden kan däremot inte få en avtalad hyra höjd.
Kan hyresvärden kräva betalning av hyran?

När hyran har förfallit till betalning (sista betalningsdag) kan hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att man kan få hjälp med att få hyresgästen att fullgöra sina plikter, det vill säga att betala hyran. När ansökan inkommit följs den av en särskild process, så kallad summarisk process där bland annat hyresgästen får tillfälle att yttra sig. Protesterar inte hyresgästen resulterar ansökan i ett utslag som kommer ligga till grund för Kronofogdens arbete att driva in skulden.
Kan hyran ändras retroaktivt?

Hyran kan tidigast ändras från den dag som ansökan kommer in till hyresnämnden. Om det finns skäl för det kan den nya hyran gälla först från en senare tidpunkt, men senast från dagen för hyresnämndens beslut.
Ska hyresavtalet löpa tills vidare eller ska det gälla en bestämd tid?

Hyresavtalet kan löpa antingen tills vidare eller på bestämd tid.
Är det möjligt att säga upp ett tidsbestämt avtal tidigare än hyrestidens utgång?

Både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp avtalet i förtid. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen och hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Rätten att säga upp gäller i alla situationer och det krävs inga speciella skäl.
Får hyresgästen besittningsskydd?

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad.
Hur lång är uppsägningstiden om hyresavtalet löper på bestämd tid?

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång. Om parterna ändå har avtalat uppsägningstid måste hyresvärden säga upp avtalet om han eller hon vill att det ska upphöra. Uppsägningstiden blir då tre månader även om parterna skulle ha avtalat kortare uppsägningstid. Hyresgästen däremot behöver inte säga upp avtalet för att ha rätt att flytta vid kontraktstidens utgång.
Testa att skriva ditt avtal
Är du osäker? Ring 0771 - 24 00 24