Provanställning

Rätt typ av anställningsavtal? Vi har också visstidsanställningsavtal och tillsvidareanställningsavtal.

När man vill knyta en person till sin verksamhet kan det finnas en osäkerhet kring att våga anställa då det kan vara svårt att i förväg avgöra personens kompetens innan denne fått visa prov på sin arbetskapacitet. Det kan vara särskilt riskfyllt om man har ett nystartat företag och inte har råd att anställa en person som inte kan tillföra företaget vad det behöver. Det finns då en möjlighet för arbetsgivaren att provanställa den tilltänkta arbetstagaren. Ett provanställningsavtal är ett avtal som löper i högst sex månader. Det som särskiljer avtalet från övriga anställningsformer är att en provanställning kan avbrytas av arbetsgivaren eller arbetstagaren utan angivande av någon speciell anledning. Det räcker att arbetsgivaren inte anser att samarbetet fungerar som denne hoppats. Arbetsgivaren måste dock iaktta gällande diskrimineringslagstiftning, avbrytandet av provanställningen får t.ex. inte grundas enbart på personens sexuella läggning eller ett handikapp som i mycket liten mån påverkar arbetstagarens kapacitet att arbeta.

En provanställning är således en tidsbegränsad anställningsform till skillnad från en tillsvidareanställning som enligt lagen om anställningsskydd ( LAS) är huvudregeln. För att provanställningen ska upphöra måste dock avtalet sägas upp två veckor i förväg, oavsett om avtalet ska upphöra i förväg eller vid avtalstidens slut. Görs inte det övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Det innebär att en uppsägning från arbetsgivaren sida blir svårare då en tillsvidareanställning enligt lagen erhåller ett betydande anställningsskydd. För att kunna säga upp en arbetstagare måste så kallad saklig grund föreligga. Saklig grund kan man finna antingen i en arbetsbrist hos företaget, alltså att företaget inte har råd att ha personal, eller att det finns personliga skäl att låta anställningen upphöra. Personliga skäl kan vara att arbetstagaren har stulit från arbetsplatsen eller utsatt annan arbetstagare för trakasserier. Då det inte finns några formkrav för hur ett anställningsavtal ska se ut och huvudregeln enligt LAS är att en oklar anställning är en tillsvidareanställning, är det viktigt att arbetsgivaren upprättar ett skriftligt provanställningsavtal att överlämna till arbetstagaren om man inte vill riskera att det ses som en tillsvidareanställning.

Läs mer om provanställningsavtal