Bodelning

Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller genom skilsmässa. Det sker genom ett bodelningsavtal.

Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller för partners som ingått registrerat partnerskap. Bodelning behövs inte om makarna har endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. reglerna om bodelning för makar finns i äktenskapsbalken.

Om båda makarna är överens kan också bodelning ske under äktenskapet (utan att skilsmässa begärs).

Bodelning kan också ske vid upphörande av ett samboförhållande men omfattar då enbart samboegendom, som är bostad och möbler o.s.v. som införskaffats till det gemensamma hemmet för gemensam användning. Sambors egendomsförhållanden regleras av sambolagen.

Vid bodelning kan även reglerna om öppen eller dold samäganderätt vara tillämpliga. Makar och sambor kan vara samägare till viss egendom, till exempel den gemensamma bostaden. En bodelningsförrättare förordnas av allmän domstol på ansökan av en make, om makarna inte kan enas om bodelningen.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Bodelningsavtal - Sambo
Dela era tillgångar och skulder vid en separation
Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus
Hyreskontrakt fritidshus
När du ska hyra ut ditt fritidshus
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid