Logga in
Bli uppringd eller maila info@avtal24.se
695 kr
inklusive moms
Uppskattat normalpris hos annan jurist-/advokatbyrå ca. 1000-3000 kr

Köpeavtal för bil

När du ska sälja eller köpa bil
MIN KAN DU SKRIVA ETT JURIDISKT KORREKT AVTAL
  • Juridiskt korrekt köpeavtal utifrån dina val
  • Ett anpassat köpeavtal är bättre än en mall
  • Säkrare än att använda mallar och exempel
  • Kostnadsfria ändringar i 14 dagar
Har du frågor? Kontakta våra jurister.
Ring 0771 - 24 00 24

När har man nytta av ett köpeavtal för bil?

Du har nytta av ett köpeavtal när du ska köpa eller sälja en bil och vill ha med information om bl.a. köpeobjektet, dess skick och eventuell handpenning.Ett köpeavtal är alltid betydelsefullt som bevis för att ett köp har skett. Det skapar också trygghet mellan parterna, då de båda vet vad som förväntas av dem själva, men också vad de kan kräva av sin motpart.

Viktigt att tänka på
Vad ska man tänka på vid köpet?
Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med att det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras eller om en avställd motorcykel säljs som ska tas i trafik igen. Det är bra att i avtalet nämna sådana nödvändiga åtgärder.
Vilka typer av köp fungerar detta avtal för?
Avtalet fungerar vid köp av bil. Avtalet lämpar sig särskilt för köp mellan privatpersoner eller mellan två företag. Det är inte anpassat för försäljning från företag till privatpersoner.
Måste man ha ett köpeavtal?
Det finns inget krav på att ha ett skriftligt köpeavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Det är viktigt att bestämma vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå vid ett köp. Ett skriftligt köpeavtal är ett starkt bevismedel.
När ska man ha ett köpeavtal?
Ett skriftligt köpeavtal bör upprättas när man som köpare eller säljare vill trygga sitt avtalsförhållande. Köpeavtalet skapar även förutsägbarhet i förhållandet genom att både köpare och säljare vet vad som förväntas av dem.
Friskrivningar
Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?
Detta är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera hos säljaren.
Avtalet säger att köparen inte kan kräva någonting av säljaren, kan detta verkligen gälla?
Säljaren får friskriva sig från vad han vill och lämna köparen i princip rättslös. Det är dock inte okej med en formulering i stil med ”säljaren friskriver sig från allt ansvar”, utan en friskrivning måste vara något mer specifik. Ansvarsfriskrivningar påverkar dock ofta priset och sätter köparen i en bra förhandlingsposition.
Om fel i varan
Vad är ett fel i varan?
Varan är felaktig om den inte motsvarar det som köparen med rätta kunnat förvänta sig, t.ex. om plankor som köpts visar sig vara söndermöglade. Varan är också felaktig om den inte kan användas för sitt ändamål, t.ex. om en begagnad cykel köpts men hjulen är så skeva att det inte går att cykla med den. Om varan inte motsvarar vad som står i avtalet är den också felaktig, t.ex. om det står i avtalet att köpet avser spik men när leverans sker skickas istället skruvar från säljaren.
Vad kan köparen göra vid fel?
Köparen måste reklamera inom skälig tid från dess han märkt eller borde märkt felet, d.v.s. meddela säljaren om felet. Köparen ska i samband med detta eller skälig tid därefter meddela om vilka krav han tänker rikta mot säljaren. I första hand kan köparen kräva att felet åtgärdas eller att en ny vara levereras. Om detta inte kommer i fråga eller om säljaren inte fullföljer sin plikt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet.
Vanliga frågor och svar
Finns några krav på köpeavtalets form och innehåll?
Nej, ett muntligt köpeavtal är också giltigt. Om ett köpeavtal som innehåller ”luckor” upprättas (d.v.s. ett avtal som inte fullständigt reglerar parternas förpliktelser mot varandra), så kommer köplagen att fylla ut avtalets luckor. Köplagen är den lag som gäller för köp mellan företag, men även för köp mellan privatpersoner. Köplagen är en s.k. dispositiv lag, vilket betyder att köplagens bestämmelser gäller om parterna inte avtalat om annat.
Vad innebär en garanti?
En garanti kan i princip avse vad som helst. Vanligtvis innebär den att köparen, till skillnad från vad som annars gäller, inte behöver visa att ett fel beror på säljaren eller något förhållande denne ansvarar för, t.ex. ett fabrikationsfel. I stället gäller att säljaren ska visa att felet beror på köparens felaktiga eller onormala användning av varan. Om säljaren inte kan visa detta blir han p.g.a. garantin skyldig att t.ex. reparera varan eller leverera en ny vara.
När bör man upprätta ett köpeavtal?
Ett köpeavtal är alltid betydelsefullt som bevis för att ett köp har skett. Det skapar också trygghet mellan parterna, då de båda vet vad som förväntas av dem själva, men också vad de kan kräva av sin motpart. Köpeavtal bör upprättas så fort det är fråga om överlåtelser av värde.
Vad menas med riskens övergång?
Risken är ett begrepp som tar sikte på vilken av parterna som ska betala för varan om den t.ex. kommer bort under leveransen eller förstörs p.g.a. någonting som inte beror på någon av parterna. Riskens övergång bestämmer vid vilken tidpunkt betalningsansvaret för varan övergår från säljaren till köparen. Parterna kan genom avtalet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av varan sker.
Vad innebär dröjsmål?
Dröjsmål föreligger när någon av parterna för sent fullgör det han enligt avtalet ska fullgöra. Något förenklat skulle man kunna kalla dröjsmål för ”försening”. Dröjsmål tar huvudsakligen sikte på två situationer, nämligen då köparen är sen med betalning eller då säljaren är sen med leverans. Man kan även tänka sig andra situationer där dröjsmål föreligger, t.ex. då köparen är sen med avhämtning av varan. Frågan om när dröjsmål föreligger avgörs av vad som står i köpeavtalet. Ett exempel är att det i avtalet står att betalning ska ske den 1 januari 2010, men betalning sker först den 2 januari 2010.
Vilka påföljder kan göras gällande vid kontraktsbrott och inom vilken tid kan de göras gällande?
Vid fel i varan: Köparen måste reklamera inom skälig tid från det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet. I samband med detta, eller efter ytterligare skälig tid, måste köparen ange vilken eller vilka påföljder han vill göra gällande mot säljaren, t.ex. prisavdrag eller ny leverans. Vid dröjsmål med betalning: Här finns inget krav på att reklamation ska ske inom viss tid. Om säljaren vill att köpet ska återgå, s.k. hävning, krävs att dröjsmålet är ett väsentligt avtalsbrott för honom. Om varan har överlämnats till köparen måste säljaren ha förbehållit sig rätten att häva avtalet. Detta kallas för återtagande- eller ägarförbehåll. Vid dröjsmål med leverans: Köparen har rätt att kräva att säljaren levererar varan. Köparen kan även häva avtalet, d.v.s. kräva att köpet återgår, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren har förstått eller borde ha förstått detta. För att få häva avtalet krävs att köparen reklamerar inom skälig tid efter det att han får kännedom om att varan har avlämnats. Tidsfristen för reklamation börjar alltså tidigast att löpa när varan avlämnas, förutsatt att köparen känner till detta.
Hur ska varan levereras?
Parterna bestämmer genom avtalet hur och när varan ska levereras. Parterna kan också välja vem som ska stå för transport. Om inget avtalas mellan parterna gäller köplagens regler, vilket medför att säljaren som huvudregel ska hålla varan tillgänglig för avhämtning.
Vilka möjligheter har part att kräva skadestånd när motparten inte uppfyller avtalet?
Köplagen innehåller bestämmelser om köpares respektive säljares rätt till skadestånd. Om parterna inte väljer att avtala om något annat blir köplagens bestämmelser tillämpliga. Det kan i vissa situationer vara svårt att få skadestånd enligt köplagens bestämmelser. Parterna kan själva bestämma hur de vill reglera skadeståndsfrågor i sitt avtal. Det är vanligt att köpeavtal innehåller villkor om vite, som är ett förutbestämt skadeståndsbelopp. I avtalet kan parterna reglera bl.a. hur stort vitet ska vara och under vilka förutsättningar part som bryter mot avtalets villkor ska bli skyldig att ge ut vite till motparten.
Vad gäller när varan är felaktig?
