Testamente enskilt

Ett testamente är en handling vari en person uttrycker sin sista önskan över hur dennes efterlämnade egendom ska delas mellan sina efterlevande. Upprättas inget testamente kommer egendomen att delas enligt den arvsordningen som stadgas i lagen (ärvdabalken). Det finns så kallade formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Med giltigt menas att testamentet håller i en domstol om en av arvingarna skulle vilja åberopa testamentet som en grund att utfå arv.

Ett testamente måste vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Det finns krav på att vittnena ska vara över 15 år och måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Däremot finns inget krav på att vittnena måste veta vad testamentet innehåller för förordnanden. Personer som enligt testamentet ska ärva eller är släkt med den som upprättar testamentet (testatorn) får inte heller vittna.

Man kan testamentera som man vill, bortsett från bröstarvinges laglott och make/maka eller sambos rätt till visst antal gånger prisbasbeloppetFörordnanden i testamentet ska alltid följas fullt och tolkas i enlighet med den avlidnes presumtiva vilja, med undantag för det fall någon av den avlidnes bröstarvingar kräver att få ut sin s.k. laglott vid domstol. Läs mer om testamente här.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Testamente
En handling för dem du bryr dig om