Optioner eller aktier till anställda

Att erbjuda anställda en framtida rättighet eller tillgång i bolaget kan vara fördelaktigt vid nyrekryteringar och även ett bra sätt att locka nyckelmedarbetare att stanna kvar i bolaget.

Att erbjuda anställda framtida optioner, aktier eller andra incitament är ofta komplext och finns i många olika varianter. Det är dessutom stora skatterättsliga skillnader i de olika typerna för arbetstagaren, och i kostnader för bolaget. Det kan skilja i inkomstslag samt om beskattning sker vid mottagandet av rättigheten eller tillgången, eller först efter en överlåtelse.

Avtal minskar missförstånd och oklarheter

Det finns inget krav på att det ska vara ett skriftligt avtal på en framtida optionsrätt, aktierätt eller andra framtida rättigheter eller tillgångar för anställda. Detta är dock att rekommendera för att undvika missförstånd och oklarheter samt minimera risken för meningsskiljaktigheter. 

Om optionsrätten inte avtalas i optionsavtal eller aktierätten i aktieägaravtal kan bevisfrågor uppstå om vilken typ av rättighet det rör sig om, hur och när optionerna eller aktierna får överlåtas och när rätten till optionerna eller aktierna slutar att gälla. Om arbetstagaren får rätt att överlåta sin options- eller aktierätt kan detta få stora konsekvenser för företaget genom att det kan komma in oönskade aktörer som får en rätt till medbestämmande i bolaget. Om den anställde trott sig ha haft en viss typ av rättighet kan detta leda till stora skattemässiga eller ekonomiska konsekvenser för den anställde och ett dåligt rykte för bolaget. Det är inte heller alla bolag som får använda alla typer av framtida incitament, därför är det viktigt att först rådgöra med en jurist.