Vad som gäller när varan är felaktig beror i första hand på vad som avtalats. Vanligen kan köparen efter reklamation begära att säljaren reparerar eller på annat sätt åtgärdar felet, t.ex. genom ny leverans. Dessutom kan köparen vanligen begära prisavdrag eller hävning, d.v.s. att köparen lämnar tillbaka varan och återfår de pengar han betalat. En gemensam benämning för dessa åtgärder är påföljder. Om parterna inte avtalat om något särskilt gäller köplagens regler om påföljder. Trots att ingenting har avtalats om varans skick kan köparen göra påföljder gällande i de fall varan inte uppfyller ”normal” standard. En avvikelse från normal standard brukar uttryckas med att varan inte är ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används. Ett exempel på detta är att köparen köpt spik som visar sig vara sönderrostad, och därför inte kan användas för att spika ihop brädor.
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Om köparen dröjer med betalning kan säljaren kräva att köpet ska återgå, d.v.s. häva avtalet, vilket förutsätter att betalningsdröjsmålet är ett väsentligt avtalsbrott för säljaren. Om varan har överlämnats till köparen innan betalning har skett, t.ex. när varan köpts på kredit, så krävs ett återtagandeförbehåll (även kallat ägarförbehåll) för att säljaren ska få ta tillbaka varan. Ett återtagandeförbehåll är ett villkor i avtalet där säljaren förbehåller sig rätten att återta varan om köparen inte betalar. Om inget återtagandeförbehåll finns i avtalet saknar säljaren rätt att ta tillbaka varan. Ett återtagandeförbehåll kan dock inte alltid göras gällande, t.ex. om säljaren har gett köparen frihet att sälja varorna vidare. Samma sak gäller om de varor som har sålts är av sådant slag att det är svårt att återta dem, t.ex. varor som infogas i andra varor, såsom takpannor och reservdelar.
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?
Om parterna inte avtalat om annat gäller följande: Före leverans/överlämnande: Köplagen innehåller ingen bestämmelse om att köparen är skyldig att undersöka varan före leveransen/överlämnandet. Köparen har dock all anledning att undersöka varan om säljaren uppmanat honom att göra det. Om köparen, trots säljarens uppmaning, väljer att inte undersöka varan före leveransen/överlämnandet kan detta få till följd att köparen inte får göra felet gällande mot säljaren. Samma sak gäller om köparen har undersökt varan men inte upptäckt ett fel som han borde ha upptäckt. Efter leverans/överlämnande: Om undersökning är sedvanlig i den bransch köparen och säljaren är verksamma i, så ska köparen undersöka varan efter leverans/överlämnande. Om köparen inte undersöker varan så kan detta påverka hans möjligheter att göra fel gällande mot säljaren.
Vad innebär en friskrivning?
En friskrivning kan innebära att parterna s.a.s. ”avtalar bort” möjligheten att t.ex. kräva prisavdrag eller skadestånd i anledning av ett fel på varan eller ett dröjsmål. När begagnade varor säljs är en vanlig friskrivning att varan säljs i s.k. befintligt skick. Detta innebär, något förenklat, att köparen får räkna med att varan har de fel som begagnade varor av samma slag i allmänhet har. Om ett sådant fel skulle visa sig föreligga så innebär friskrivningen att köparen inte kan kräva t.ex. reparation eller prisavdrag.
Kan man ångra sig?
Kan man ångra ett köp?
Du är inte bunden av köpeavtalet förrän det är utskrivet och ni båda skrivit under det. Om du skapar ett mina sidor-konto kan du, kostnadsfritt, under två veckor gå tillbaka och ändra köpeavtalet efter du skapat det.
Om det är fel i varan, kan jag då ångra mig?
Om inget annat har överenskommits har köparen vissa rättigheter om det är fel i varan. Att ångra sig, d.v.s. häva köpet, p.g.a. felet är dock det sista alternativet om felet är relativt lindrigt. Före ett hävande har säljaren rätt att avhjälpa felet eller sätta ner priset. Skulle felet däremot vara betydligt kan köparen ha rätt att häva köpet.
Om vi inte skriver något avtal, kan jag ångra mig då?
Ett köp är lika giltigt oavsett om man skriver ett köpeavtal eller tar allt muntligt. Det är dock en fördel att skriva ett avtal som dokumenterar köpet. Vid ett köp där leverans ska ske först senare är det enkelt för en part, när inget finns nedskrivet, att förneka att köp överenskommits och dra sig ur. Trots att detta inte är okej enligt lag blir det svårt att bevisa för motparten att avtalet har träffats muntligt.
Testa att skriva ditt avtal
Är du osäker? Ring 0771 - 24 00 24
VÅRA KUNDER BERÄTTAR

"Jag använde avtal24:s köpeavtal när jag skulle sälja bilen. Jag är mycket nöjd."

Maria, Kallhäll