Force majeure

Force majeure är från franskan och betyder ”större eller högre makt”. En force majeure klausul är vanlig i avtal. Det kan i avtalsförhållanden uppstå situationer vilka påverkar den ena partens möjlighet att uppfylla sin del av avtalet. 

De situationer som parten varken kan påverka eller kunnat förutse kallas force majeure, t.ex. naturkatastrofer såsom översvämning, jordbävning och vulkanutbrott. Även oförutsedda händelser som kan skada varulaster såsom orkaner, blixtnedslag eller tät dimma.

Också arbetsrättsliga tvister, såsom strejker, som hindrar en part att uppfylla sina skyldigheter kan rymmas inom begreppet. Det är vanligt att i köpekontrakt och leveransavtal ha en så kallad force majeure-klausul som befriar parterna från ansvar för skador eller förseningar som beror på sådana förhållanden.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Köpekontrakt Allmänt
När du ska sälja eller köpa varor
Köpekontrakt för bil
När du ska sälja eller köpa en bil
Köpekontrakt Musikinstrument
När du ska sälja eller köpa musikinstrument
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om