Allt om Provanställningsavtal

Skriv ett provanställningsavtal

Provanställning

En provanställning kan max pågå i sex månader. När sex månader har gått övergår provanställningen automatiskt till att bli en tillsvidareanställning (fast anställning).

Vill arbetsgivaren att anställningen inte ska fortsätta efter provanställningens slut måste besked lämnas till arbetstagaren senast vid provtidens utgång, efter de sex månaderna. Detsamma gäller omvänt, om arbetstagaren vill att anställningen inte ska fortsätta måste han meddela arbetsgivaren detta.

En provanställning kan avbrytas i förtid när som helst under provtiden. Arbetsgivaren är alltid skyldig att lämna besked senast två veckor innan uppsägning. Gör arbetsgivaren inte detta kan han bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. 

Är arbetstagaren medlem i fackorganisation, ska arbetsgivaren samtidigt som han lämnar besked om uppsägning till arbetstagaren varsla den lokala fackorganisation som arbetstagaren tillhör.

Har arbetsgivarens arbetsgivarorganisation tecknat kollektivavtal kan detta innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS). Detta måste arbetsgivaren ta hänsyn till när han skriver anställningsavtal.

Arbetsgivaren behöver inte ange något särskilt skäl för att provanställa någon istället för att ge en tillsvidareanställning.

En viktig skillnad mellan provanställning och tillsvidareanställning eller visstidsanställning är att provanställningen kan avbrytas utan att varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver ha några specifika skäl. 

Arbetsgivaren får dock inte bryta mot gällande diskrimineringslagstiftning och kan exempelvis inte avbryta provanställningen på grund av att arbetstagaren blivit gravid, tillhör fackförbund eller har viss sexuell läggning.

LAS - lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) ställer inga krav på hur ett anställningsavtal ska se ut. 

Har arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om hur anställningen ska se ut är det automatiskt en tillsvidareanställning (fast anställning).

En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste därför skriva ett anställningsavtal som fastslår en annan anställningsform.

Avbryta provanställning

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg för att undvika att bli skadeståndsskyldig.

Uppsägningstiden på två veckor gäller även då arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningstiden. Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid.

Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen. Både arbetstagaren och den lokala fackorganisationen, om sådan finns, har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan vänta till provanställningens slut med att lämna besked om att anställningen inte ska fortsätta. Men om arbetsgivaren inte lämnar besked minst två veckor innan dagen då provanställningen tar slut blir denne skyldig att betala skadestånd.

Provanställning övergår automatiskt i tillsvidareanställning

Observera! En provanställning som inte avbryts går, efter sex månader (eller om kortare tid avtalats), automatiskt över till att bli en tillsvidareanställning (fast anställning).

Då anställningen övergått till en tillsvidareanställning krävs en saklig grund för att säga upp den anställde.

Skriv ett provanställningsavtal